Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 13 maja 2010 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie § 8 ust. 5 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie powołuje się komisję konkursową, w składzie:

1) Przewodniczący:

Pan Robert Bartold – przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej;

2) członkowie:

a) Pani Urszula Witkowska – przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej,

b) Pani Małgorzata Szybalska – przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej,

c) Pani Emilia Wojdyła – przedstawiciel Ministra i Edukacji Narodowej,

d) Pani Zofia Bujalska – przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej – NSZZ „Solidarność” Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania Warszawa-Śródmieście,

e) Pan Przemysław Przyłucki – przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej – Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Warszawa-Śródmieście,

f) Pani Marlena Fałkowska – nauczyciel zatrudniony w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-15
  • Data wejścia w życie: 2010-05-13
  • Data obowiązywania: 2010-05-13
  • Dokument traci ważność: 2016-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe