REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 174

ZARZĄDZENIE NR 18
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 30 października 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14, z późn. zm.1)) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W załączniku do zarządzenia nr 14 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE Nr 16, poz. 40, z późn. zm.), zmienionego zarządzeniem nr 19 z dnia 29 września 2010 r., zarządzeniem nr 4 z dnia 7 lutego 2011 r., zarządzeniem nr 27 z dnia 10 sierpnia 2011 r., zarządzeniem nr 13 z dnia 12 kwietnia 2012 r., zarządzeniem nr 28 z dnia 8 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 6 z dnia 2 kwietnia 2013 r., zarządzeniem nr 7 z dnia 26 marca 2014 r., zarządzeniem nr 15 z dnia 17 lipca 2014 r., zarządzeniem nr 14 z dnia 1 czerwca 2015 r., zarządzeniem nr 23 z dnia 2 października 2015 r., zarządzeniem nr 3 z dnia 21 stycznia 2016 r., zarządzeniem nr 9 z dnia 31 marca 2016 r., zarządzeniem nr 19 z dnia 4 października 2016 r., zarządzeniem nr 25 z dnia 6 grudnia 2016 r. zarządzeniem nr 4 z dnia 14 lutego 2017 r., zarządzeniem nr 8 z dnia 5 czerwca 2017 r. oraz zarządzeniem nr 10 z dnia 26 lipca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 29:

a) w ust. 1 w pkt 32i lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) prowadzenie strony internetowej „Polska szerokopasmowa”,”,

b) w ust. 2 pkt 4b otrzymuje brzmienie:

„4b) Wydział Komunikacji WK;”;

2) w § 31:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 26,

b) w ust. 2 średnik po pkt 5 zastępuje się kropką oraz uchyla się pkt 6;

3) w § 32 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 25,

b) w pkt 33 skreśla się wyrazy „Departamentem Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego, Departamentem Techniki oraz”;

4) w § 34 w ust. 1 w pkt 27 wyrazy „Departamentem Kontroli” zastępuje się wyrazami „Delegaturą w Warszawie”;

5) w § 35 w ust. 1 uchyla się pkt 21;

6) w § 36:

a) w ust. 1:

– w pkt 12 w lit. c po wyrazach „ust. 1” dodaje się wyrazy „i 4”,

– średnik po pkt 12 zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. h w brzmieniu:

„h) z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy z zakresu ustalania opłat związanych z badaniem wyrobów, o których mowa w art. 40j ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz w art. 74 ust. 1 i art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku;”,

– uchyla się pkt 17a;

– pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23) współpraca z Delegaturą w Olsztynie w sprawach dotyczących ustalania opłat związanych z badaniem wyrobów, o których mowa w art. 40j ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz w art. 74 ust. 1 i art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku;”,

b) w ust. 2:

– uchyla się pkt 2;

– kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 5a–5c w brzmieniu:

„5a Zespół Programów Operacyjnych ZPO;

5b) Zespół POPC Północ ZPN;

5c) Zespół POPC Południe ZPS.”;

7) w § 37 w ust. 1 w pkt 23 wyrazy „Departamentem Kontroli” zastępuje się wyrazami „Delegaturą w Warszawie”;

8) w § 42 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Wydział Utrzymania i Rozwoju Systemów WUR;”;

9) w § 43:

a) w ust. 3 w pkt 8 po wyrazach „współpraca z” dodaje się wyrazy „Delegaturą w Olsztynie oraz”,

b) w ust. 3a w pkt 4 po wyrazach „współpraca z” dodaje się wyrazy „Delegaturą w Olsztynie oraz”,

c) w ust. 3b w pkt 4 po wyrazie „dotyczących” dodaje się wyrazy „rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy z zakresu”,

d) kropkę po ust. 3b zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) opracowywanie, w oparciu o przekazywane przez delegatury oraz Departament Kontroli informacje, postanowień, w których ustalane są opłaty, o których mowa w art. 40j ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz w art. 74 ust. 1 i art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 pkt 12 lit. h.”,

e) w ust. 3c w pkt 4 po wyrazach „współpraca z” dodaje się wyrazy „Delegaturą w Olsztynie oraz”;

10) w § 44 w ust. 1:

a) w pkt 3 po wyrazach „współpraca z” dodaje się wyrazy „Delegaturą w Olsztynie oraz”,

b) kropkę po pkt 15 zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) współpraca z Departamentem Bezpieczeństwa Telekomunikacyjnego i Departamentem Zarządzania Zasobami Częstotliwości w zakresie wykorzystania częstotliwości na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne używane przez podmioty realizujące zadania związane z bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym powodują zakłócenie pracy innych urządzeń, spełniających zasadnicze wymagania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej.”.

§ 2.

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych, których zadania przechodzą do zakresu zadań innych komórek organizacyjnych, przekażą dokumentację prowadzonych spraw do tych komórek organizacyjnych albo do archiwum zakładowego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zostanie przygotowana do przekazania i przekazana zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3.

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany opracują regulaminy organizacyjne tych komórek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych po opracowaniu regulaminów, o których mowa w ust. 1, uzgodnią ich treść z dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego, który, po ich uzgodnieniu, przekaże je do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu.

3. W toku uzgodnień, o których mowa w ust. 2, kierownik komórki organizacyjnej uwzględnia uwagi zgłoszone przez dyrektora Biura Dyrektora Generalnego.

§ 4.

 W sprawach dotyczących opracowywania postanowień, w których ustalane są opłaty, o których mowa w art. 40j ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226) oraz w art. 74 ust. 1 i art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398) stosuje się § 36 ust. 1 pkt 12 lit. h i pkt 23, § 43 ust. 3 pkt 8, ust. 3a pkt 4, ust. 3b pkt 4 i 7, ust. 3c pkt 4 oraz § 44 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 1 do zarządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

§ 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Marcin Cichy

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2009 r. Nr 10, poz. 42, z 2010 r. Nr 11, poz. 33, Dz. Urz. MAiC z 2012 r. poz. 17, z 2015 r. poz. 38 oraz z 2016 r. poz. 49.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-31
  • Data wejścia w życie: 2017-10-31
  • Data obowiązywania: 2017-10-31
  • Dokument traci ważność: 2020-01-03

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA