REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 23

ZARZĄDZENIE Nr 3 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 9 lutego 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia nr 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 11 i 22) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 21:

a) pkt 31 otrzymuje brzmienie:

„31) sprawowania nadzoru pedagogicznego nad placówkami, o których mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z wyjątkiem Polonijnego Centrum Nauczycielskiego;”,

b) uchyla się pkt 55–58;

2) w § 24 pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32) zadań wynikających z umowy podpisanej pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej o utworzeniu wspólnej instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki Kopernik;”;

3) w § 26:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) koordynacji współpracy z organami i instytucjami Rady Europy, w tym:

a) współpracy z ministerstwami i departamentami w zakresie opiniowania dokumentów związanych ze sprawami Rady Europy,

b) koordynacji inicjatyw Rady Europy w zakresie polityki dotyczącej wielojęzyczności i młodzieży w Europie,

c) koordynacji i monitorowania realizacji projektów edukacyjnych Rady Europy w zakresie edukacji obywatelskiej, edukacji o prawach człowieka, edukacji międzykulturowej i edukacji na rzecz przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości,

d) współpracy z instytucjami i organizacjami w celu realizacji projektów edukacyjnych Rady Europy w zakresie edukacji obywatelskiej, edukacji o prawach człowieka, edukacji międzykulturowej i edukacji na rzecz przeciwdziałania zbrodniom przeciwko Iudzkości,

e) koordynacji programu doskonalenia edukatorów Rady Europy (program Pestalozzi),

f) udziału w pracach Komitetu Edukacji Rady Europy, Komitetu ds. Młodzieży oraz Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Graz,

g) pełnienia funkcji punktu kontaktowego ds. współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z Radą Europy na rzecz przestrzegania praw dziecka;”,

b) uchyla się pkt 9,

c) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) nadzoru, w tym nadzoru pedagogicznego, we współpracy z właściwymi departamentami, nad Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;”,

d) uchyla się pkt 20,

e) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) kontroli sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, w stosunku do dyrektorów szkół i kierowników szkolnych punktów konsultacyjnych;”;

4) Załącznik do regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymuje brzmienie:

WŁAŚCIWOŚĆ PODMIOTOWA
departament
ów w stosunku
do jednostek organizacyjnych podleg
łych
Ministrowi Edukacji Narodowej
lub przez niego nadzorowanych

1. Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania:

1) Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie;

2) zakłady kształcenia nauczycieli.

2. Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

3. Departament Programów Nauczania i Podręczników:

1) Centralna Komisja Egzaminacyjna;

2) okręgowe komisje egzaminacyjne;

3) Centrum Nauki Kopernik.

4. Departament Strategii:

Instytut Badań Edukacyjnych.

5. Departament Współpracy Międzynarodowej:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

6. Biuro Administracyjne:

Centrum Informatyczne Edukacji.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 46, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-20
  • Data wejścia w życie: 2011-02-09
  • Data obowiązywania: 2011-02-09
  • Dokument traci ważność: 2011-08-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA