| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach projektu "Najlepsi z najlepszych! 3.0."

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Powołuje się, na okres od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 31 maja 2019 r., Zespół do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach projektu "Najlepsi z najlepszych! 3.0.", zwany dalej "Zespołem".
§ 2.
 W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Zbigniew Marciniak;

2) członkowie:

a) Grzegorz Benysek,

b) Anita Franczak,

c) Edward Jezierski,

d) Wiktor Jędrzejec,

e) Włodzimierz Kucharczyk,

f) Maciej Sysło,

g) Jan Szambelańczyk.

§ 3.
 1. Do zadań Zespołu należy:

1) dokonanie oceny merytorycznej ofert zgłoszonych w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Najlepsi z najlepszych! 3.0.", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

2) sporządzenie i przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, zwanemu dalej "ministrem", listy rankingowej ofert rekomendowanych do finansowania, obejmującej określenie proponowanej wysokości finansowania.

2. Minister może powierzać Zespołowi lub jego członkom dodatkowe zadania związane z oceną ofert, w szczególności przygotowywanie dodatkowych opinii, ekspertyz i propozycji rozstrzygnięć.

§ 4.
 1. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, a w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz prowadzi posiedzenia;

2) przydziela członkom Zespołu zadania;

3) zaprasza na posiedzenia Zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wskazany przez niego członek Zespołu.

§ 5.
 1. Zespół działa na posiedzeniach.

2. Zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia Zespołu wraz z projektem porządku obrad, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia.

3. Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy i przeprowadzeniu głosowania w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie rozstrzygnięcia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu.

§ 6.
 1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.

3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść rozstrzygnięć Zespołu.

4. Projekt protokołu jest udostępniany członkom Zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.

5. Protokół podpisuje przewodniczący albo członek Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§ 7.
 1. Przewodniczący oraz członkowie Zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań Zespołu.

2. Przewodniczący oraz członkowie Zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw w przypadku, gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:

1) uczestniczyli w opracowywaniu ocenianej oferty;

2) sprawa dotyczy zatrudniających ich jednostek;

3) sprawa dotyczy jednostek, w których jest zatrudniona osoba pozostająca z nimi w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia albo w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki.

3. Przewodniczący oraz członkowie Zespołu przed pierwszym posiedzeniem Zespołu składają ministrowi:

1) oświadczenie, w którym zobowiązują się działać bezstronnie w interesie publicznym;

2) oświadczenie, że nie będą wykorzystywać i udostępniać osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań Zespołu.

§ 8.
 Obsługę Zespołu zapewnia Departament Innowacji i Rozwoju.
§ 9.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: z up. P.J. Müller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Atys

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »