| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 29 MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 21 lipca 2011 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Urzędowi Transportu Kolejowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 11 Ministra Transportu z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego (Dz. Urz. MT Nr 6, poz. 16).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury

Cezary Grabarczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 106, poz. 622.

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO]

Załącznik do zarządzenia nr 29 Ministra Infrastruktury
z dnia 21 lipca 2011 r. (poz. 41)

STATUT URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO

§ 1

1. Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej „UTK”, jest centralnym urzędem administracji rządowej obsługującym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem”.

2. UTK działa pod bezpośrednim kierownictwem Prezesa.

3. Siedzibą UTK jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 2

1. Prezes kieruje UTK przy pomocy: dwóch wiceprezesów, Dyrektora Generalnego, dyrektorów komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz dyrektorów oddziałów terenowych, o których mowa w § 3 ust. 2.

2. Zakres czynności wiceprezesów ustala Prezes.

3. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników UTK, do podejmowania decyzji w określonych sprawach w jego imieniu.

§ 3

1. W skład UTK wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Prezesa;

2) Biuro Administracyjno-Finansowe;

3) Biuro Współpracy Międzynarodowej;

4) Departament Praw Pasażerów;

5) Departament Regulacji Rynku Kolejowego;

6) Departament Nadzoru;

7) Departament Bezpieczeństwa Kolejowego;

8) Departament Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności;

9) Kancelaria Główna;

10) Wieloosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;

11) Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

12) Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Przeciwpożarowych;

13) Rzecznik Prasowy.

2. W skład UTK wchodzą również oddziały terenowe (TO) z siedzibą:

1) w Warszawie;

2) w Lublinie;

3) w Krakowie;

4) w Katowicach;

5) w Gdańsku;

6) we Wrocławiu;

7) w Poznaniu.

§ 4

Prezes określa w regulaminie organizacyjnym szczegółową organizację oraz zakres zadań komórek organizacyjnych i oddziałów terenowych, o których mowa w § 3.

§ 5

Prezes może powoływać zespoły opiniodawcze lub doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, nazwę, skład osobowy oraz zakres i tryb ich działania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »