Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw statusu zawodowego nauczycieli

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw statusu zawodowego nauczycieli, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Pani Lilia Jaroń, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pani Urszula Martynowicz, Dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Edukacji Narodowej;

3) członkowie Zespołu:

a) Pani Krystyna Łybacka – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Edukacji Narodowej w latach 2001–2004,

b) Pan Edmund Wittbrodt – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Edukacji Narodowej wiatach 2000–2001,

c) przedstawiciel Związku Województw RP – Pani Lucyna Ekkert,

d) przedstawiciel Unii Metropolii Polskich – Pani Jolanta Lipszyc,

e) przedstawiciel Związku Powiatów Polskich – Pan Marek Wójcik,

f) przedstawiciel Związku Miast Polskich – Pan Piotr Mróz,

g) przedstawiciel Unii Miasteczek Polskich – Pan Andrzej Jakubiec,

h) przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich – Pan Marek Olszewski,

i) przedstawiciel Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – Pan Stefan Kubowicz,

j) przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego – Pan Sławomir Broniarz,

k) przedstawiciel Forum Związków Zawodowych – Pan Sławomir Wittkowicz,

I) przedstawiciel Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów – Pani Dorota Poznańska,

m) przedstawiciel Ministra Finansów – Pani Barbara Markiton,

n) przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Marek Naglewski,

o) przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pan Zbigniew Marciniak,

p) przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pan Wiktor Jędrzejec,

q) przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pani Zofia Stypińska,

I) przedstawiciel Ministra Środowiska – Pani Mariola Świstowska-Goniacz,

r) przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej – Pan Radosław Mleczko,

s) przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości – Pani Monika Lewoc,

t) przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej – Pani Ewa Trojanowska,

u) ekspert w Projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym – Pan Jan Herczyński,

v) przedstawiciel Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Pani Danuta Koradecka,

w) przedstawiciel Instytutu Badań Edukacyjnych – Pan Michał Federowicz,

x) przedstawiciel Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Pan Mirosław Marczewski,

y) przedstawiciel Społecznego Towarzystwa Oświatowego – Pan Wojciech Starzyński,

z) przedstawiciel Rady Szkół Katolickich s. Maksymiliana Maria Wojnar,

ź) przedstawiciel Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej – Pani Krystyna Starczewska,

ż) przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty – Pan Marek Pleśniar.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu osoby niebędące jego członkami, w szczególności ekspertów i specjalistów.

§ 3

1. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie propozycji założeń dokumentu dotyczącego statusu zawodowego nauczycieli.

2. Minister Edukacji Narodowej może zlecić Zespołowi wykonanie innych zadań z zakresu statusu zawodowego nauczycieli, niż określone w ust. 1.

§ 4

Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 5

1. Przewodniczący Zespołu zwołuje i prowadzi posiedzenia Zespołu oraz rozstrzyga kwestie sporne powstałe w toku prac Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu, może powoływać grupy robocze do realizacji poszczególnych zadań należących do zakresu działania Zespołu oraz ustalać tryb ich działania.

3. Przewodniczący Zespołu może zlecać opracowanie ekspertyz, opinii i analiz na potrzeby prac Zespołu.

§ 6

Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.

§ 7

1. Zespół zakończy pracę z dniem przedłożenia Ministrowi Edukacji Narodowej wyników prac, o których mowa w § 3 ust. 1, w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 września 2010 r.

2. Minister Edukacji Narodowej może przedłużyć termin zakończenia prac Zespołu z ważnych przyczyn.

§ 8

Obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia Departament Strategii w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

§ 9

Koszty związane z działalnością Zespołu pokrywane są ze środków Pomocy Technicznej PO KL w ramach Rocznego Planu Kosztów Wdrażania (projekt KL-101-06-000-00).

§ 10

Koszty związane z działalnością Zespołu mogą być również pokrywane z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-15
  • Data wejścia w życie: 2010-03-23
  • Data obowiązywania: 2010-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe