| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 18 lutego 2015 r.

w sprawie w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183 i 1195) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej „Ministerstwem”, wykonują powierzone im czynności w ramach:

1) zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

2) zadań Ministra wynikających w szczególności z:

a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249),

b) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2));

3) zadań ministra właściwego do spraw nauki, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ogólnych zadań ministrów, wynikających z innych aktów normatywnych.

2. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, w ramach powierzonych im zakresów czynności (zakresów działania):

1) uczestniczą w tworzeniu polityki rozwoju i innowacyjności, w celu zapewnienia spójności działań na linii jednostki naukowe – badania – innowacje – gospodarka, przez projektowanie rozwiązań systemowych, w tym prawnych oraz w realizacji zadań wynikających z przyjętych rozwiązań;

2) sprawują nadzór nad załatwianiem spraw w Ministerstwie i koordynują ich załatwianie, niezależnie od przynależności tych spraw do właściwości poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa, współpracując ze sobą przy załatwianiu spraw, dla których właściwa jest więcej niż jedna komórka organizacyjna Ministerstwa;

3) są upoważnieni do podejmowania rozstrzygnięć i decyzji w imieniu Ministra, z wyjątkiem rozstrzygnięć i decyzji w sprawach strategicznych, z tym że wydawanie decyzji administracyjnych następuje na podstawie odrębnych upoważnień;

4) współpracują z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich organami, w tym podpisują odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, oświadczenia senatorskie oraz interwencje poselskie i senatorskie;

5) reprezentują Ministra wobec innych organów i instytucji państwowych oraz organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów;

6) są upoważnieni do reprezentowania Ministra w postępowaniu sądowym i mogą udzielać dalszych pełnomocnictw w tym zakresie;

7) uczestniczą w:

a) planowaniu i realizacji budżetu państwa w części 28 – Nauka oraz w części 38 – Szkolnictwo wyższe,

b) planowaniu budżetu państwa w części 67 – Polska Akademia Nauk;

8) uczestniczą we współpracy z zagranicą, w tym w ramach Unii Europejskiej;

9) podejmują działania w celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w działach administracji rządowej – nauka i szkolnictwo wyższe.

3. Przepisy ust. 2 nie naruszają właściwości Dyrektora Generalnego w sprawach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 i 1199 oraz z 2015 r. poz. 211).

§ 2.

1. Minister nadzoruje zadania związane z:

1) współpracą europejską;

2) programami ramowymi Unii Europejskiej w zakresie badań, rozwoju i innowacji, w tym programem Horyzont 2020 oraz współpracą z jednostkami wspomagającymi;

3) działalnością centrów naukowo-przemysłowych, centrów transferu technologii, inkubatorów przedsiębiorczości, polskich parków technologicznych i platform technologicznych w zakresie transferu technologii i upowszechniania nauki oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także instytucji pośredniczących oraz innych instytucji wspierających działania proinnowacyjne;

4) realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649), w tym przez udział w projektowaniu i realizacji strategii rozwoju.

2. Minister sprawuje nadzór nad działalnością:

1) Departamentu Innowacji i Rozwoju;

2) Departamentu Legislacyjno-Prawnego;

3) Biura Ministra;

4) Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 3. 1

. Do zakresu czynności Sekretarza Stanu Marka Ratajczaka należą w szczególności sprawy:

1) koordynacji współpracy z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich organami;

2) związane z udziałem w pracach Stałego Komitetu Rady Ministrów;

3) dotyczące podejmowania w imieniu Ministra rozstrzygnięć i decyzji związanych z ponownym rozpatrzeniem spraw w postępowaniu administracyjnym;

4) wykonywania zadań dysponenta części budżetowych: 28 – Nauka, 38 – Szkolnictwo wyższe i 67 – Polska Akademia Nauk oraz Funduszu Nauki i Technologii Polskiej;

5) planowania i realizacji budżetu państwa w części 28 – Nauka i części 38 – Szkolnictwo wyższe, planowania budżetu państwa w części 67 – Polska Akademia Nauk oraz inwestycji i zadań finansowanych z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej;

6) nadzoru nad wdrażaniem projektów systemowych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

7) współpracy ze związkami zawodowymi oraz dialogu społecznego;

8) współpracy z gremiami opiniodawczo-doradczymi Ministra w zakresie realizowanych zadań;

9) współpracy z Komitetem Koordynacji do Spraw Polityki Rozwoju.

2. Sekretarz Stanu Marek Ratajczak wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację przez:

1) Departament Budżetu i Finansów,

2) Departament Innowacji i Rozwoju,

3) Departament Nauki,

4) Departament Szkolnictwa Wyższego i Kontroli

– w zakresie określonym w ust. 1.

3. Sekretarz Stanu Marek Ratajczak, w zakresie określonym w ust. 1, wykonuje zadania wynikające z nadzoru Ministra nad:

1) Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;

2) Narodowym Centrum Nauki;

3) Instytutem Zachodnim – Instytutem Naukowo-Badawczym im. Zygmunta Wojciechowskiego;

4) fundacją – Zakłady Kórnickie;

5) Polską Akademią Nauk w zakresie wykonywania budżetu państwa w części 67 – Polska Akademia Nauk.

§ 4.

1. Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Włodzisława Ducha należą w szczególności sprawy:

1) informatyzacji nauki i szkolnictwa wyższego, w tym Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on;

2) związane z udziałem w pracach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

3) koordynacji dofinansowania zadań projakościowych;

4) stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom i doktorantom oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców;

5) kredytów dla studentów i doktorantów;

6) zadań obronnych;

7) związane z udziałem w pracach Komitetu do Spraw Umów Offsetowych oraz zawierania i wykonywania umów offsetowych w zakresie właściwości Ministra;

8) ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych;

9) współpracy z Radą Komisji Fulbrighta.

2. Podsekretarz Stanu Włodzisław Duch wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację przez:

1) Departament Budżetu i Finansów,

2) Departament Innowacji i Rozwoju

– w zakresie określonym w ust. 1.

3. Podsekretarz Stanu Włodzisław Duch, w zakresie określonym w ust. 1, wykonuje zadania wynikające z nadzoru Ministra nad:

1) Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym;

2) Naukową i Akademicką Siecią Komputerową;

3) Centrum Nauki Kopernik – w zakresie określonym w umowie o utworzeniu wspólnej instytucji kultury.

§ 5.

1. Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Darii Lipińskiej-Nałęcz należą w szczególności sprawy:

1) związane z udziałem w pracach Komitetu do Spraw Europejskich;

2) koordynacji zadań związanych z działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, w tym organizacji uczelni, organizacji i toku studiów, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych oraz jakości kształcenia;

3) nadzoru nad realizacją zadań wynikających z Procesu Bolońskiego oraz Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i współpracy w tym zakresie z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

4) dotyczące stopni naukowych i tytułu naukowego oraz stopni i tytułu w zakresie sztuki, w tym współpraca z Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów;

5) projektowania i podejmowania dwustronnej i wielostronnej współpracy z zagranicą w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, w tym promocji nauki i szkolnictwa wyższego za granicą;

6) kształcenia cudzoziemców w Polsce, w tym stypendiów dla cudzoziemców podejmujących i odbywających w Polsce studia, studia doktoranckie i szkolenia oraz uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;

7) pragmatyki zawodowej nauczycieli akademickich oraz przyznawania nagród Ministra;

8) określania polityki wzajemnego uznawania wykształcenia oraz koordynacji uznawania kwalifikacji zawodowych;

9) współpracy z:

a) Polską Komisją Akredytacyjną,

b) konferencjami rektorów,

c) Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji,

d) Radą Młodych Naukowców,

e) Komisją Wspólną Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rady Ekumenicznej,

f) samorządem i organizacjami studenckimi oraz samorządem i organizacjami doktorantów.

2. Podsekretarz Stanu Daria Lipińska-Nałęcz wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację przez:

1) Departament Innowacji i Rozwoju,

2) Departament Szkolnictwa Wyższego i Kontroli,

3) Departament Współpracy Międzynarodowej

– w zakresie określonym w ust. 1.

3. Podsekretarz Stanu Daria Lipińska-Nałęcz wykonuje zadania wynikające z nadzoru Ministra nad:

1) Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej;

2) uczelniami publicznymi i niepublicznymi.

§ 6.

1. Do zakresu czynności Dyrektora Generalnego należą sprawy należące do właściwości dyrektora generalnego urzędu określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

2. Dyrektor Generalny:

1) sprawuje bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie prawidłowego wykonywania zadań określonych przez Ministra;

2) wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania Biura Dyrektora Generalnego;

3) wykonuje zadania związane z organizacją, przekształceniami i ogólnymi zasadami funkcjonowania instytutów badawczych, w tym przez współpracę z Radą Główną Instytutów Badawczych;

4) wykonuje zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 7.

1. Szef Gabinetu Politycznego Ministra kieruje pracą Gabinetu Politycznego Ministra.

2. Do zakresu czynności Szefa Gabinetu Politycznego Ministra należą w szczególności sprawy:

1) zapewnienia, na polecenie Ministra, zgodności działań realizowanych przez Ministerstwo z celami i zadaniami polityki państwa w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego;

2) współpracy z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Radą Ministrów, organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, partiami politycznymi, związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi;

3) doradzania Ministrowi w bieżącej działalności politycznej;

4) koordynacji realizacji polityki informacyjnej Ministerstwa;

5) analizowania oraz oceny, na polecenie Ministra, procesów oraz wydarzeń społecznych, politycznych i ekonomicznych;

6) współpracy z zagranicą w zakresie niezastrzeżonym dla Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu.

3. Przepisy ust. 2 nie naruszają właściwości Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego w sprawach określonych w § 2–6.

§ 8.

1. Ministra, w czasie jego nieobecności, zastępuje Sekretarz Stanu, a w przypadku nieobecności Sekretarza Stanu – wyznaczony przez Ministra Podsekretarz Stanu.

2. W czasie nieobecności:

1) Sekretarza Stanu Marka Ratajczaka zastępuje go Podsekretarz Stanu Daria Lipińska-Nałęcz;

2) Podsekretarza Stanu Włodzisława Ducha zastępuje go Sekretarz Stanu Marek Ratajczak;

3) Podsekretarza Stanu Darii Lipińskiej-Nałęcz zastępuje ją Podsekretarz Stanu Włodzisław Duch.

3. Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw członków Kierownictwa Ministerstwa.

§ 9.

Traci moc zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. MNiSW poz. 33).

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: L. Kolarska-Bobińska

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej – nauka i szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821,1004, 1146 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »