REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2001 nr 17 poz. 152

Dep. Społ. - Wychowawczy

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STOWARZYSZENIEM MIŁOŚNIKÓW SEKCJI JEŹDZIECKIEJ LEGIA KOZIELSKA A MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

zawarte w dniu 1 sierpnia 2001 r.

Tekst pierwotny

Niniejszym Porozumieniem Minister Obrony Narodowej oraz Stowarzyszenie Miłośników Sekcji Jeździeckiej Legia Kozielska, reprezentowane przez Prezesa Zarządu potwierdzają wolę współpracy na rzecz zachowania i dalszego rozwoju Sekcji Jeździeckiej działającej przy ul. Kozielskiej w Warszawie. W trosce o istnienie i rozwój ośrodka jeździeckiego oraz o kultywowanie chlubnych tradycji jeździeckich w Warszawie.

W celu realizacji wspólnych zamierzeń Strony postanawiają:

§ 1.Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne podporządkowane Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, zwane dalej resortem Obrony Narodowej oraz Stowarzyszenie Miłośników Sekcji Jeździeckiej Legia Kozielska - zwane dalej Stowarzyszeniem będą współpracować ze sobą w celu:

1) prowadzenia działalności propagującej rozwój sportu jeździeckiego, uznanego za dyscyplinę obronną, zwłaszcza dyscypliny skoków przez przeszkody;

2) propagowania jeździectwa dla celów sportowych, rekreacyjnych i zdrowotnych w środowisku wojskowym;

3) wspieranie działalności sekcji jeździeckiej Stowarzyszenia działającej przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie;

4) integrowania osób i środowisk zainteresowanych utrzymaniem sportu jeździeckiego na terenie sekcji jeździeckiej w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4;

5) organizacji sportowych imprez jeździeckich, w tym powrotu do Warszawy zawodów rangi CSIO;

6) kultywowania tradycji i historii polskiego oręża oraz jeździectwa, a zwłaszcza jeździectwa wojskowego;

7) upowszechniania osiągnięć reprezentantów Wojska Polskiego w jeździectwie;

8) kształtowania patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży.

§ 2. Stowarzyszenie zobowiązuje się do:

1) działań organizacyjnych w zarządzaniu sekcją jeździecką dla jej dalszego rozwoju;

2) organizowania zawodów jeździeckich i imprez sportowo-rekreacyjnych;

3) prowadzenia szkolenia kadry instruktorskiej i trenerskiej;

4) zapewnienia przedpoborowym szkolenia i przygotowania jeździeckiego dla potrzeb Szwadronu RP;

5) propagowania sportu jeździeckiego wśród żołnierzy zawodowych oraz stwarzania możliwości czynnego wypoczynku dla ich rodzin;

6) współpracy przy organizacji imprez pod patronatem resortu Obrony Narodowej, w których niezbędne jest przygotowanie jeździeckie.

§ 3. Resort Obrony Narodowej udzieli w miarę możliwości pomocy Stowarzyszeniu w działalności statutowej służącej obronności Państwa, poprzez:

1) objęcie patronatu nad Stowarzyszeniem i imprezami sportowymi przez nie organizowanymi;

2) doraźne udostępnianie pomieszczeń, obiektów, terenów, sprzętu i materiałów;

3) koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją użytkowanych pomieszczeń i sprzętu będzie ponosiło Stowarzyszenie;

4) udostępnione mienie może być wykorzystane wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

5) wszelkie szkody zaistniałe w udostępnionym mieniu z winy Stowarzyszenia, będą pokrywane z jego własnych środków.

§ 4. Resort Obrony Narodowej nie ponosi wobec Stowarzyszenia odpowiedzialności cywilnej, odszkodowawczej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszego Porozumienia.

§ 5. Stowarzyszenie i resort Obrony Narodowej będą uzgadniać plany wspólnych przedsięwzięć organizacyjno-programowych, zapewniając koordynację i nadzór nad realizacją wspólnych działań oraz dokonywać będą corocznie oceny efektów współdziałania.§ 6. Żołnierze zawodowi mogą uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu mają zastosowanie przepisy zawarte w decyzji Nr70/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu współpracy jednostek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej ze stowarzyszeniami prowadzącymi działalność związaną bezpośrednio z obronnością Państwa (Dz. Rozk. MON poz. 72); wytycznych Sekretarza Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 1995 r. w sprawie trybu realizacji przez jednostki organizacyjne resortu Obrony Narodowej porozumień (umów) o współpracy ze stowarzyszeniami, prowadzącymi działalność bezpośrednio związaną o obronnością Państwa (Dz. Rozk. MON poz. 50).

§ 8. Porozumienie nie powoduje skutków finansowych dla resortu Obrony Narodowej.

§ 9. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, z możliwością jego rozwiązania przez każdą

ze Stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia - w przypadku naruszenia przez Stowarzyszenie postanowień pkt 1 decyzji, o której mowa w § 7.

§ 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. Spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszego Porozumienia Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.

§ 12. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

Prezes Zarządu: M. SZEWCZYK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-10-22
  • Data wejścia w życie: 2001-11-06
  • Data obowiązywania: 2001-11-06
  • Z mocą od: 2001-08-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA