REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 14

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 1 grudnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT poz. 14, z późn. zm.1)) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 33 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE z 2020 r. poz. 1, z późn. zm.2)) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt 11 dodaje się pkt 11a-11c w brzmieniu:

„11a) Porozumienie Trójstronne w sprawie FERC - Porozumienie Trójstronne w sprawie realizacji niektórych zadań związanych z realizacją I Priorytetu „Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego" programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027;

11b) Porozumienie Trójstronne w sprawie KPO - Porozumienie Trójstronne w sprawie realizacji niektórych zadań związanych z realizacją inwestycji C1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;

11c) Porozumienie Trójstronne w sprawie POPC - Porozumienie Trójstronne w sprawie realizacji przez Urząd niektórych zadań związanych z realizacją I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; ";

2) w § 14 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) bierze udział w świadczeniu usług i wykonywaniu zadań w ramach programów i planów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.";

3) w § 30 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) wykonywanie zadań wynikających z Porozumienia Trójstronnego w sprawie POPC, Porozumienia Trójstronnego w sprawie KPO oraz Porozumienia Trójstronnego w sprawie FERC w zakresie:

a) oceny projektów ofert hurtowych składanych przez Operatorów Sieci Dostępowej, w tym w zakresie zaproponowanych cen usług hurtowych,

b) monitorowania zapewnienia przez beneficjentów lub ostatecznych odbiorców wsparcia możliwie najszerszego dostępu do hurtowych usług aktywnych lub dostępu do infrastruktury szerokopasmowej, na równych i niedyskryminujących warunkach.";

4) w § 31 po pkt 15 dodaje się pkt 15a i 15b w brzmieniu:

„15a) wykonywanie, w zakresie specjalizacji Departamentu Strategii i Analiz, zadań wynikających z Porozumienia Trójstronnego w sprawie POPC oraz Porozumienia Trójstronnego w sprawie KPO;

15b) wykonywanie, w zakresie specjalizacji Departamentu Strategii i Analiz, usług i zadań wynikających z Porozumienia Trójstronnego w sprawie FERC, w tym wykonywanie zadań Prezesa pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej w zakresie udziału w ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie oraz procedurze odwoławczej;";

5) w § 35:

a) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) wykonywanie, w zakresie specjalizacji Departamentu Kontroli, zadań wynikających z Porozumienia Trójstronnego w sprawie POPC oraz Porozumienia Trójstronnego w sprawie KPO;",

b) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

„13a) wykonywanie, w zakresie specjalizacji Departamentu Kontroli, usług i zadań wynikających z Porozumienia Trójstronnego w sprawie FERC, w tym wykonywanie zadań Prezesa pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej w zakresie udziału w ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie oraz procedurze odwoławczej;",

c) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) współpraca z właściwymi organami w zakresie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, a także zapewnienie ich bieżącej obsługi administracyjno-organizacyjnej;".

§ 2.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany, opracują regulaminy organizacyjne tych komórek i przekażą je Dyrektorowi Biura Dyrektora Generalnego do uzgodnienia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. W toku uzgodnień, o których mowa w ust. 1, kierownicy komórek organizacyjnych uwzględniają uwagi zgłoszone przez Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego.

3. Uzgodnione regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych zatwierdza Dyrektor Generalny.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes

Jacek Oko


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2009 r. poz. 42, z 2010 r. poz. 33, Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2012 r. poz. 17, z 2015 r. poz. 38, Dz. Urz. Min. Cyf. z 2016 r. poz. 49, z 2018 r. poz. 24 oraz z 2020 r. poz. 26.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UKE z 2020 r. poz. 9, 14 i 25, z 2021 r. poz. 3 i 12, z 2022 r. poz. 3, 7, 9 i 14 oraz z 2023 r. poz. 13.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-01
  • Data wejścia w życie: 2023-12-01
  • Data obowiązywania: 2023-12-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA