REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 14

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 5 czerwca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14, z późn. zm.1) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 i z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu nr 33 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE z 2020 r. poz. 1 i 9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1:

a) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład komórki organizacyjnej mogą wchodzić wydziały, zespoły, samodzielne stanowiska pracy i sekretariaty (komórki wewnętrzne).",

b) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. 1. Do zadań sekretariatów należy obsługa kancelaryjna Prezesa, Zastępcy Prezesa, Dyrektora Generalnego, kierownika komórki organizacyjnej, zastępcy kierownika komórki organizacyjnej, wydziałów, zespołów oraz samodzielnych stanowisk pracy, w tym:

1) przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji kierowanej do komórki organizacyjnej, nadzorowanie jej obiegu oraz prowadzenie kontroli spraw terminowych;

2) wystawianie delegacji służbowych;

3) zapewnianie właściwego wyposażenia komórki organizacyjnej w materiały biurowe;

4) organizowanie pracy przełożonego (m.in. przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych, obsługa poczty elektronicznej, systemu obiegu dokumentów, prowadzenie kalendarza spotkań);

5) załatwianie biurowych spraw technicznych w komórce organizacyjnej, w tym powielanie oraz przepisywanie tekstów.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mogą być realizowane przez wydziały, zespoły, samodzielne stanowiska pracy.",

c) w § 8 uchyla się ust. 2,

d) w § 28:

- w pkt 7 uchyla się lit. c,

- pkt 25 otrzymuje brzmienie:

"25) opiniowanie, pod względem zasadności i wiarygodności, wniosków podmiotów zewnętrznych o udział Prezesa w określonych wydarzeniach lub objęcie ich patronatem Prezesa.",

e) w § 29 kropkę po pkt 10 zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 11-12 w brzmieniu:

"11) kreowanie polityki Urzędu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

12) nadzór nad przestrzeganiem w Urzędzie przepisów o dostępności i dostępności cyfrowej.",

f) w § 37 uchyla się ust. 2,

g) w § 38 uchyla się pkt 11 i 13-14,

h) w § 40 uchyla się pkt 14;

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych, których zadania przechodzą do zakresu zadań innych komórek organizacyjnych, przekażą dokumentację prowadzonych spraw do tych komórek organizacyjnych albo do archiwum zakładowego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zostanie przygotowana do przekazania i przekazana zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3.

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany opracują regulaminy organizacyjne tych komórek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych po opracowaniu regulaminów, o których mowa w ust. 1, uzgodnią ich treść z dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego, który po ich uzgodnieniu, przekaże je do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu.

3. W toku uzgodnień, o których mowa w ust. 2, kierownik komórki organizacyjnej uwzględnia uwagi zgłoszone przez dyrektora Biura Dyrektora Generalnego.

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

wykonujący obowiązki
Prezesa Urz
ędu Komunikacji Elektronicznej
Zast
ępca Prezesa

Krzysztof Dyl

 

 

1 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2009 r. Nr 10, poz. 42, z 2010 r. Nr 11, poz. 33, Dz. Urz. MAiC z 2012 r. poz. 17, z 2015 r. poz. 38, Dz. Urz. MC z 2016 r. poz. 49 i z 2018 r. poz. 24.

Załącznik 1. [WZÓR – REGULAMIN ORGANIZACYJNY]

Załącznik do zarządzenia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniaj
ącego zarządzenie
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Urz
ędowi Komunikacji Elektronicznej

WZÓR - REGULAMIN ORGANIZACYJNY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-08
  • Data wejścia w życie: 2020-06-08
  • Data obowiązywania: 2020-06-08

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA