Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 4

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 26 stycznia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Infrastruktury instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Infrastruktury instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 40 i 59, z 2020 r. poz. 49 oraz z 2022 r. poz. 1 i 40), w załączniku nr 2 do zarządzenia, wprowadza się następujące zmiany:

1) w „SPISIE KLAS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU" wykreśla się pozycję 48 w brzmieniu: KWALIFIKACJE RYNKOWE;

2) w „SPISIE KLAS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU" dodaje się pozycje 9, 90 oraz 91 w brzmieniu:

9


KWALIFIKACJE RYNKOWE I ZAWODY REGULOWANE


90

ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI


91

ZAWODY REGULOWANE

3) klasa 0220 otrzymuje brzmienie:
0220 Opiniowanie zewnętrznych projektów aktów prawnych i umów

B5

w tym aktów prawa miejscowego, umów międzynarodowych


4) po klasie 045 dodaje się klasę 046 w brzmieniu:046


Projektowanie i eksploatacja stron i portali internetowych oraz intranetowych

BE105) klasa 055 otrzymuje brzmienie:055


Sygnały, wystąpienia, informacje od instytucji i obywateli

BE5

Jak przy klasie 051, w tym anonimy

6) w klasie 0724 kolumna „Uwagi" otrzymuje brzmienie:

„W tym korespondencja, harmonogramy wizyt, notatki informacyjne i tezy do spotkań, instrukcje i sprawozdania ze spotkań międzynarodowych, w przypadku przyjmowania delegacji zagranicznych w kraju";

7) w klasie 141 w kolumnie „Uwagi" wykreśla się treść;

8) klasa 320 otrzymuje brzmienie:320


Dowody i dokumentacja księgowa


Dla poszczególnych projektów/programów/rejestrów zakłada się odrębne sprawy. W przypadku dokumentacji z realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych okres przechowywania jak przy klasie 3140

9) po klasie 320 dodaje się klasę 3200 oraz klasę 3201 w brzmieniu:
3200

Dokumenty księgowe

B5

3201

Dowody księgowe

B5

W tym dokumenty źródłowe tj. faktury, rachunki, noty oraz inne dokumenty stanowiące podstawę powstania zobowiązań

10) w klasie 430 kolumna „Kategoria archiwalna akt" otrzymuje brzmienie: „BE20";

11) po klasie 4312 dodaje się klasę 4313 w brzmieniu:
4313

Kompetencje zawodowe w transporcie drogowym

BE10

W tym m.in. sprawy związane z uzyskaniem certyfikatu kompetencji zawodowych

12) w klasie 4521 kolumna „Kategoria archiwalna akt" otrzymuje brzmienie: „A";

13) po klasie 4706 dodaje się klasę 4707 w brzmieniu:
4707

Bezzałogowe statki powietrzne

BE10

W tym m.in. opinie, ekspertyzy, wyjaśnienia związane z rynkiem bezzałogowych statków powietrznych

14) wykreśla się klasę 472 w brzmieniu Centralny Port Komunikacyjny bez oznaczenia kategorii archiwalnej;

15) wykreśla się klasy 4720-4726 oznaczone kategorią archiwalną A;

16) wykreśla się klasę 48 w brzmieniu Kwalifikacje rynkowe bez oznaczenia kategorii archiwalnej;

17) wykreśla się klasy 480-481 oznaczone kategorią archiwalną BE50;

18) po klasie 5206 dodaje się klasę 5207 w brzmieniu:
5207

Badania naukowe w polskich obszarach morskich

A

W tym zgody na wykonywanie badań naukowych dla podmiotów zagranicznych, opinie w zakresie badań naukowych żywych zasobów morza, wyniki badań naukowych, monitoring realizacji badań

19) w klasie 5211 kolumna „Uwagi" otrzymuje brzmienie:

„W tym dokumentacja i informacje źródłowe, raporty i opracowania dotyczące badania wypadków i incydentów morskich. Dokumentację zdarzeń niebędących wypadkiem lub incydentem morskim w rozumieniu art. 2 ustawy o PKBWM kwalifikuje się do kat. B5";

20) w klasie 530 kolumna „Kategoria archiwalna akt" otrzymuje brzmienie: „BE50";

21) klasa 5601 otrzymuje brzmienie:
5601

Opiniowanie dokumentów związanych z morskim planowaniem przestrzennym

B10

W tym opiniowanie zagranicznych planów zagospodarowania przestrzennego, ocen oddziaływania na środowisko

22) klasa 592 otrzymuje brzmienie:592


Szkolnictwo zawodowe

BE5

W tym podstawy programowe i programy nauczania w zawodach będących w kompetencji Ministra

23) wykreśla się klasę 5920 w brzmieniu Zawody regulowane oznaczoną kategorią archiwalną BE10;

24) wykreśla się klasę 5921 w brzmieniu Zintegrowany system kwalifikacji oznaczoną kategorią archiwalna BE10;

25) wykreśla się klasę 5922 w brzmieniu Szkolnictwo zawodowe oznaczoną kategorią archiwalna BE5;

26) po klasie 625 dodaje się klasę 626 w brzmieniu:  626


Przewóz towarów niebezpiecznych

BE10

W tym wytyczne, opinie dotyczące  przewozu

27) w klasie 83 kolumna „Uwagi" otrzymuje brzmienie:

„m.in. dokumentacja dotycząca

1) walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników: uchwały, protokoły, akty prawne;

2) korespondencja dotycząca funkcjonowania fundacji, rozporządzania składnikami aktywów, środków trwałych, przejrzystością stosunków finansowych, wykonywaniem obowiązków i uprawnień w stosunku do fundacji;

3) sprawozdania z działalności fundacji (merytoryczne i finansowe);

4) postanowienia KRS dotyczące fundacji;

5) nadzoru nad fundacjami;

6) likwidacji fundacji".;

28) w klasie 85 kolumna „Uwagi" otrzymuje brzmienie:

„m.in. dokumentacja dotycząca

1) korespondencji w sprawach bieżącej działalności;

2) analiz finansowych dotyczących nadzorowanych instytutów badawczych;

3) informacji oraz analiz finansowych,

4) informacji porównawczych".;

29) po klasie 8 dodaje się klasę 9 bez oznaczenia kategorii archiwalnej w brzmieniu: 

9


Kwalifikacje rynkowe i zawody regulowane

30) po klasie 9 dodaje się klasę 90 bez oznaczenia kategorii archiwalnej w brzmieniu: 


90


Zintegrowany System Kwalifikacji31) po klasie 90 dodaje się klasę 900 i klasę 901 w brzmieniu:900


Włączenie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

BE50

W tym m.in. korespondencja z wnioskodawcami, opinie z konsultacji publicznych, opinie specjalistów, oceny wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK, dokumentacja z powoływania specjalistów i zespołów ekspertów, rekomendacje zespołów ekspertów, decyzje w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej do ZSK, obwieszczenia o włączeniu kwalifikacji rynkowych do ZSK901


Nadawanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej

BE50

W tym m.in. korespondencja z wnioskodawcami, oceny wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, decyzje w sprawie nadania uprawnień do certyfikowania

32) po klasie 90 dodaje się klasę 91 w brzmieniu:


91Zawody regulowane

BE50

W tym m.in. wnioski dotyczące potwierdzenia kwalifikacji w zakresie zawodów regulowanych, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, uznawanie kwalifikacji zawodowych

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej: transport, żegluga śródlądowa, gospodarka morska oraz gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Dzienniki Urzędowe