REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2001 nr 17 poz. 151

Dep. Społ. - Wychowawczy

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY FUNDACJĄ KULTURY W WOJSKU „ARTWOJ” A MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

zawarte w dniu 19 lipca 2001 r.

Tekst pierwotny

Niniejszym Porozumieniem Minister Obrony Narodowej oraz Fundacja Kultury wWojsku ARTWOJ, reprezentowana przez Prezesa Rady Fundatorów, deklarują wolę współpracy i współdziałania w zakresie działalności kulturalno-oświatowej w wojsku oraz edukacji obronnej i promowania Sił Zbrojnych w społeczeństwie.

W celu realizacji wspólnych zamierzeń Strony postanawiają:

§ 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, a także jednostki organizacyjne podporządkowane Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, zwane dalej resortem Obrony Narodowej oraz Fundacja Kultury w Wojsku ARTWOJ, zwana dalej Fundacją będą współpracować ze sobą w celu:

1) koordynowania i wspomagania wspólnych przedsięwzięć kultura l no-oświatowych podejmowanych na rzecz resortu Obrony Narodowej;

2) propagowania celów statutowych i dotychczasowych osiągnięć Fundacji w środowisku wojskowym i cywilnym;

3) rozwijania działalności proekologicznej w instytucjach i jednostkach wojskowych poprzez wspieranie zamierzeń i przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska naturalnego;

4) upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego, w tym wspierania wydawnictw, publikacji, filmów TV, widowisk, koncertów, słuchowisk radiowych itp. o tematyce służącej edukacji obronnej państwa;

5) organizowania i prowadzenia zajęć doskonalących (w formie szkoleń, kursów, warsztatów artystycznych itp.) dla instruktorów i pracowników dydaktycznych oraz artystów amatorów ze środowiska wojskowego w zakresie kultury i oświaty;

6) promocji kultury w środowisku wojskowym w ramach współpracy - odpowiednich agend Wojska Polskiego i Fundacji.

§ 2. Fundacja zobowiązuje się do:

1) konsultowania z resortem Obrony Narodowej programów zajęć doskonalących i udzielania pomocy przy ich organizowaniu (w formie szkoleń, kursów, warsztatów artystycznych itp.) dla instruktorów i pracowników dydaktycznych oraz artystów amatorów ze środowiska wojskowego w zakresie kultury i oświaty;

2) popularyzowania problematyki edukacji obronnej i promowania Sił Zbrojnych w społeczeństwie;

3) inicjowania - w ramach uprawnień statutowych - działalności umożliwiającej pozyskiwanie środków na wspieranie kultury i oświaty;

4) dokonywania corocznie analizy możliwości i zakresu wspierania działalności kulturalno-oświatowej resortu Obrony Narodowej wynikającej z planów resortu oraz zgłaszanych wniosków z uwzględnieniem priorytetowych przedsięwzięć realizowanych przez Departament Społeczno-Wychowawczy MON;

5) zapewnienia realizacji ustalonych potrzeb, o których mowa w pkt 4 w miarę pozyskiwania środków przewidzianych w planie rocznym Fundacji;

6) wspierania organizacji kombatanckich oraz emerytów i rencistów wojskowych w ich działaniach w zakresie organizowanych imprez kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych;

7) udziału w realizacji potrzeb kulturalno-oświatowych żołnierzy polskich pełniących służbę poza granicami państwa;

8) informowania Ministra Obrony Narodowej o przekazanych darowiznach na rzecz resortu Obrony Narodowej.

§ 3. Resort Obrony Narodowej zobowiązuje się do:

1) informowania Fundacji o planowanych przedsięwzięciach kulturalno-oświatowych stanowiących podstawę do planowania działalności statutowej Fundacji;

2) propagowania działalności Fundacji w środowisku wojskowym i cywilnym, m.in. poprzez umieszczanie na materiałach i drukach zwartych, dotyczących problematyki kulturalno-oświatowej, logo

3) udzielanie Fundacji, w miarę możliwości na zasadzie dobrowolności potencjału (pomieszczeń, terenów, sprzętu i materiałów oraz łączy telefonicznych centrali MON) będącego w dyspozycji resortu Obrony Narodowej według następujących zasad:

a) bezpłatnie udostępnione mienie wykorzystywane będzie wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji z wyłączeniem działalności gospodarczej,

b) ewentualne wydatki, niezbędne do funkcjonowania udostępnionego mienia (paliwo, energia elektryczna itp.) pokrywa Fundacja z własnych środków albo refunduje koszty poniesione przez resort Obrony Narodowej, związane z faktycznym zużyciem czynników komunalnych oraz opłatami i podatkami od nieruchomości,

c) wszelkie szkody, zaistniałe w udostępnionym mieniu z winy Fundacji, Fundacja pokrywa z własnych środków;

4) udzielania pomocy organizacyjnej i merytorycznej przy realizacji przedsięwzięć Fundacji, służących bezpośrednio obronności państwa (zgodnie z ustalonym harmonogramem tych przedsięwzięć).

§ 4. Żołnierze zawodowi oraz kandydaci na żołnierzy zawodowych mogą uczestniczyć w działalności Fundacji na zasadach określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 5.1. Przedsięwzięcia realizowane przez Fundację na rzecz resortu Obrony Narodowej koordynuje Departament Społeczno-Wychowawczy MON.

2. W ramach współpracy resortu Obrony Narodowej z Fundacją, w pracach Rady Fundatorów bierze udział przedstawiciel Podsekretarza Stanu ds. Społecznych, a w pracach Zarządu - przedstawiciel Dyrektora Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON.

3. Resort Obrony Narodowej oraz Fundacja mogą określić zasady wspólnych przedsięwzięć oraz ustalić w terminie do dnia 30 listopada każdego roku harmonogramy tych przedsięwzięć na rok następny. Przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez Strony Porozumienia wprowadzone będą do rocznych planów zamierzeń.

§ 6.1. Resort Obrony Narodowej nie ponosi wobec Fundacji odpowiedzialności cywilnej, odszkodowawczej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z wykonywaniem niniejszego Porozumienia.

2. Porozumienie nie przewiduje skutków finansowych w postaci świadczeń finansowych (dotacji) resortu Obrony Narodowej na rzecz Fundacji;

3. Odpowiedzialność cywilna Stron w sytuacjach nie określonych bezpośrednio Porozumieniem wynika ze szczegółowych umów zawieranych pomiędzy Fundacją a poszczególnymi jednostkami (instytucjami) wojskowymi.

§ 7. Wynikające z niniejszego Porozumienia współdziałanie pomiędzy resortem Obrony Narodowej a Fundacją nie może w żadnym przypadku wpływać ujemnie na realizację zadań resortu Obrony Narodowej dotyczących w szczególności szkolenia i gotowości bojowej.

§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze Stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia - w przypadku naruszenia przez jedną ze Stron postanowień Porozumienia.

§ 9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. Wszystkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami w związku z realizacją Porozumienia Strony będą się starały rozstrzygnąć polubownie.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

§ 12. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

Prezes Rady Fundatorów Fundacja Kultury w WojskuARTWOJ”: T. GRABOWSKI

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-10-22
  • Data wejścia w życie: 2001-11-06
  • Data obowiązywania: 2001-11-06
  • Z mocą od: 2001-07-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA