REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 20

ZARZĄDZENIE Nr 40 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 21 grudnia 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia nr 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 11 i 22):

1) w § 5:

a) uchyla się pkt 3,

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) Departament Młodzieży i Organizacji Pozarządowych (DMOP);”,

c) po pkt 11 dodaje się pkt 11 a w brzmieniu:

„11a) Biuro Informacji (Bl);”,

d) uchyla się pkt 15;

2) uchyla się § 20;

3) w § 21 pkt 60 otrzymuje brzmienie:

„60) współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej, Departamentem Młodzieży i Organizacji Pozarządowych i Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie realizacji programów „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”.”;

4) w § 22 pkt 39 otrzymuje brzmienie:

„39) współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej, Departamentem Młodzieży i Organizacji Pozarządowych i Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach realizacji programów „Uczenie się przez cale życie” i „Młodzież w działaniu”, w zakresie właściwości departamentu;”;

5) po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:

㤠22a

Do zakresu działania Departamentu Młodzieży i Organizacji Pozarządowych (DMOP) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

1) fundacji, dla których Minister jest ministrem właściwym;

2) współpracy z organizacjami młodzieżowymi oraz z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze oświaty i wychowania;

3) wdrażania zasad wynikających z dokumentów programowych dotyczących młodzieży, w tym „Strategii Państwa dla Młodzieży na lata 2003–2012”;

4) koordynacji powierzania zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych, w tym organizacji pozarządowych;

5) rozwoju edukacji pozaformalnej dzieci i młodzieży;

6) koordynowania działań z zakresu informacji młodzieżowej, w tym programów EURODESK i PLOTEUS II;

7) krajoznawstwa i turystyki dzieci i młodzieży;

8) organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;

9) edukacji globalnej i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju;

10) współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego;

11) współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i nadzoru merytorycznego nad realizacją w Polsce programu „Młodzież w działaniu”;

12) udziału w posiedzeniach Grupy Roboczej ds. Młodzieży Rady Unii Europejskiej oraz komitetu programu „Młodzież w działaniu”;

13) współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie realizacji programu „Uczenie się przez całe życie”;

14) współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej oraz Biurem Informacji w zakresie przygotowań do prezydencji RP w Radzie UE;

15) współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej w zakresie realizacji umów międzynarodowych kierowanych do dzieci i młodzieży, w szczególności międzynarodowej współpracy młodzieży.”;

6) w § 23 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) prowadzenia postępowań w trybach nadzwyczajnych w sprawach decyzji wydanych na podstawie dekretu w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego z dnia 16 grudnia 1918 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 67 oraz z 1927 r. Nr 49, poz. 437) oraz ustawy z dnia 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym (Dz. U. z 1958 r. Nr 11, poz. 37 oraz z 1968 r. Nr 3, poz. 6);”;

7) w § 24 pkt 33 otrzymuje brzmienie:

„33) współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej, Departamentem Młodzieży i Organizacji Pozarządowych i Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie realizacji programów „Uczenie się przez cale życie” i „Młodzież w działaniu”.”;

8) w § 25 pkt 47 otrzymuje brzmienie:

„47) współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej, Departamentem Młodzieży i Organizacji Pozarządowych i Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie realizacji programów „Uczenie się przez cale życie” i „Młodzież w działaniu”;”;

9) w § 26 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) promocji za granicą polskiego systemu oświaty i wychowania we współpracy z Biurem Informacji;”;

10) w § 27 pkt 33 otrzymuje brzmienie:

„33) współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej, Departamentem Młodzieży i Organizacji Pozarządowych i Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie realizacji programów „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”.”;

11) w § 28 dodaje się pkt 16 i 17 w brzmieniu:

„16) wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa do nieruchomości zagranicznych w zakresie określonym pełnomocnictwem Ministra Skarbu Państwa;

17) zapewnienia ochrony fizycznej budynku Ministerstwa.”;

12) po § 28 dodaje się § 28a w brzmieniu:

㤠28a

Do zakresu działania Biura Informacji (Bl) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

1) organizacji komunikacji społecznej;

2) opracowywania koncepcji działań informacyjnych i promocyjnych z zakresu oświaty i wychowania;

3) promocji i popularyzacji oświaty w Polsce;

4) zbierania i analizowania opinii środowiska rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oraz samorządów lokalnych o ich potrzebach i działaniach Ministerstwa na rzecz tych środowisk;

5) opracowywania materiałów oraz wydawnictw informacyjnych i promocyjnych;

6) współpracy z parlamentarzystami;

7) obsługi prac rzecznika prasowego Ministra;

8) monitorowania obecności problematyki oświaty i wychowania w środkach masowego przekazu;

9) współpracy z Centrum Informacyjnym Rządu i komórkami komunikacji społecznej innych urzędów i instytucji;

10) organizacji szkoleń pracowników Ministerstwa w zakresie komunikacji społecznej oraz wytwarzania, przekształcania, przetwarzania i udostępniania informacji publicznej;

11) prowadzenia i redagowania stron internetowych, intranetowych oraz Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa;

12) organizacji i koordynacji komunikacji wewnętrznej;

13) patronatu honorowego Ministra lub uczestnictwa Ministra w komitecie honorowym;

14) współpracy ze środkami masowego przekazu, w tym realizacji zadań wynikających z porozumień i umów podpisanych z Telewizją Polską S.A. i Polskim Radiem;

15) współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym w zakresie upowszechniania edukacji informatycznej i technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach we współpracy z Departamentem Programów Nauczania i Podręczników;

16) współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Departamentem Młodzieży i Organizacji Pozarządowych w zakresie przygotowań do Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej.”;

13) § 31 otrzymuje brzmienie:

㤠31

1. Do zakresu działania Biura Organizacyjnego (BO) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

1) organizacji Ministerstwa, w tym opracowywania projektów statutu i regulaminu organizacyjnego, zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa oraz wykazu jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra;

2) przygotowywania programów prac legislacyjnych Ministerstwa i sprawozdawczości w tym zakresie;

3) przygotowywania planu działalności i sprawozdania z jego wykonania, o którym mowa w art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

4) kierowania do departamentów, w celu przeprowadzenia uzgodnień w Ministerstwie, projektów dokumentów innych niż akty prawne, umowy i porozumienia, opracowanych przez organy administracji rządowej;

5) koordynowania opiniowania dokumentów rozesłanych przez Sekretarza Rady Ministrów i Sekretarza stałego komitetu Rady Ministrów na etapie uzgodnień rządowych;

6) kierowania projektów aktów prawnych i dokumentów opracowanych w Ministerstwie pod obrady stałego komitetu Rady Ministrów i Rady Ministrów;

7) obsługi udziału Ministra, Sekretarza Stanu lub podsekretarzy stanu w posiedzeniach odpowiednio Rady Ministrów i stałego komitetu Rady Ministrów;

8) kontroli realizacji zadań wynikających z protokołów ustaleń stałego komitetu Rady Ministrów i Rady Ministrów;

9) koordynowania spraw parlamentarnych, w tym współpracy z Sejmem RP i Senatem RP, ich organami oraz posłami i senatorami, a także udzielania odpowiedzi na interpelacje, zapytania i interwencje poselskie oraz oświadczenia i interwencje senatorskie;

10) obsługi prac Kolegium Ministerstwa oraz cyklicznych spotkań Dyrektora Generalnego z dyrektorami departamentów;

11) obsługi korespondencji Ministra;

12) koordynacji udziału członków kierownictwa Ministerstwa w posiedzeniach, konferencjach i innych spotkaniach;

13) delegowania przedstawicieli Ministra do zewnętrznych organów kolegialnych;

14) koordynowania udzielania odpowiedzi na:

a) skargi i wnioski obywateli, w tym prowadzenia centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Ministerstwa, organizacji przyjęć obywateli przez członków kierownictwa Ministerstwa oraz sporządzania okresowych sprawozdań w tym zakresie,

b) wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka;

15) koordynowania działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, prowadzonej przez zarejestrowane podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową;

16) opracowywania i aktualizacji regulaminu organizacyjnego Ministerstwa na czas wojny;

17) obsługi Sekretariatu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze;

18) obsługi administracyjno-technicznej Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze oraz Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach Resortowej Komisji;

19) organizowania pracy sekretariatów członków kierownictwa Ministerstwa;

20) zapewnienia funkcjonowania urzędu Ministra w określonych stanach gotowości obronnej państwa;

21) zapewnienia realizacji zadań obronnych przez Ministra;

22) przygotowania Ministerstwa do pełnienia funkcji Punktu Kontaktowego w zakresie realizacji zadań na rzecz Traktatu Północnoatlantyckiego;

23) koordynowania w Ministerstwie spraw związanych ze współpracą cywilno-wojskową (CIMIC);

24) szkolenia obronnego (przy współpracy z Biurem Kadr i Szkolenia) kierowniczej kadry Ministerstwa, kierowników jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz pracowników wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem zadań obronnych;

25) kwalifikowania w dziale administracji rządowej oświata i wychowanie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, ich szczególnej ochrony oraz infrastruktury krytycznej;

26) udziału przedstawiciela Ministra w komisjach egzaminacyjnych jednostek organizacyjnych Policji w zakresie uzyskiwania licencji detektywa;

27) zarządzania kryzysowego;

28) koordynowania i wdrażania przedsięwzięć oraz opracowywania aktów normatywnych dotyczących obrony cywilnej w Ministerstwie, a także pełnienia funkcji doradczej w zakresie realizacji przez departamenty zadań dotyczących obrony cywilnej;

29) zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego;

30) zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowania ryzyka;

31) kontroli ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowej (co najmniej raz na trzy lata) kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

32) zorganizowania i zapewnienia funkcjonowania ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;

33) prowadzenia kancelarii tajnej Ministerstwa, w której są przetwarzane informacje niejawne o klauzuli „ściśle tajne”, „tajne” i „poufne”;

34) prowadzenia zwykłych oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

35) prowadzenia aktualnego wykazu zatrudnionych w Ministerstwie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

36) współpracy z jednostkami uczestniczącymi w przeprowadzaniu postępowań sprawdzających;

37) prowadzenia działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz współdziałania w tym zakresie z ABW lub SKW w przypadku naruszenia przepisów o klauzuli „poufne” lub wyższej;

38) prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

39) zapewnienia ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

40) weryfikacji i kontroli zgodności funkcjonowania systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa systemów (SWBS) oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji (PBE);

41) opracowywania i aktualizowania planu ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz nadzorowania jego realizacji;

42) sprawowania nadzoru w zakresie funkcjonowania, przestrzegania zasad i wymagań bezpieczeństwa przewidzianych dla systemu teleinformatycznego oraz sytemu kontroli dostępu przez osoby pełniące funkcje administratorów systemów;

43) wykonywania zadań administratora danych osobowych w Ministerstwie, wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

44) zadań Dyrektora Generalnego wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.);

45) prowadzenia kancelarii Ministerstwa;

46) prenumeraty prasy w Ministerstwie.

2. Realizację zadań Biura w zakresie ochrony informacji niejawnych zapewnia pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio Ministrowi.”;

14) uchyla się § 32.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

 

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-20
  • Data wejścia w życie: 2011-01-01
  • Data obowiązywania: 2011-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA