| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania Rady Młodych Naukowców

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Powołuje się na okres od dnia 26 kwietnia 2012 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r. Radę Młodych Naukowców, zwaną dalej „Radą".

2. Rada jest organem pomocniczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem".

§ 2.
1. W skład Rady wchodzą:

1) Piotr Bajor;

2) Grzegorz Władysław Basak;

3) Tomasz Bilczewski;

4) Agata Chmurzyńska;

5) Jakub Fichna;

6) Sylwia Freza;

7) Paweł Gajdanowicz;

8) Marcin Andrzej Grabowski;

9) Katarzyna Januszkiewicz;

10) Kinga Katarzyna Kurowska;

11) Jacek Lewicki;

12) Bartłomiej Lis;

13) Michał Matuszewski;

14) Piotr Oprocha;

15) Rafał Rakoczy;

16) Jerzy Respondek;

17) Rafał Maciej Ruzik;

18) Justyna Ziółkowska.

2. W pracach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.

§ 3.
1. Do zadań Rady należy w szczególności wspieranie rozwoju kariery młodych naukowców przez następujące działania:

1) identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców;

2) przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych naukowców;

3) przybliżanie młodym naukowcom mechanizmów finansowania nauki;

4) wspieranie kontaktów młodych naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce;

5) wdrożenie postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w jednostkach naukowych.

2. Rada sporządza opinie i oceny w sprawach określonych przez Ministra lub z własnej inicjatywy.

3. Rada może sporządzać dla Ministra rekomendacje w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej państwa.

§ 4.
1. Rada działa na posiedzeniach.

2. Przewodniczący Rady może zdecydować o przyjęciu przez Radę opinii, oceny lub rekomendacji w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.

3. Szczegółowy tryb działania Rady określa przyjęty przez nią regulamin.

§ 5.
1. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.

2. Przewodniczący Rady:

1) zwołuje posiedzenia Rady oraz przewodniczy tym posiedzeniom;

2) wyznacza członka Rady upoważnionego do zastępowania Przewodniczącego Rady, w przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego;

3) może wyznaczać zadania dla poszczególnych członków Rady oraz powoływać spośród członków Rady zespoły robocze do realizacji wyznaczonych zadań;

4) przedstawia Ministrowi sprawozdanie z działalności Rady;

5) wnioskuje do Ministra o zlecenie opracowania analiz, opinii lub ekspertyz na potrzeby prac Rady.

3. Wiceprzewodniczący Rady:

1) przewodniczy posiedzeniom Rady w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady;

2) wykonuje inne zadania, o których mowa w ust. 2, w zakresie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady.

§ 6.
Rada:

1) odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące;

2) podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, oddanych przez co najmniej połowę członków Rady; w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady lub zastępującego go Wiceprzewodniczącego albo członka Rady wyznaczonego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2;

3) może występować do innych organów lub instytucji o zajęcie stanowiska w sprawach należących do zakresu jej działania.

§ 7.
1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który zatwierdza Przewodniczący Rady lub zastępujący go Wiceprzewodniczący albo członek Rady wyznaczony zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2.

2. Opinie, oceny i rekomendacje Rady stanowią załączniki do protokołów, które są zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 8.
1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapewnia zamiejscowemu członkowi Rady, w związku z udziałem w pracach Rady, zwrot kosztów:

1) zakwaterowania we wskazanym przez Ministerstwo hotelu;

2) przejazdu środkami krajowego publicznego transportu kolejowego w klasie 2 oraz publicznego transportu autobusowego, w wysokości wynikającej z dokumentów potwierdzających ich poniesienie.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, są finansowane ze środków przewidzianych w budżecie państwa w części 28 – Nauka, w dziale 750 – Administracja publiczna.

§ 9.
Obsługę prac Rady zapewnia Biuro Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej – nauka i szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »