Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 1 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 17 lutego 2010 r.

w sprawie powołania komitetu audytu dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komitet audytu dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie, zwany dalej „Komitetem”, w następującym składzie:

1) Pani Lilla Jaroń Podsekretarz Stanu – przewodniczący;

2) Pan Robert Bartold Dyrektor Generalny – zastępca przewodniczącego;

3) Pan Marek Kuciński Dyrektor Biura Kontroli i Audytu, resortowy koordynator budżetu zadaniowego – członek;

4) Pan Wojciech Kutyła – członek niezależny;

5) Pan Piotr Lis – członek niezależny.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-15
  • Data wejścia w życie: 2010-02-17
  • Data obowiązywania: 2010-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe