REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 27

ZARZĄDZENIE NR 15
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 6 czerwca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1

. W zarządzeniu nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 1 i 41 oraz z 2022 r. poz. 36) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 w brzmieniu:

„23) Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią.";

2) w § 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) kadrze kierowniczej - należy przez to rozumieć dyrektora, zastępcę dyrektora komórki organizacyjnej, naczelnika, kierownika zespołu i pracownika kierującego samodzielnym stanowiskiem.";

3) w § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Główna Biblioteka Komunikacyjna - na zasadach określonych odrębnymi przepisami i regulaminem nadanym przez Ministra, definiującym zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania biblioteki.";

4) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektorzy kierują komórkami organizacyjnymi samodzielnie, bądź przy pomocy zastępcy (zastępców) dyrektora, naczelników, kierowników zespołów i pracowników kierujących samodzielnymi stanowiskami.";

5) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Naczelnik, kierownik zespołu lub pracownik kierujący samodzielnym stanowiskiem, działa zgodnie z powierzonym zakresem zadań",

b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „naczelnika" dodaje się przecinek i dodaje się wyrazy „kierownika zespołu" oraz skreśla się wyrazy „wydziałem, zespołem lub",

c) w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „naczelnik" dodaje się przecinek i dodaje się wyrazy „kierownik zespołu" oraz skreśla się wyrazy „wydziałem, zespołem lub";

6) w § 21 ust. 1 w pkt 7 w lit. h tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- opracowywania oraz uzgadniania dokumentów planistycznych dotyczących realizacji zadań zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronności i bezpieczeństwa państwa oraz wynikających ze zobowiązań sojuszniczych, w tym związanych z przygotowaniem infrastruktury i transportu na potrzeby obronne państwa, funkcjonowaniem stanowisk kierowania, realizacją świadczeń na rzecz obrony oraz wyłączeniem od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej,";

7) w § 23 w ust. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) obsługa Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;";

8) w § 24 w ust. 2 w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) stosunku pracy wobec dyrektorów jednostek, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 14, 22 i 23, we współpracy z Biurem Dyrektora Generalnego.";

9) w § 28 w ust. 2 uchyla się punkt 10;

10) w § 36:

a) w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem przez Ministerstwo środków pochodzących z pomocy technicznej z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 i 2021-2027;";

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W strukturze Biura funkcjonują: inspektor ochrony danych, wyznaczony przez administratora danych, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. str. 1) oraz inspektor ochrony danych, wyznaczony przez administratora danych, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125 i 2022 r. poz. 1700). ";

11) w § 38 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Biuro, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, odpowiada za składanie w imieniu Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, oświadczeń w sprawie skorzystania lub nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów albo akcji w spółce handlowej, o którym mowa w art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.";

12) w § 40:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Biuro Zarządzania Kryzysowego (BZK) odpowiada za realizację spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, obronnością i bezpieczeństwem państwa, informatyzacją, cyberbezpieczeństwem, obowiązkami organu właściwego wynikającymi z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 913), ochroną informacji niejawnych, a także obroną cywilną, ochroną przeciwpożarową oraz ochroną fizyczną osób i mienia.";

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) realizacja oraz koordynowanie zadań związanych z planowaniem i programowaniem pozamilitarnych przygotowań obronnych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i poz. 641), wynikających z zobowiązań sojuszniczych w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra oraz u przedsiębiorców na których Minister w drodze decyzji administracyjnej nałożył obowiązek realizacji zadań obronnych;".

§ 2.

1. W terminie 21 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia dyrektorzy Departamentu Dróg Publicznych, Departamentu Edukacji Morskiej, Biura Dyrektora Generalnego, Biura Ministra i Biura Zarządzania Kryzysowego i przedłożą dyrektorowi generalnemu Ministerstwa Infrastruktury do zatwierdzenia regulamin wewnętrzny kierowanej przez siebie komórki organizacyjnej uwzględniający zmiany wprowadzone w zarządzeniu zmienianym w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

2. Do czasu zatwierdzenia przez dyrektora generalnego regulaminów wewnętrznych, o których mowa w ust. 1, zachowują moc dotychczas obowiązujące regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych - w zakresie, w jakim są zgodne z zarządzeniem.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia .

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej - transport, żegluga śródlądowa, gospodarka morska, gospodarka wodna na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-07
  • Data wejścia w życie: 2023-06-08
  • Data obowiązywania: 2023-06-08

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA