REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2001 nr 17 poz. 150

Dep. Społ. - Wychowawczy

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY KRAJOWYM ZWIĄZKIEM BYŁYCH ŻOŁNIERZY POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH NA ZACHODZIE, OGÓLNOKRAJOWYM STOWARZYSZENIEM KOMBATANTÓW POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH NA ZACHODZIE, STOWARZYSZENIEM BYŁYCH ŻOŁNIERZY POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH NA ZACHODZIE „KARPATCZYCY” A MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

zawarte w dniu 31 maja 2001 r.

Tekst pierwotny

Niniejszym Porozumieniem Minister Obrony Narodowej oraz Krajowy Związek Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy”, reprezentowane przez prezesów Zarządów Głównych, potwierdzają wolę współpracy w upowszechnianiu patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o wolność i niepodległość Ojczyzny oraz potrzebę pogłębiania świadomości ofiar poniesionych w tych walkach.

W celu realizacji wspólnych zamierzeń Strony postanawiają:

§ 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, a także jednostki organizacyjne podporządkowane Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, zwane dalej resortem Obrony Narodowej oraz Krajowy Związek Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy”, zwanych dalej Stowarzyszeniami Kombatanckimi, współpracować będą ze sobą w celu:

1) patriotycznego wychowania młodzieży;

2) kultywowania i upowszechniania tradycji i historii jednostek Wojska Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które przejęły tradycje wojsk walczących na Zachodzie;

3) ochrony czci, godności i honoru żołnierza polskiego oraz integrowania środowiska żołnierskiego;

4) zachowywania więzi i solidarności żołnierskiej pomiędzy byłymi żołnierzami;

5) budowania prestiżu służby wojskowej oraz pozytywnego stosunku do wypełnienia przez społeczeństwo powinności obronnych;

6) budowania więzi międzypokoleniowej pomiędzy kombatantami a młodym pokoleniem, zwłaszcza żołnierzami WP; organizowania wspólnych przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i rocznicowym, w tym uroczystości związanych z tradycją jednostek WP, które przejęły tradycje oddziałów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

§ 2. Stowarzyszenia Kombatanckie zobowiązują się do:

1) pielęgnowania tradycji oręża polskiego;

2) kształtowania patriotycznych postaw i upowszechniania wiedzy o historii oraz tradycji oręża polskiego zwłaszcza w szkołach noszących imiona sławnych żołnierzy-dowódców, bitew, pułków i innych oddziałów wojskowych;

3) współpracy z organizacjami byłych żołnierzy zawodowych WP;

4) udziału w uroczystościach rocznicowych i patriotycznych WP oraz jednostek wojskowych, które przejęły tradycje formacji walczących na Zachodzie;

5) wspierania muzeów oraz sal tradycji poprzez zbieranie i przekazywanie frontowych oraz wojskowych emblematów i odznak, a także dokumentacji likwidowanych oddziałów i środowisk Stowarzyszeń Kombatanckich;

6) konsultowania z resortem Obrony Narodowej planów przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i szkoleniowym.

§ 3. Resort Obrony Narodowej udzieli Stowarzyszeniom Kombatanckim - w miarę możliwości - pomocy w realizacji celów statutowych, służących obronności Państwa, poprzez:

1) obejmowanie przez instytucje i jednostki wojskowe patronatów nad ogniwami Stowarzyszeń Kombatanckich skupiających byłych żołnierzy;

2) umożliwianie ogniwom organizacyjnym Stowarzyszeń Kombatanckich, korzystania z aktualnych wydawnictw wojskowych;

3) pomoc w organizowaniu oraz przeprowadzaniu statutowych przedsięwzięć Stowarzyszeń Kombatanckich o charakterze patriotycznym i rocznicowym;

4) doraźne udostępnianie przez jednostki wojskowe pomieszczeń, terenów, sprzętu i materiałów będących na ich wyposażeniu, według następujących zasad:

a) mienie udostępnione bezpłatnie może być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań statutowych Stowarzyszeń Kombatanckich,

b) ewentualne wydatki, niezbędne do funkcjonowania udostępnionego mienia (paliwo, energia elektryczna, itp.) Stowarzyszenia Kombatanckie pokrywają z własnych środków lub zrefundują dodatkowo poniesione wydatki (np. świadczenie usługi),

c) wszelkie zawinione straty powstałe w udostępnianym mieniu Stowarzyszenia Kombatanckie pokrywają z własnych środków;

5) udział, asysty honorowej w uroczystościach rocznicowych (zgodnie z planem centralnych przedsięwzięć patriotyczno-obronnych resortu Obrony Narodowej) oraz w pogrzebach byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

§ 4. Żołnierze zawodowi mogą uczestniczyć w działalności Stowarzyszeń Kombatanckich na zasadach określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 5. Resort Obrony Narodowej nie ponosi wobec Stowarzyszeń Kombatanckich odpowiedzialności cywilnej, odszkodowawczej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z wykonywaniem niniejszego Porozumienia.

§ 6. Porozumienie nie przewiduje skutków finansowych w postaci świadczeń (do stacji) resortu Obrony Narodowej na rzecz Stowarzyszeń Kombatanckich.

§ 7. W sprawach wynikających z niniejszego Porozumienia stosuje się odpowiednio przepisy decyzji Nr70/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu współpracy jednostek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej ze stowarzyszeniami prowadzącymi działalność bezpośrednio związaną z obronnością Państwa (Dz. Rozk. MON poz. 72), wytycznych Sekretarza Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 1995 r. w sprawie trybu realizacji przez jednostki organizacyjne resortu Obrony Narodowej porozumień (umów) o współpracy ze stowarzyszeniami prowadzącymi działalność bezpośrednio związaną z obronnością Państwa(Dz. Rozk. MON poz. 50).

§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze Stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia - w przypadku naruszenia przez Stowarzyszenie Kombatanckie postanowień pkt 1 decyzji, o której mowa w §7.

§ 9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. Spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszego Porozumienia Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.

§ 11. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

Prezes Zarządu Głównego Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie: W. CIESZKOWSKI

Prezes Zarządu Głównego Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie: Z. KORWIN-SOKOŁOWSKI

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy”: T.M. CZERKAWSKI

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-10-22
  • Data wejścia w życie: 2001-11-06
  • Data obowiązywania: 2001-11-06
  • Z mocą od: 2001-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA