Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 18
MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 14 września 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i 1192) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 22 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) obsługa finansowa i księgowa państwowych funduszy celowych: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.";

2) w § 23 w ust. 2 pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie:

"12) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem zadań na drogach zarządzanych przez organy samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

13) obsługa Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z zastrzeżeniem zadań księgowych realizowanych przez Departament Budżetu. ";

3) w § 24:

a) w ust. 2 w pkt 1 w lit. f kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. g w brzmieniu:

"g) stosunku pracy wobec dyrektorów jednostek, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 14 i 22, we współpracy z Biurem Dyrektora Generalnego.",

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, w tym w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych Instytutu, z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 26 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4, realizowanych przez Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej;";

4) w § 26:

a) ust. 2 pkt 6, 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"6) uzgadnianie i opiniowanie programów przygotowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dotyczących planowanych inwestycji w gospodarce wodnej;

7) realizacja działań związanych z przygotowywaniem i aktualizacją planu przeciwdziałania skutkom suszy, planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz programu ochrony wód morskich;

8) prowadzenie spraw związanych z ochroną wód, w tym ochroną wód Morza Bałtyckiego, w szczególności związanych z przygotowaniem i aktualizacją krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu oraz udziałem w opiniowaniu spraw związanych z członkostwem Polski w Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego;",

b) w ust. 2 w pkt 11 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 12,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Departament prowadzi także sprawy nadzoru Ministra nad działalnością:

1) państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej;

2) państwowej służby hydrogeologicznej;

3) państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.";

5) w § 27 w ust. 2:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) prowadzenie spraw związanych z:

a) techniką kolejową i bezpieczeństwem na kolei,

b) przewozami pasażerskimi, w tym organizowaniem kolejowych przewozów pasażerskich międzywojewódzkich i międzynarodowych,

c) funkcjonowaniem Funduszu Kolejowego, zwanego dalej "FK", w szczególności przygotowanie i koordynacja projektów zmian Planu Finansowego Funduszu Kolejowego na dany rok oraz wykonywanie czynności nadzoru nad prowadzeniem FK przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "BGK",

d) zarządzaniem siecią kolejową oraz udostępnianiem infrastruktury kolejowej,

e) udzielaniem zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, na podstawie art. 21 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

f) udzielaniem właściwym organom administracji architektoniczno-budowlanej upoważnień do udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.);",

b) w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 9 w brzmieniu:

"9) wykonywanie zadań dotyczących uprawnień oraz obowiązków wynikających z praw z akcji należących do Skarbu Państwa w spółce PKP PLK S.A. w zakresie przekazanym do wykonywania Ministrowi Infrastruktury oraz realizacja, przypisanych do kompetencji ministra właściwego do spraw transportu, zadań wynikających z przepisów ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" w odniesieniu do spółek PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz spółek o których mowa w art. 14, 19 i 20a tej ustawy.";

6) w § 31 w ust. 2 w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Ministra;";

7) w § 35 w ust. 2 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 12 w brzmieniu:

"12) prowadzenie spraw związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.";

8) w § 36 w ust. 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy, w zakresie ustawowego upoważnienia Ministra, wobec organów, o których mowa w § 2 ust. 1, i osób zastępujących te organy oraz wobec kierownictwa jednostek, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-13 oraz 15-21;",

b) w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 13 i 14 w brzmieniu:

"13) opiniowanie projektów upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez dyrektora generalnego;

14) prowadzenie spraw związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.";

9) w § 39 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu:

"7) obsługę Pełnomocnika w zakresie czynności wykonywanych wobec Spółki Celowej, w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, oraz pozostałych podmiotów realizujących Program.";

10) w § 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W strukturze Biura funkcjonuje Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, który w zakresie wykonywania swoich zadań podlega bezpośrednio Ministrowi. Pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych podlega wyodrębniona organizacyjnie komórka do spraw ochrony informacji niejawnych, w skład której wchodzą Kancelaria Tajna oraz Kancelaria Materiałów Niejawnych.";

11) w § 41:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (SKR) odpowiada za obsługę merytoryczną i organizacyjną KRBRD, wspomagając ją w wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 140c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694 i 720).",

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) inicjowanie badań naukowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego; ".

§ 2.

W terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dyrektorzy Departamentu Edukacji Morskiej, Departamentu Kolejnictwa, Departamentu Prawnego, Biura Dyrektora Generalnego, Biura Administracyjno-Finansowego i Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opracują i przedłożą dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia nowy regulamin wewnętrzny kierowanej przez siebie komórki organizacyjnej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej: transport, żegluga śródlądowa, gospodarka morska oraz gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-16
  • Data wejścia w życie: 2021-09-17
  • Data obowiązywania: 2021-09-17

Dzienniki Urzędowe