| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 36 PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 3 czerwca 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 11 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej, zmienionego zarządzeniem nr 13 z dnia 18 lipca 2007 r., zarządzeniem nr 16 z dnia 30 sierpnia 2007 r., zarządzeniem nr 34 z dnia 22 listopada 2007 r., zarządzeniem nr 4 z dnia 11 lutego 2008 r., zarządzeniem nr 8 z dnia 4 marca 2008 r. oraz zarządzeniem nr 26 z dnia 16 kwietnia 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15 w ust. 1 uchyla się pkt 3;

2) w § 17:

a) w ust. 4 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) imienne upoważnienia do podpisywania pism w zakresie właściwości komórki organizacyjnej dla podległych pracowników.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Pracownik komórki organizacyjnej podpisuje pisma w zakresie, w jakim został upoważniony przez kierownika komórki organizacyjnej.”;

3) w § 28:

a) w ust. 1 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 i 22 w brzmieniu:

„21) prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, rozkładaniem na raty oraz odraczaniem terminów płatności należności pobieranych przez Urząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

22) prowadzenie spraw w zakresie postępowań w stosunku do dłużników, wobec których egzekucja okazała się bezskuteczna.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Biura Dyrektora Generalnego wchodzą:

1) Wydział Audytu Wewnętrznego SAW;

2) Wydział Egzekucji Należności WEG;

3) Wydział Kontroli Wewnętrznej WKW;

4) Wydział Organizacji i Koordynacji WOK;

5) Samodzielne Stanowisko do spraw bhp i ppoż. PH;

6) Samodzielne Stanowisko do spraw Systemu Zarządzania Jakością PSZJ.”;

4) w § 38 w ust. 1:

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie ich do właściwych organów egzekucyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.);”,

b) uchyla się pkt 16,

c) w pkt 24 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 25 w brzmieniu:

„25) współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 21 i 22, w tym przekazywanie informacji niezbędnych do realizacji tych zadań.”.

§ 2

1. Dyrektorzy Biura Dyrektora Generalnego oraz Biura Finansów i Budżetu opracują regulaminy organizacyjne Biur w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

2. Do opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia regulaminów organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się § 2 zarządzenia nr 11 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej, zmienionego zarządzeniem nr 13 z dnia 18 lipca 2007 r., zarządzeniem nr 16 z dnia 30 sierpnia 2007 r., zarządzeniem nr 34 z dnia 22 listopada 2007 r., zarządzeniem nr 4 z dnia 11 lutego 2008 r., zarządzeniem nr 8 z dnia 4 marca 2008 r. oraz zarządzeniem nr 26 z dnia 16 kwietnia 2008 r.

§ 3

1. Sprawy prowadzone przez Biuro Finansów i Budżetu z zakresu umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności należności pobieranych przez Urząd oraz dotyczące postępowań w stosunku do dłużników, wobec których egzekucja okazała się bezskuteczna, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stają się sprawami Biura Dyrektora Generalnego.

2. Dyrektor Biura Finansów i Budżetu przekaże dyrektorowi Biura Dyrektora Generalnego wykaz spraw, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes
Urz
ędu Komunikacji Elektronicznej

Anna Streżyńska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »