REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2001 nr 17 poz. 148

Dep. Społ. - Wychowawczy

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY ZWIĄZKIEM WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH OKRESU STALINOWSKIEGO A MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

zawarte w dniu 17 maja 2001 r.

Tekst pierwotny

Niniejszym Porozumieniem Minister Obrony Narodowej oraz Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego reprezentowany przez Prezesa Zarządu Głównego potwierdzają wolę współpracy w upowszechnianiu patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o wolność i niepodległość Ojczyzny.

W celu realizacji wspólnych zamierzeń Strony postanawiają:

§ 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne podporządkowane Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, zwane dalej resortem Obrony Narodowej oraz Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, zwany dalej Związkiem, postanawiają współpracować w celu:

1) ochrony czci, godności i honoru żołnierza polskiego;

2) uczestnictwa Związku w patriotyczno-obronnym wychowaniu młodego pokolenia Polaków;

3) upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego oraz zmagań uczestników II konspiracji tj. w latach 1944-1956 w walce o odzyskanie suwerenności Polski;

4) kształtowania patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży;

5) poznawania i dokumentowania biografii żołnierzy polskich i członków Związku zasłużonych dla sprawy walki o niepodległość narodu polskiego, umacniania wzajemnej więzi oraz solidarności wojska ze społeczeństwem.

§ 2. Związek zobowiązuje się do:

1) pielęgnowania tradycji oręża polskiego;

2) utrzymywania więzi z żołnierzami jednostek Wojska Polskiego;

3) podejmowania inicjatyw integrujących środowiska kombatanckie, skupiające byłych żołnierzy Wojska Polskiego;

5) wspierania inicjatyw legislacyjnych resortu Obrony Narodowej, o ile nie naruszają one celów statutowych Związku i nie godzą w prawa jego członków;

6) zapewnienia stałej troski o groby, kwatery wojskowe i cmentarze wojenne, pomniki oraz miejsca pamięci związane z dziejami Wojska Polskiego;

7) wspierania muzeów i sal tradycji oręża polskiego przez zbieranie oraz przekazywanie pamiątek i eksponatów;

8) wspierania Centralnego Archiwum Wojskowego oraz Centralnej Biblioteki Wojskowej poprzez zbieranie i przekazywanie relacji, dokumentów i wydawnictw związanych z dziejami Związku i walką członków o niepodległy byt Państwa Polskiego w okresie stalinowskim.

§ 3. Resort Obrony Narodowej udzieli Związkowi - w miarę możliwości - pomocy w realizacji celów statutowych służących obronności Państwa Polskiego poprzez:

1) obejmowanie przez instytucje i jednostki wojskowe patronatów nad jednostkami organizacyjnymi Związku;

2) udzielanie pomocy przy organizowaniu i realizacji zadań statutowych o charakterze patriotycznym i wychowawczym;

3) umożliwianie żołnierzom służby czynnej udziału w organizowanych przez Związek uroczystościach;

4) doraźne udostępnianie, w zależności od posiadanych możliwości, pomieszczeń, terenu, sprzętu i materiałów według następujących zasad:

a) mienie udostępnione bezpłatnie może być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań statutowych Związku,

b) ewentualne wydatki niezbędne do funkcjonowania udostępnionego mienia ponosi Związek z własnych środków albo refunduje jednostce poniesione koszty,

c) wszelkie zawinione straty zaistniałe w mieniu udostępnionym Związkowi pokrywa on z własnych środków;

5) zapewnienie na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, asysty honorowej podczas pogrzebów członków Związku.

§ 4. Żołnierze zawodowi mogą uczestniczyć w działalności Związku na zasadach określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 5. Resort Obrony Narodowej nie ponosi wobec Związku odpowiedzialności cywilnej, odszkodowawczej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z wykonywaniem niniejszego Porozumienia.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych w Porozumieniu stosuje się odpowiednio przepisy decyzji Nr70/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu współpracy jednostek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej ze stowarzyszeniami prowadzącymi działalność bezpośrednio związaną z obronnością Państwa (Dz. Rozk. MON poz. 72); wytycznych Sekretarza Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 1995 r. w sprawie trybu realizacji przez jednostki organizacyjne resortu Obrony Narodowej porozumień (umów) o współpracy ze stowarzyszeniami, prowadzącymi działalność bezpośrednio związaną z obronnością Państwa (Dz. Rozk. MON poz. 50).

§ 7. Porozumienie nie powoduje skutków finansowych dla resortu Obrony Narodowej.

§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze Stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia - w przypadku naruszenia przez Związek postanowień pkt 1 decyzji, o której mowa w § 6.

§ 9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. Wszelkie spory mogące wynikać pomiędzy Stronami w związku z realizacją Porozumienia Strony będą się starały rozstrzygać polubownie.

§ 11. Porozumienie zostaje sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

Prezes Zarządu Głównego Związku Więźniów

Politycznych Okresu Stalinowskiego: J. GOCŁOWSKI

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-10-22
  • Data wejścia w życie: 2001-11-06
  • Data obowiązywania: 2001-11-06
  • Z mocą od: 2001-05-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA