REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2001 nr 17 poz. 147

Dep. Społ. - Wychowawczy

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY TOWARZYSTWEM PRZYJACIÓŁ TWIERDZY MODLIN A MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

zawarte w dniu 17 maja 2001 r.

Tekst pierwotny

Niniejszym Porozumieniem Minister Obrony Narodowej i Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego, reprezentowane przez Prezesa Zarządu Głównego, potwierdzają wolę współpracy w zakresie ochrony dóbr kultury narodowej, tworzenia i rozwoju bazy kulturalno-oświatowej, turystyczno-krajoznawczej oraz sportowo-rekreacyjnej.

W celu realizacji wspólnych zamierzeń porozumiewające się Strony postanawiają:

§ 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne podporządkowane Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane -zwane dalej resortem Obrony Narodowej oraz Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin - zwanej dalej Towarzystwem, będą współpracować w celu:

1) podejmowania wszechstronnych działań zapobiegających dalszej degradacji obiektów zabytkowych wojskowej architektury obronnej;

2) kształtowania obywatelskich postaw w dziedzinie ochrony dóbr kultury narodowej; upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego oraz wiedzy na temat aktualnych problemów obronności Rzeczypospolitej Polskiej;

3) tworzenia i rozwijania bazy turystyczno-krajoznawczej oraz sportowo-rekreacyjnej dla społeczeństwa;

4) prezentowania i popularyzowania walorów krajobrazowych regionu mazowieckiego.

§ 2.Towarzystwo zobowiązuje się do:

1) kształtowania patriotyczno-obronnych postaw, poszanowania chlubnych tradycji oręża polskiego wśród dzieci i młodzieży w ramach działalności przewodnickiej po Twierdzy Modlin i Mazowszu;

2) gromadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji i pamiątek związanych z wojskową architekturą obronną oraz historią walk niedpodległościowych;

3) pozyskiwania środków rzeczowych i pieniężnych, niezbędnych do ratowania niszczejących obiektów zabytkowych;

4) prowadzenia wszechstronnych działań wyzwalających inicjatywy społeczne w dziele ochrony dziedzictwa kultury narodowej.

§ 3. Resort Obrony Narodowej będzie udzielał - w miarę możliwości - pomocy w działalności statutowej Towarzystwa służącej obronności Państwa oraz ochronie dóbr kultury narodowej przez:

1) objęcie patronatu nad Towarzystwem oraz sprawowanie patronatu nad przedsięwzięciami mającymi zasadnicze znaczenie dla ochrony obiektów zabytkowych będących w sferze zainteresowań Towarzystwa;

2) udostępnianie Towarzystwu - w zależności od posiadanych możliwości - pomieszczeń, terenów oraz sprzętu według następujących zasad:

- bezpłatnie udostępniane mienie może być wykorzystane wyłącznie do realizacji celów statutowych Towarzystwa,

- ewentualne wydatki, niezbędne do funkcjonowania udostępnionego mienia ponosi Towarzystwo z własnych środków albo refunduje koszty poniesione przez resort Obrony Narodowej, związane z faktycznym zużyciem czynników komunalnych w udostępnionym mieniu,

- straty zaistniałe w udostępnionym mieniu Towarzystwo pokrywa z własnych środków.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu mają zastosowanie przepisy decyzji Nr 70/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu współpracy jednostek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej ze stowarzyszeniami prowadzącymi działalność bezpośrednio związaną z obronnością Państwa (Dz. Rozk. MON poz. 72); wytycznych Sekretarza Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 1995 r. w sprawie trybu realizacji przez jednostki organizacyjne resortu Obrony Narodowej porozumień (umów) o współpracy ze stowarzyszeniami, prowadzącymi działalność bezpośrednio związaną z obronnością Państwa(Dz. Rozk. MON poz. 50).

§ 5. Porozumienie nie powoduje skutków finansowych dla resortu Obrony Narodowej.

§ 6. Resort Obrony Narodowej nie ponosi wobec Towarzystwa odpowiedzialności cywilnej, odszkodowawczej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z wykonaniem Porozumienia.§ 7. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze Stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia - w przypadku naruszenia przez Towarzystwo postanowień pkt 1 decyzji, o której mowa w § 4.

§ 8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Spory wynikłe w trakcie wykonywania Porozumienia Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.

§ 10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Twierdzy Modlin

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-10-22
  • Data wejścia w życie: 2001-11-06
  • Data obowiązywania: 2001-11-06
  • Z mocą od: 2001-05-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA