REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 7

ZARZĄDZENIE NR 24
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 17 października 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14, z późn. zm.1)) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 14 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE Nr 16, poz. 40), zmienionym zarządzeniem nr 19 z dnia 29 września 2010 r., zarządzeniem nr 4 z dnia 7 lutego 2011 r., zarządzeniem nr 27 z dnia 10 sierpnia 2011 r., zarządzeniem nr 13 z dnia 12 kwietnia 2012 r., zarządzeniem nr 28 z dnia 8 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 6 z dnia 2 kwietnia 2013 r., zarządzeniem nr 7 z dnia 26 marca 2014 r., zarządzeniem nr 15 z dnia 17 lipca 2014 r., zarządzeniem nr 14 z dnia 1 czerwca 2015 r., zarządzeniem nr 23 z dnia 2 października 2015 r., zarządzeniem nr 3 z dnia 21 stycznia 2016 r., zarządzeniem nr 9 z dnia 31 marca 2016 r., zarządzeniem nr 19 z dnia 4 października 2016 r., zarządzeniem nr 25 z dnia 6 grudnia 2016 r. zarządzeniem nr 4 z dnia 14 lutego 2017 r., zarządzeniem nr 8 z dnia 5 czerwca 2017 r., zarządzeniem nr 10 z dnia 26 lipca 2017 r., zarządzeniem nr 18 z dnia 31 października 2017 r., zarządzeniem Nr 19 z dnia 22 listopada 2017 r. oraz zarządzeniem nr 14 z dnia 20 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 w pkt 8a skreśla się wyrazy "na adres uke@uke.gov.pl";

2) § 19 i 20 otrzymują brzmienie:

"§ 19. Przez własne projekty aktów prawnych rozumie się:

1) projekty aktów prawnych wskazanych, zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.), zwanej dalej "Prawem telekomunikacyjnym", przez ministra właściwego do spraw informatyzacji albo przez ministra właściwego do spraw łączności;

2) projekty aktów prawnych - zgodnie z § 20 ust. 2 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) - wskazanych w upoważnieniu ministra właściwego do spraw informatyzacji albo ministra właściwego do spraw łączności dla Prezesa, do opracowania lub do prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu aktu prawnego;

3) projekty zarządzeń Prezesa oraz projekty zarządzeń Dyrektora Generalnego.

§ 20. Przez zewnętrzne projekty aktów prawnych rozumie się projekty aktów normatywnych wpływające do Urzędu, w szczególności projekty ustaw, rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów, uchwał Rady Ministrów, zarządzeń Prezesa Rady Ministrów i ministrów.";

3) § 22 otrzymuje brzmienie:

"§ 22. 1. W ramach prac nad projektami aktów prawnych, o których mowa w § 19 pkt 1 i 2, nad projektami zarządzeń Prezesa w sprawie planów zagospodarowania częstotliwości oraz zarządzeń Prezesa w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych, a także nad projektami aktów prawnych, o których mowa w § 20, właściwy jest dyrektor Departamentu Prawnego lub jego zastępca.

2. W ramach prac nad projektami aktów prawnych, o których mowa w § 19 pkt 3, z wyłączeniem projektów zarządzeń Prezesa w sprawie planów zagospodarowania częstotliwości oraz zarządzeń Prezesa w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych, właściwy jest dyrektor Biura Dyrektora Generalnego.";

4) w § 23 uchyla się ust. 2;

5) § 24-26 otrzymują brzmienie:

"§ 24. 1. Opracowany projekt aktu prawnego komórka merytoryczna uzgadnia z właściwymi komórkami organizacyjnymi (uzgodnienia wewnętrzne).

2. Uzgodnione wewnętrznie projekty aktów prawnych, o których mowa w § 19:

1) pkt 1 i 2;

2) pkt 3, w zakresie projektów zarządzeń Prezesa w sprawie planów zagospodarowania częstotliwości, a także projektów zarządzeń Prezesa w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych

- komórka merytoryczna przekazuje do Departamentu Prawnego w celu kontynuowania prac związanych z ich opracowaniem.

3. Z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, uzgodnione wewnętrznie projekty aktów prawnych, o których mowa w § 19 pkt 3, komórka merytoryczna przekazuje do Biura Dyrektora Generalnego w celu kontynuowania prac związanych z ich opracowaniem.

§ 25. 1. Projekt aktu prawnego, o którym mowa w § 19 pkt 1, po uzyskaniu akceptacji właściwego członka Kierownictwa Urzędu, Departament Prawny przekazuje do ministra właściwego do spraw informatyzacji albo do ministra właściwego do spraw łączności.

2. Opracowany projekt aktu prawnego, o którym mowa w § 19 pkt 2, Departament Prawny przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji albo ministrowi właściwemu do spraw łączności, albo, jeżeli wynika to z zakresu upoważnienia, o którym mowa w § 20 ust. 2 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów, do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych lub opiniowania.

3. W przypadku zgłoszenia uwag o charakterze merytorycznym, w ramach uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych lub opiniowania, Departament Prawny organizuje konferencję uzgodnieniową, którą prowadzi przedstawiciel właściwej komórki merytorycznej. Uzgodniony projekt aktu prawnego Departament Prawny przekazuje do ministra właściwego do spraw informatyzacji albo do ministra właściwego do spraw łączności.

4. Zaakceptowany pod względem legislacyjno-prawnym projekt zarządzenia Prezesa w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości lub projekt zarządzenia Prezesa w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzaminy osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych, Departament Prawny przekazuje do właściwej komórki merytorycznej.

5. Opracowany projekt aktu prawnego, o którym mowa w § 19 pkt 3, z wyłączeniem projektu zarządzenia Prezesa w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości oraz projektu zarządzenia Prezesa w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzaminy osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych, Biuro Dyrektora Generalnego przekazuje do podpisu odpowiednio Prezesa albo Dyrektora Generalnego.

§ 26. 1. Departament Prawny:

1) rejestruje projekty aktów prawnych wpływających do Urzędu do zaopiniowania;

2) dokonuje analizy formalnoprawnej projektów;

3) przesyła projekty w celu zaopiniowania do właściwych komórek organizacyjnych oraz ustala terminy przedstawienia opinii.

2. Komórka organizacyjna dokonuje merytorycznej analizy treści projektu oraz zajmuje stanowisko do projektu.

3. Stanowisko, o którym mowa w ust. 2, przesyła się do Departamentu Prawnego pocztą elektroniczną na adres: legislacja@uke.gov.pl.

4. W przypadku gdy przesłane przez komórki organizacyjne stanowiska, o których mowa w ust. 2, zawierają uwagi, Departament Prawny dokonuje ich formalnoprawnej analizy.

5. Kierownicy komórek organizacyjnych, którzy zgłosili stanowiska z uwagami do projektu, zapewniają udział przedstawicieli tych komórek w konferencji uzgodnieniowej lub w Komisji Prawniczej w Rządowym Centrum Legislacji. Skoordynowane stanowisko Urzędu prezentuje przedstawiciel Departamentu Prawnego.";

6) uchyla się § 27;

7) w § 29:

a) w ust. 1:

- pkt 29a otrzymuje brzmienie:

"29a) koordynowanie udzielania przez komórki organizacyjne odpowiedzi na kierowane do Urzędu, za pomocą poczty elektronicznej, wnioski o udostępnienie informacji publicznej;",

- w 32i przecinek po lit. d zastępuje się średnikiem oraz uchyla się lit. e,

b) w ust. 2:

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Wydział Kontroli Wewnętrznej WKW;",

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) Wydział Organizacji WO;",

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Wydział Kancelaryjno-Archiwalny WKA;",

- średnik po pkt 10 zastępuje się kropką i uchyla się pkt 11;

8) w § 30 w ust. 1 pkt 7f otrzymuje brzmienie:

"7f) współpraca z Departamentem Kontroli w zakresie monitorowania realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz. Urz. UE L 310 z 26.11.2015, s. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 2015/2120", oraz opracowywania sprawozdania, o którym mowa w § 36 ust. 1 pkt 8c;";

9) w § 31 w ust. 1 uchyla się pkt 30;

10) w § 33 w ust. 1 po pkt 6a dodaje się pkt 6b w brzemieniu:

"6b) realizacja zadań krajowego organu regulacyjnego określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/644 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek (Dz. Urz. UE L 112 /19 z dnia 2 maja 2018 r.);";

11) użyte w § 34 ust. 1 pkt 27 oraz § 37 ust. 1 pkt 23 w różnym przypadku wyrazy "Delegatura we Wrocławiu" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Delegatura w Warszawie";

12) w § 35 w ust. 1:

a) w pkt 6 uchyla się lit. b,

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) współpraca z Departamentem Kontroli w zakresie monitorowania realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia 2015/2120 oraz opracowywania sprawozdania, o którym mowa w § 36 ust. 1 pkt 8c;";

13) w § 36 w ust. 1:

a) pkt 8a otrzymuje brzmienie:

"8a) monitorowanie, we współpracy z Departamentem Techniki i Departamentem Polityki Konsumenckiej, realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia 2015/2120;",

b) pkt 8c otrzymuje brzmienie:

"8c) opracowywanie, we współpracy z Departamentem Techniki i Departamentem Polityki Konsumenckiej, sprawozdania dotyczącego monitorowania realizacji obowiązków, o których mowa w pkt 8a i dokonanych w tym zakresie ustaleń;",

c) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem aparaturą pomiarową oraz stanowiskami pomiarowymi z zastrzeżeniem § 44 ust. 1 pkt 7a;";

14) w § 37 w ust. 1 pkt 20c otrzymuje brzmienie:

"20c) współpraca z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, CSIRT NASK, CSIRT GOV oraz CSIRT MON oraz ministrem właściwym ds. informatyzacji w zakresie przekazywania informacji o zdarzeniach będących incydentami w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560);";

15) w § 38:

a) w ust. 1:

- uchyla się pkt 14,

- w pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych, o których mowa w § 19.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Do zadań Departamentu Prawnego należy dodatkowo wykonywanie obsługi prawnej Delegatury w Warszawie.";

16) w § 40 w ust. 1:

a) pkt 11b otrzymuje brzmienie:

"11lb) wystawianie wezwań i rozliczanie wpłat z tytułu kosztów zastępstwa procesowego;",

b) po pkt 18a dodaje się pkt 18b w brzmieniu:

"18b) pobieranie i dochodzenie kwot udziału w pokryciu dopłat ustalanych w decyzjach, o których mowa w art. 98 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego;";

17) w § 42:

a) w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) koordynowanie wykonywania w Urzędzie zadań wynikających z "Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022";",

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Wydział Wsparcia Technicznego WWT;";

18) w § 43 w ust. 3d:

a) uchyla się pkt 4 i 6,

b) średnik po pkt 7 zastępuje się kropką i uchyla się pkt 8;

19) w § 44 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a-7c w brzmieniu:

7a) wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i nadzorem nad aparaturą pomiarową oraz systemami pomiarowymi w zakresie radiokomunikacji;

7b) koordynowanie działalności delegatur w zakresie:

a) wykrywania i eliminowania zakłóceń elektromagnetycznych,

b) eliminowania możliwości wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych i współpraca z delegaturami w tym zakresie oraz informowanie Komisji Europejskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej o podjętych działaniach;

7c) współpraca z Departamentem Bezpieczeństwa i Departamentem Częstotliwości w zakresie wykorzystania częstotliwości na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne używane przez podmioty realizujące zadania związane z bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym powodują zakłócenie pracy innych urządzeń, spełniających zasadnicze wymagania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej;".

§ 2.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych, których zadania przechodzą do zakresu zadań innych komórek organizacyjnych, przekażą dokumentację prowadzonych spraw do tych komórek organizacyjnych albo do archiwum zakładowego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zostanie przygotowana do przekazania i przekazana zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany opracują regulaminy organizacyjne tych komórek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych po opracowaniu regulaminów, o których mowa w ust. 1, uzgodnią ich treść z dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego, który, po ich uzgodnieniu, przekaże je do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu.

3. W toku uzgodnień, o których mowa w ust. 2 kierownik komórki organizacyjnej uwzględnia uwagi zgłoszone przez dyrektora Biura Dyrektora Generalnego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wyjątkiem § 1 pkt 9, który wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2018 r.

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Marcin Cichy

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2009 r. Nr 10, poz. 42, z 2010 r. Nr 11, poz. 33, Dz. Urz. MAiC z 2012 r. poz. 17, z 2015 r. poz. 38, z 2016 r. poz. 49 oraz Dz. Urz. MC z 2018 r. poz. 24.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-18
  • Data wejścia w życie: 2018-10-18
  • Data obowiązywania: 2018-10-18
  • Dokument traci ważność: 2020-01-03

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA