REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 24

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Olkusz usługi dostępu do Internet u za pomocą posiadanej przez nią sieci bezprzewodowej bez pobierania opłat oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Olkusz dostępu do Internetu w części dotyczącej 150 gospodarstw domowych wyłonionych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Olkusz” oraz umarzającej postępowanie w części dotyczącej wyrażenia zgody na świadczenie przez Gminę Olkusz usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat w 29 placówkach jednostek organizacyjnych Gminy Olkusz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:

1. Z dniem 29 kwietnia 2013 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne, dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Olkusz usługi dostępu do Internetu za pomocą posiadanej przez nią sieci bezprzewodowej bez pobierania opłat oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Olkusz dostępu do Internetu w części dotyczącej 150 gospodarstw domowych wyłonionych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Olkusz”, o numerze POIG.08.03.00-12-087/09, w ramach działania 8.3 – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013”, oraz umarzającej postępowanie w części dotyczącej wyrażenia zgody na świadczenie przez Gminę Olkusz usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat w 29 placówkach jednostek organizacyjnych Gminy Olkusz, zwanego dalej „projektem decyzji Prezesa UKE”.

2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.

3. Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanej dalej „stroną podmiotową BIP UKE”, (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 303.

4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE proszone są o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15 – 16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej -pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

Stanowisko
dotycz
ące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Olkusz usługi dostępu do Internetu za pomocą posiadanej przez nią sieci bezprzewodowej bez pobierania opłat oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Olkusz dostępu do Internetu w części dotyczącej 150 gospodarstw domowych wyłonionych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Olkusz” oraz umarzającej postępowanie w części dotyczącej wyrażenia zgody na świadczenie przez Gminę Olkusz usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat w 29 placówkach jednostek organizacyjnych Gminy Olkusz”

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa”

oraz elektronicznej na adres e-mail: sekretariat_DDRT@uke.gov.pl

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne:

1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;

2) na stronie podmiotowej BIP UKE (http://www.uke.gov.pl).

 

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

z up. Lidia Kozłowska

 

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z 2012 r. poz. 908, 1203, 1256, 1445 i 1529.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-29
  • Data wejścia w życie: 2013-04-29
  • Data obowiązywania: 2013-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA