Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 4 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie nadania regulaminu Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 290 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządza się, co następuje:

§ 1

Nadaje się Regulamin Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

Załącznik 1. [REGULAMIN KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OŚWIATA I WYCHOWANIE]

Załącznik do zarządzenia nr 4 Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 19 marca 2010 r. (poz. 12)

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU
DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OŚWIATA I WYCHOWANIE

§ 1

1. Komitet audytu, zwany dalej „Komitetem” jest ciałem doradczym i opiniotwórczym w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego, działającym na rzecz Ministra Edukacji Narodowej, zwanego dalej „Ministrem”.

2. Do zadań Komitetu należy, w szczególności:

1) doradztwo w zakresie skuteczności zarządzania ryzykiem w dziale administracji rządowej oświata i wychowanie, m.in. poprzez dokonywanie oceny zbiorczej informacji o istotnych ryzykach przygotowywanej przez komórkę audytu oraz sygnalizowanie istotnych ryzyk;

2) dokonywanie okresowej oceny kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności na podstawie:

a) informacji zbiorczych przygotowywanych przez komórkę audytu wewnętrznego,

b) przeprowadzonych przez Komitet przeglądów istotnych wyników audytu wewnętrznego oraz wyników czynności sprawdzających, a także wyników kontroli zarządzonych przez właściwych członków kierownictwa Ministerstwa, prowadzonych w jednostkach organizacyjnych działu administracji rządowej oświata i wychowanie przez inne uprawnione organy,

c) prowadzonego przez Komitet monitoringu wdrożenia istotnych zaleceń audytu wewnętrznego,

d) przeprowadzonych przez Komitet przeglądów sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego oraz z oceny kontroli zarządczej w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zwanego dalej „MEN”, oraz w jednostkach podległych lub nadzorowanych;

3) informowanie Ministra o istotnych słabościach kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej oświata i wychowanie oraz proponowanie jej usprawnień;

4) wyznaczanie priorytetów do rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego poprzez przedstawienie swojego stanowiska do projektów planów przedkładanych przez kierownika komórki audytu wewnętrznego;

5) monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, poprzez dokonywanie okresowych ocen pracy komórki audytu wewnętrznego z uwzględnieniem wyników wewnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego oraz wyników indywidualnej pracy zatrudnionych audytorów wewnętrznych;

6) wyrażanie zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków pracy i płacy kierownika komórki audytu wewnętrznego;

7) informowanie Ministra o istotnych ustaleniach, w szczególności rekomendacjach i ocenach, podjętych uchwałach dotyczących funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych działu administracji rządowej oświata i wychowanie.

3. Komitet składa do końca lutego każdego roku sprawozdanie z realizacji zadań w roku poprzednim Ministrowi kierującemu działem oświata i wychowanie oraz Ministrowi Finansów. Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 2

1. Pracami Komitetu kieruje przewodniczący Komitetu, zwany dalej „przewodniczącym”, a przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego, zwany dalej „zastępcą”.

2. Posiedzenia Komitetu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Posiedzenie jest zwoływane przez przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności przez zastępcę.

4. Członek Komitetu niezwłocznie informuje przewodniczącego lub zastępcę o braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu.

5. W posiedzeniach mogą brać udział osoby niewchodzące w skład Komitetu, zaproszone przez Przewodniczącego.

6. Posiedzenia prowadzone są przez przewodniczącego lub zastępcę.

7. Udział członków Komitetu w posiedzeniach jest potwierdzany własnoręcznym podpisem na liście obecności.

8. Z posiedzeń sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący lub zastępca.

9. Komitet działa kolegialnie.

10. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów, jednakże w głosowaniu musi brać udział co najmniej trzech członków Komitetu, w tym przewodniczący lub zastępca. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” lub „przeciw” glos rozstrzygający przysługuje przewodniczącemu, a w przypadku jego nieobecności zastępcy.

11. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwały wyłącznie osobiście.

12. Uchwały podejmowane na posiedzeniach Komitetu podpisywane są przez przewodniczącego lub zastępcę.

13. Uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym, w drodze indywidualnego zbierania głosów. Potwierdzeniem przyjęcia uchwały przez komitet w trybie obiegowym jest złożenie podpisów pod tekstem uchwały przez co najmniej trzech członków Komitetu, w tym przewodniczącego lub zastępcę oraz uzyskanie potwierdzenia zapoznania się z tekstem uchwały przez pozostałych członków Komitetu.

14. Protokoły z posiedzeń oraz uchwały są doręczane członkom Komitetu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

15. Wynagrodzenia członków niezależnych Komitetu są wypłacane kwartalnie na wniosek przewodniczącego, zawierający informację o liczbie posiedzeń Komitetu, w których wziął udział niezależny członek Komitetu.

16. Obsługę organizacyjną Komitetu zapewnia kierownik komórki audytu wewnętrznego.

§ 3

1. Członkowie Komitetu audytu, w związku z realizacją zadań określonych w § 1, mogą prowadzić rozmowy z pracownikami jednostek organizacyjnych działu administracji rządowej oświata i wychowanie oraz żądać przedłożenia przez te jednostki określonych dokumentów, informacji, planów, sprawozdań i innych materiałów związanych z funkcjonowaniem danej jednostki, w szczególności dotyczących:

1) kontroli zarządczej;

2) audytu wewnętrznego;

3) finansów i księgowości;

4) zarządzania ryzykiem.

2. Komitet audytu, w związku z realizacją zadań określonych w § 1, może zlecić komórce audytu wewnętrznego utworzonej w ministerstwie, przeprowadzenie określonych analiz, sporządzenie sprawozdań lub przedłożenie innego typu informacji.

3. Dostęp do informacji określonych w ust. 1 i 2 jest ograniczony przepisami o tajemnicy ustawowo chronionej.

4. Członkowie Komitetu informują na bieżąco Przewodniczącego o prowadzonych działaniach.

§ 4

1. O istotnych ustaleniach, w szczególności rekomendacjach i ocenach dotyczących funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych działu administracji rządowej oświata i wychowanie, za zgodą Ministra, przewodniczący informuje kierowników tych jednostek.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej działu administracji rządowej oświata i wychowanie, w terminie 7 dni od otrzymania oceny, o której mowa w ust. 1, ma prawo złożenia przewodniczącemu pisemnych wyjaśnień.

3. Przewodniczący, niezwłocznie po otrzymaniu wyjaśnień, o których mowa w ust. 2, przekazuje je członkom Komitetu w celu dokonania przez komitet ewentualnej weryfikacji wydanej oceny.

4. O wynikach weryfikacji, przewodniczący informuje Ministra oraz za zgodą Ministra kierownika jednostki.

§ 5

1. Komitet w sprawach dotyczących zgody na rozwiązanie stosunku pracy albo zmianę warunków pracy i płacy kierownika komórki audytu wewnętrznego, działając z własnej inicjatywy lub na wniosek, podejmuje decyzję zgodnie z trybem określonym w § 2 ust. 10–13, z uwzględnieniem zapewnienia pracodawcy oraz kierownikowi komórki audytu wewnętrznego udziału w postępowaniu, w szczególności poprzez możliwość swobodnego wyrażenia opinii lub przedstawienia stanowiska w sprawie.

2. Podejmując decyzję w sprawach określonych w ust. 1 Komitet, bierze pod uwagę w szczególności opinię lub stanowisko, o których mowa ust. 1 oraz oceny okresowe, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 5, a także inne dokumenty oceniające pracę kierownika komórki audytu wewnętrznego pozostające w dyspozycji pracodawcy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-15
  • Data wejścia w życie: 2009-03-19
  • Data obowiązywania: 2009-03-19
  • Dokument traci ważność: 2020-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe