| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 13 kwietnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Nr 1/2012 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. MNiSW poz. 2 i 12) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 18 w ust. 4:

a) uchyla się pkt 3,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Departamentem Strategii – przy realizacji zadań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i prac Komitetu do Spraw Europejskich oraz współpracy z zagranicą;”;

2) w § 25 uchyla się pkt 19–24 i 26–36;

3) w § 29:

a) pkt 26–30 otrzymują brzmienie:

„26) projektowania i realizacji polityki w zakresie współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego, w tym udziału Polski w organizacjach międzynarodowych;

27) projektowania instrumentów prowadzenia współpracy międzynarodowej w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego;

28) programów i umów międzynarodowych lub protokołów wykonawczych do tych umów;

29) współpracy z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą i przedstawicielstwami dyplomatycznymi innych państw w Polsce;

30) współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych;”,

b) dodaje się pkt 31–42 w brzmieniu:

„31) koordynacji działalności naukowej w obszarze szkolnictwa wyższego prowadzonej w ramach organizacji, programów i inicjatyw międzynarodowych, w szczególności w zakresie OECD i UNESCO;

32) problematyki migracyjnej i udziału w pracach międzyresortowego Zespołu do spraw Migracji;

33) opiniowania projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów dotyczących kwestii związanych z pobytem w Polsce cudzoziemców przyjeżdżających do polskich uczelni w celach naukowych lub dydaktycznych oraz podejmujących i odbywających studia w polskich uczelniach;

34) warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych;

35) form i warunków podejmowania i odbywania w Polsce studiów, studiów doktoranckich i innych form kształcenia oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych przez cudzoziemców, zasad odpłatności z tego tytułu, a także warunków przyznawania stypendiów i świadczeń dla tych cudzoziemców;

36) kierowania nauczycieli akademickich – specjalistów w dziedzinie języka i literatury polskiej do zagranicznych ośrodków akademickich;

37) przekazywania oraz rozliczania środków finansowych przeznaczonych na wypłaty świadczeń stypendialnych oraz ryczałtów dla lektorów języka polskiego, we współpracy z Departamentem Budżetu i Finansów;

38) realizacji zadań wynikających z Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;

39) prowadzenia spraw związanych z Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie;

40) organizacji wakacyjnych kursów języka i kultury polskiej dla studentów lektoratów i wydziałów polonistyki zagranicznych ośrodków akademickich;

41) Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej (CEEPUS III);

42) współpracy z Państwową Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.”;

4) w § 31 pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) udziału przedstawiciela Ministra w Komitecie do Spraw Umów Offsetowych, prowadzone we współpracy z właściwymi departamentami oraz jednostkami podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej – nauka i szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »