Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2b i ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się Zespół Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:

1) Minister Edukacji Narodowej – przewodniczący;

2) Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu, Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji Narodowej, kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznik Prasowy Ministra Edukacji Narodowej – członkowie;

3) kierownik komórki organizacyjnej, do której zakresu działania należą sprawy dotyczące zarządzania kryzysowego – sekretarz.

2. Zastępcę przewodniczącego powołuje i odwołuje, spośród członków Zespołu, Minister Edukacji Narodowej.

§ 2

Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym, którego zadania określa w szczególności art. 12 ust. 2c ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

§ 3

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego lub wyznaczony przez przewodniczącego członek Zespołu.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu.

3. W posiedzeniach Zespołu udział biorą wyznaczeni przez przewodniczącego członkowie Zespołu.

4. W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jej członkami, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu.

5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb. W przypadku wymagającym natychmiastowej analizy i oceny zagrożenia oraz zapewnienia koordynacji działań związanych z zaistniałą sytuacją kryzysową, przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego Zespołu, zwołuje posiedzenie Zespołu w trybie natychmiastowym.

6. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół ustaleń, który podpisuje przewodniczący Zespołu.

7. Z posiedzeń Zespołu może być sporządzany komunikat prasowy, informujący w szczególności o przedmiocie posiedzenia oraz o podjętych rozstrzygnięciach. Komunikat przygotowuje, w porozumieniu z sekretarzem Zespołu, i podaje do publicznej wiadomości Rzecznik Prasowy Ministra Edukacji Narodowej.

§ 4

Obsługę prac Zespołu zapewniają:

1) pod względem merytorycznym – członkowie Zespołu w zakresie swoich właściwości;

2) pod względem kancelaryjno-biurowym:

a) kierownik komórki organizacyjnej, do której zakresu działania należą sprawy dotyczące zarządzania kryzysowego – w zakresie informacji jawnych oraz niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”,

b) Kancelaria Tajna – w zakresie informacji niejawnych o klauzuli wyższej niż „zastrzeżone”;

3) pod względem organizacyjnym – kierownik komórki organizacyjnej, do której zakresu działania należą sprawy dotyczące zarządzania kryzysowego;

4) pod względem teleinformatycznym – kierownik komórki organizacyjnej, do której zakresu działania należą sprawy obsługi informatycznej.

§ 5

Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej lub w innym miejscu wskazanym przez przewodniczącego Zespołu.

§ 6

Osoby wchodzące w skład Zespołu są obowiązane posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.3)).

§ 7

Zespół działa na podstawie Regulaminu Funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia.

§ 8

Środki na finansowanie Zespołu pokrywane są z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania4).

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 oraz Nr 131, poz. 1076.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 220, poz. 1600 i Nr 218, poz. 1592, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375.

4) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej nr 34 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. Urz. MEN z 2009 r. Nr 1, poz. 3).

Załącznik 1. [REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ]

Załącznik do zarządzenia nr 14 Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 24 czerwca 2010 r. (poz. 19)

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

§ 1

Regulamin funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Edukacji Narodowej określa zadania osób wchodzących w skład Zespołu oraz zasady i tryb jego funkcjonowania.

§ 2

Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:

1) kierowanie pracą Zespołu;

2) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

3) ustalanie trybu wykonywania zadań przez osoby biorące udział w pracach Zespołu;

4) wyznaczanie koordynatora do realizacji prac, wymagających współdziałania kilku komórek organizacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej;

5) wydawanie wytycznych w zakresie przygotowania propozycji rozwiązania sytuacji kryzysowych;

6) w przypadku zaistnienia konieczności, kierowanie ewakuacją ludzi oraz mienia z obiektu Ministerstwa Edukacji Narodowej do czasu przybycia specjalistycznych jednostek ratowniczo-gaśniczych.

§ 3

Do zadań zastępcy przewodniczącego Zespołu należy:

1) wykonywanie zadań określonych w § 2, w przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu;

2) nadzór nad sprawnym, merytorycznym i terminowym wykonywaniem zadań przez Zespół;

3) nadzór nad właściwą organizacją i dyscypliną pracy Zespołu;

4) koordynacja prac Zespołu oraz stwarzanie warunków do realizacji podjętych decyzji;

5) wnioskowanie w sprawie zwołania posiedzenia Zespołu;

6) wnioskowanie w sprawie zapraszania na posiedzenia Zespołu osób niebędących członkami Zespołu.

§ 4

Do zadań członków Zespołu należy:

1) monitorowanie, analizowanie, ocena i prognozowanie rozwoju sytuacji kryzysowych oraz przedstawianie wniosków przewodniczącemu Zespołu;

2) informowanie przewodniczącego Zespołu o zagrożeniach mogących prowadzić do powstania sytuacji kryzysowej;

3) dokonywanie okresowej oceny zagrożeń;

4) wypracowywanie wniosków i propozycji w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom;

5) przygotowywanie analiz, opinii, informacji, wniosków i innych materiałów, właściwych dla kierowanej komórki organizacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczących sytuacji kryzysowej;

6) przedstawianie przewodniczącemu Zespołu propozycji w zakresie finansowania zadań realizowanych w ramach zarządzania kryzysowego;

7) wnioskowanie w sprawie zwołania posiedzenia Zespołu;

8) wnioskowanie w sprawie zapraszania na posiedzenia Zespołu osób niebędących członkami Zespołu.

§ 5

Do zadań sekretarza Zespołu należy:

1) opracowywanie planów posiedzeń Zespołu i ich organizowanie;

2) powiadamianie członków Zespołu o terminach i miejscu posiedzenia Zespołu;

3) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu oraz przedkładanie ich do podpisu przewodniczącemu Zespołu;

4) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji Zespołu;

5) wnioskowanie w sprawie zapraszania na posiedzenia Zespołu osób niebędących członkami Zespołu;

6) zapewnienie wymiany informacji pomiędzy członkami Zespołu;

7) współpraca z Rzecznikiem Prasowym Ministra Edukacji Narodowej w zakresie przygotowania projektów komunikatów prasowych z posiedzeń Zespołu.

§ 6

1. Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na kierowniku komórki organizacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. O zaistniałym zdarzeniu niezwłocznie informuje on przewodniczącego Zespołu, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach.

2. Po otrzymaniu informacji o wystąpieniu zagrożenia, przewodniczący Zespołu dokonuje wstępnej analizy i oceny sytuacji oraz precyzuje zadania szczegółowe dla członków Zespołu, w których właściwościach, pozostaje rodzaj sytuacji kryzysowej.

3. Zakres zaangażowania poszczególnych osób wchodzących w skład Zespołu uzależniony jest od stopnia zagrożenia, rodzaju, miejsca i zakresu rozwoju sytuacji kryzysowej.

4. W szczególnych przypadkach przewodniczący Zespołu może utworzyć Grupę Roboczą, określając jej kierownika, skład, zakres zadań i terminy ich wykonania.

5. Wyniki prac poszczególnych członków Zespołu lub Grup Roboczych, przedstawiane są przewodniczącemu Zespołu w czasie jawnych lub niejawnych posiedzeń Zespołu.

6. Stosownie do rozstrzygnięć podjętych przez przewodniczącego Zespołu w czasie posiedzenia:

1) opracowuje się stanowisko dotyczące rozwiązania określonej sytuacji kryzysowej;

2) poleca się wykonanie określonych zadań kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

3) dokonuje się pogłębionej analizy problemów zgodnie z wytycznymi przewodniczącego Zespołu i przedstawia stanowisko na kolejnym posiedzeniu.

§ 7

1. W przypadku konieczności rozpatrzenia spraw stanowiących tajemnicę służbową lub państwową przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego Zespołu, zwołuje niejawne posiedzenie Zespołu.

2. W niejawnych posiedzeniach Zespołu udział biorą wyłącznie osoby wymienione w zatwierdzonym przez przewodniczącego Zespołu wykazie uczestników.

3. Wnoszenie telefonów komórkowych, urządzeń do rejestracji audio i video, komputerów przenośnych oraz teczek do miejsca pracy Zespołu w czasie niejawnego posiedzenia jest zabronione.

4. Członkowie Zespołu oraz inne osoby uczestniczące w posiedzeniach Zespołu nie mogą, bez zgody przewodniczącego Zespołu, ujawniać jakichkolwiek informacji o przebiegu posiedzenia Zespołu ani opiniach i stanowiskach przedstawianych na tym posiedzeniu przez jego uczestników.

§ 8

Ochrona informacji niejawnych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.).

§ 9

Szkolenie osób wchodzących w skład Zespołu odbywa się nie rzadziej niż raz w roku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-15
  • Data wejścia w życie: 2010-06-24
  • Data obowiązywania: 2010-06-24
  • Dokument traci ważność: 2014-09-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe