| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 56 PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 15 października 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5875–5925 MHz1)

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82 poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 41 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5875-5925 MHz (Dz. Urz. UKE Nr 32, poz. 188) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1 a. Wykorzystywanie zakresów częstotliwości 5875–5905 MHz w sposób, o którym mowa w pkt 2.1 planu, jest możliwe do czasu wygaśnięcia ważności rezerwacji częstotliwości lub pozwoleń radiowych.”;

2) w załączniku do zarządzenia:

a) pkt 2.3 otrzymuje brzmienie:

„2.3. Ustala się plan zagospodarowania zakresu częstotliwości 5875–5925 MHz w służbie ruchomej.”,

b) po pkt 2.3 dodaje się pkt 2.3.1–2.3.2 w brzmieniu:

„2.3.1. Ustala się, że zakres częstotliwości 5875–5905 MHz w służbie ruchomej może być wykorzystywany na potrzeby inteligentnych systemów transportowych (ITS) związanych z bezpieczeństwem, zgodnie z decyzją nr 2008/671/WE w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości 5875–5905 MHz na potrzeby inteligentnych systemów transportowych (ITS) związanych z bezpieczeństwem (Dz. Urz. UE L z 15.08.2008 r., str. 24 i n.). Techniczne parametry inteligentnych systemów transportowych związanych z bezpieczeństwem w zakresie częstotliwości 5875–5905 MHz powinny być zgodne z parametrami określonymi w załączniku do decyzji nr 2008/671/WE.

2.3.2. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 5875–5925 MHz w służbie ruchomej przez systemy radiokomunikacyjne inne niż określone w pkt 2.3.1.”,

c) pkt 2.4 otrzymuje brzmienie:

„2.4. W przypadku, o którym mowa w pkt 2.1.2 oraz 2.3.2 zalecane normy zharmonizowane, dokumenty związane oraz sposób aranżacji częstotliwości będą określane w drodze zmiany niniejszego zarządzenia w miarę potrzeb, z uwzględnieniem możliwości technicznych oraz międzynarodowych uzgodnień przeznaczeń częstotliwości.”,

d) w pkt 3:

– po ppkt 2 dodaje się ppkt 2a w brzmieniu:

„2a) e.i.r.p (equivalent isotropicaly radiated power) – zastępcza moc promieniowana izotropowo;”,

– po ppkt 5 dodaje się ppkt 5a w brzmieniu:

„5a) ITS (Intelligent Transport Systems) – inteligentne systemy transportowe;”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Anna Streżyńska

 

 

1) Informacja o przystąpieniu do opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości została zamieszczona w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr 3(30)/2009 z dnia 29 maja 2009 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »