REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2001 nr 9 poz. 88

Biuro Zarządu Częstotliwościami

DECYZJA Nr 123/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 czerwca 2001 r.

w sprawie gospodarki zasobami częstotliwości fal radiowych i zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń radiokomunikacyjnych i innych urządzeń radioelektronicznych w resorcie Obrony Narodowej.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a) i d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia w resorcie Obrony Narodowej racjonalnego gospodarowania widmem częstotliwości fal radiowych oraz kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń radiokomunikacyjnych i innych urządzeń radioelektronicznych, ustala się co następuje:

1. Kierowanie gospodarką zasobami częstotliwości fal radiowych w resorcie Obrony Narodowej oraz realizacja zadań w zakresie zapewniania kompatybilności elektromagnetycznej wojskowych urządzeń radiokomunikacyjnych i innych wojskowych urządzeń radioelektronicznych, zwanych dalej „wojskowymi urządzeniami radiowymi”, należy do właściwości Wojskowego Biura Zarządzania Częstotliwościami, zwanego dalej „WBZC”.

2. W zakresie, o którym mowa w pkt 1, do WBZC należy:

1) dokonywanie przydziałów częstotliwości i zakresów częstotliwości fal radiowych, zwanych dalej „częstotliwościami”, dla wojskowych urządzeń radiowych będących na wyposażeniu komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, dowództw rodzajów sił zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Wojskowych Służb Informacyjnych, Żandarmerii Wojskowej oraz innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej i przez niego nadzorowanych, zwanych dalej „komórkami i jednostkami organizacyjnymi resortu Obrony Narodowej”;

2) określanie szczegółowych zasad użytkowania częstotliwości przez komórki i jednostki organizacyjne resortu Obrony Narodowej;

3) zapewnianie, we współpracy z właściwym krajowym cywilnym organem zarządzania częstotliwościami fal radiowych, przydziałów częstotliwości dla jednostek sił zbrojnych obcych państw przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) dokonywanie przydziałów częstotliwości (w ramach częstotliwości będących w dyspozycji resortu Obrony Narodowej) dla jednostek sił zbrojnych obcych państw przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz udzielanie tym jednostkom niezbędnych informacji o sposobie uzyskania częstotliwości nie będących w dyspozycji resortu Obrony Narodowej;

5) uzgadnianie i dokonywanie przydziałów częstotliwości dla nowo opracowywanych w kraju lub importowanych wojskowych urządzeń radiowych, stosownie do potrzeb zgłaszanych przez zainteresowane komórki i jednostki organizacyjne resortu Obrony Narodowej;

6) wydawanie opinii o możliwości wprowadzenia na wyposażenie nowych typów wojskowych urządzeń radiowych pochodzących z importu, występujących samodzielnie lub w zestawach sprzętu wojskowego, z punktu widzenia:

a) kompatybilności elektromagnetycznej,

b) zgodności z aktualnie obowiązującej z przepisami prawnymi i dokumentami regulującymi przeznaczenia częstotliwości i zakresów częstotliwości oraz warunki ich wykorzystywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także porozumieniem określającym zasady wykorzystania widma przez Siły Zbrojne państw NATO (NATO Join Civil-Military Frequency Agreement - NJFA);

7) koordynowanie wykorzystania widma częstotliwości fal radiowych z właściwym krajowym cywilnym organem zarządzania częstotliwościami oraz zainteresowanymi resortami, a także z organami zarządzania częstotliwościami NATO i wojskowymi organami zarządzania częstotliwościami państw członkowskich NATO i innych państw - w celu zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej cywilnych i wojskowych urządzeń radiowych;

8) podejmowanie (zlecanie) niezbędnych przedsięwzięć w celu eliminacji zaistniałych zakłóceń elektromagnetycznych. W przypadku zakłóceń pomiędzy cywilnymi i wojskowymi urządzeniami radiowymi, przedsięwzięcia te należy realizować we współpracy z właściwym krajowym cywilnym organem zarządzania częstotliwościami;

9) współpraca z właściwym krajowym cywilnym organem zarządzania częstotliwościami fal radiowych w dziedzinie dostosowania i bieżącego wykorzystania widma częstotliwości fal radiowych dla celów wojskowych zgodnie ze standardami NATO, zawartymi w NJFA;

10) opracowywanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących wykorzystywania widma częstotliwości fal radiowych oraz używania urządzeń radiowych;

11) reprezentowanie interesów resortu Obrony Narodowej we współpracy z organami zarządzania częstotliwościami NATO, państw członkowskich NATO i innych państw oraz udział w pracach innych międzynarodowych organizacji, zajmujących się problematyką planowania wykorzystania widma częstotliwości fal radiowych i kompatybilności elektromagnetycznej;

12) dokonywanie, poprzez właściwy krajowy cywilny organ zarządzania częstotliwościami, rejestracji częstotliwości w międzynarodowych organizacjach zarządzających częstotliwościami, z podaniem danych o stopniu szczegółowości wymaganym przez te organizacje oraz z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych;

13) prowadzenie baz danych w zakresie wykorzystania zasobów częstotliwości będących w dyspozycji resortu Obrony Narodowej oraz parametrów taktyczno-technicznych wojskowych urządzeń radiowych będących na wyposażeniu komórek i jednostek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej.

3. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wyda stosowny dokument wykonawczy, który ureguluje dokonywanie przydziałów częstotliwości na okres „W” dla jednostek i komórek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej.

4. Komórki i jednostki organizacyjne resortu Obrony Narodowej, w zakresie planowania i przydziału częstotliwości dla wojskowych urządzeń radiowych będących na ich wyposażeniu oraz zapewniania kompatybilności elektromagnetycznej tych urządzeń:

1) dokonują przydziałów częstotliwości na okres „P” dla wojskowych urządzeń radiowych będących na wyposażeniu podległych jednostek - z zasobów częstotliwości przydzielonych przez WBZC;

2) przesyłają do WBZC aktualnie obowiązujące plany przydziałów częstotliwościami dla podległych jednostek, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do decyzji - jednorazowo, w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie decyzji;

3) uzgadniają z WBZC na bieżąco konieczne zmiany planów, o których mowa w ppkt 2 - co najmniej 21 dni przed ich wprowadzeniem w życie;

4) składają do WBZC wnioski o:

a) stałe lub czasowe przydziały częstotliwości, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do decyzji - co najmniej 6 tygodni przed pożądanym terminem otrzymania przydziału,

b) wszczęcie procedury koordynacji w ramach NATO lub w zakresie międzynarodowym, częstotliwościami dla których taka procedura jest wymagana;

5) przekazują do WBZC informacje o:

a) zwolnieniu wcześniej wykorzystywanych stałych przydziałów częstotliwości, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do decyzji - natychmiast po ich zwolnieniu,

b) wprowadzeniu do eksploatacji wojskowych urządzeń radiowych, podając podstawowe parametry taktyczno-techniczne wymienione w załączniku nr 4 do decyzji - w terminie nie później niż 1 miesiąc przed wprowadzeniem do eksploatacji,

c) wycofaniu z eksploatacji wojskowych urządzeń radiowych - w terminie nie później niż 1 miesiąc po wycofaniu z eksploatacji,

d) lokalizacjach planowanych do uruchomienia wojskowych urządzeń radiowych (obiektów) pracujących w warunkach stacjonarnych;

6) przekazują do WBZC wykazy parametrów taktyczno-technicznych wojskowych urządzeń radiowych znajdujących się na wyposażeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do decyzji - jednorazowo, w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie decyzji;

7) w przypadku zakłóceń elektromagnetycznych, wojskowych urządzeń radiowych:

a) podejmują niezbędne przedsięwzięcia mające na celu ustalenie źródła zakłóceń oraz ich wyeliminowanie,

b) w razie niemożliwości wyeliminowania skutków zakłóceń we własnym zakresie, powiadamiają o nich WBZC podając następujące dane:

- nazwę, przynależność, częstotliwości, rejon rozmieszczenia (współrzędne lokalizacji) i ukierunkowanie anten urządzeń zakłócanych,

- skutki zakłóceń, datę, czas trwania i częstość występowania,

- możliwe do określenia dane o źródle zakłóceń (sygnały rozpoznawcze lub inne charakterystyczne znaki, rodzaj modulacji, częstotliwości, czas występowania itp.),

- podjęte przedsięwzięcia w celu wyeliminowania zakłóceń i ich efektywność.

5. Wykaz typów urządzeń radioelektronicznych, których parametry taktyczno-techniczne nie podlegają przekazaniu do WBZC stanowi załącznik nr 5 do decyzji.

6. Każde planowane wprowadzenie na wyposażenie nowych typów wojskowych urządzeń radiowych produkcji krajowej lub importowanych wymaga uzgodnienia i przydziału przez WBZC częstotliwości dla tych urządzeń na następujących zasadach:

1) zainteresowane komórki i jednostki organizacyjne resortu Obrony Narodowej składają do WBZC wnioski o:

a) uzgodnienie częstotliwości dla nowych typów wojskowych urządzeń radiowych planowanych do wprowadzenia na wyposażenie:

- opracowywanych w kraju w ramach prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do decyzji - przed zatwierdzeniem założeń taktyczno-technicznych na to urządzenie,

- pochodzących z importu lub z produkcji licencyjnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do decyzji - na etapie określania warunków kontraktu - parametrów urządzenia,

b) przydział częstotliwości na okres prowadzonych prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych nad nowymi typami wojskowych urządzeń radiowych opracowanymi w kraju i importowanych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do decyzji - w trakcie przygotowywania planu realizacji tych prac,

c) przydział częstotliwości dla nowych typów wojskowych urządzeń radiowych opracowanych w kraju lub importowanych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do decyzji - w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od decyzji o wprowadzeniu na wyposażenie;

2) w przypadku planowanego wykorzystywania urządzeń na terytorium państw NATO, WBZC uzgadnia ich użycie z komórką zarządzania częstotliwościami NATO (NATO FMB);

3) zmiana podstawowych parametrów lub zastosowania opracowanych urządzeń wymaga ponownego przedstawienia wniosku o uzgodnienie częstotliwości;

4) zawarcie kontraktu na produkcję licencyjną albo import nowych typów urządzeń występujących samodzielnie lub w zestawach sprzętu wojskowego może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu częstotliwości z WBZC.

7. Dowódcy rodzajów sił zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Szef Wojskowych Służb Informacyjnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz szefowie (dyrektorzy, komendanci) innych jednostek i komórek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej zapewnią:

1) nadzór nad użytkowaniem wojskowych urządzeń radiowych wyłącznie na przydzielonych częstotliwościach;

2) wyznaczenie w podległych jednostkach lub komórkach organizacyjnych wewnętrznej komórki organizacyjnej (osoby) odpowiedzialnej za gospodarowanie przydzielonymi częstotliwościami;

3) realizowanie zadań, wynikających z zasad planowania i przydziału częstotliwości oraz zapewnia kompatybilności elektromagnetycznej wojskowych urządzeń radiowych, określonych w pkt 4 i 6.

8. Traci moc zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP Nr017/Sztab z dnia 22 marca 1980 r. w sprawie gospodarki częstotliwościami radiowymi i zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń radioelektronicznych w Siłach Zbrojnych PRL.

9. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

Wzory w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-07-13
  • Data wejścia w życie: 2001-07-28
  • Data obowiązywania: 2001-07-28
  • Dokument traci ważność: 2008-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA