REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2001 nr 17 poz. 153

Dep. Społ. - Wychowawczy

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY POLSKIM ZWIĄZKIEM WĘDKARSKIM A MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

zawarte w dniu 5 września 2001 r.

Tekst pierwotny

Niniejszym Porozumieniem Polski Związek Wędkarski, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Głównego oraz Minister Obrony Narodowej potwierdzają wolę oraz trwałość współpracy w zakresie popularyzacji i rozwoju wiedzy ekologicznej wśród młodzieży, żołnierzy w czynnej służbie wojskowej i pracowników cywilnych wojska oraz ich rodzin.

W celu realizacji wspólnych zamierzeń Strony postanawiają:

§ 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne podporządkowane Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, zwane dalej resortem Obrony Narodowej oraz Polski Związek Wędkarski, zwany dalej Związkiem będą ze sobą współpracować w celu:

1) kształcenia ekologicznego żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych wojska;

2) kształcenia ekologicznego młodzieży, rozwijania jej predyspozycji i umiejętności przydatnych w służbie wojskowej;

3) zapewnienia pomocy w działalności kół wędkarskich, a w szczególności istniejących w resorcie Obrony Narodowej;

4) upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego oraz wiedzy na temat aktualnych problemów obronności Rzeczypospolitej Polskiej;

5) organizowania wspólnych przedsięwzięć o charakterze rocznicowym i rekreacyjno-szkoleniowym.

2. § Związek zobowiązuje się do:

1) zapewnienia żołnierzom w czynnej służbie wojskowej i pracownikom cywilnym wojska warunków do działalności i rozwijania swoich zainteresowań w kołach wędkarskich Związku;

2) popierania idei tworzenia i udzielania pomocy w działalności kół wędkarskich w resorcie Obrony Narodowej;

3) pomocy w organizowaniu wędkarskich imprez masowych i zawodów sportowych;

4) pomocy ichtiologicznej w zakresie zagospodarowania zbiorników i rzek przepływających przez poligony;

5) konsultowania z resortem Obrony Narodowej swoich programów szkolenia, będących w kręgu zainteresowań wojska;

6) doskonalenia i upowszechniania - zwłaszcza wśród żołnierzy w czynnej służbie wojskowej - wiedzy ekologicznej;

7) dostarczania materiałów informacyjnych o tematyce wędkarskiej i ekologicznej, przydatnych do szkolenia specjalistycznego oraz w pracy kulturalno-oświatowej w resorcie Obrony Narodowej;

8) upowszechniania w swoich wydawnictwach udziału wojska i wojskowych kół wędkarskich w rozwoju amatorskiego połowu ryb, zagospodarowania zbiorników wodnych na terenach otwartych i poligonach;

9) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej wszystkich uczestników przedsięwzięć organizowanych na terenach i obiektach wojskowych oraz przy użyciu środków transportu powietrznego, lądowego, wodnego i urządzeń wojskowych.

§ 3. Resort Obrony Narodowej udzieli Związkowi - w miarę posiadanych możliwości - pomocy w realizacji celów statutowych i służących obronności Państwa poprzez:

1) umożliwienie żołnierzom w czynnej służbie wojskowej, gdy nie koliduje to z wykonywaniem obowiązków służbowych, działalności instruktorskiej, sędziowskiej, organizatorskiej i zawodniczej w ogniwach Związku;

2) obejmowanie przez instytucje i jednostki wojskowe patronatów nad jednostkami organizacyjnymi Związku, a w szczególności nad wojskowymi kołami wędkarskimi;

3) doraźne udostępnianie pomieszczeń, zbiorników wodnych, terenów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, a w szczególności:

a) bezpłatne udostępnione mienie może być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań statutowych Związku,

b) ewentualne wydatki, niezbędne do funkcjonowania udostępnionego mienia ponosi Związek z własnych środków albo zwraca jednostce wojskowej wydatki dodatkowo poniesione przez nią w celu udostępnienia tego mienia,

c) wszelkie zawinione straty, zaistniałe w udostępnionym mieniu, Związek pokrywa z własnych środków;

4) popularyzację działalności Związku i kół wędkarskich oraz wiedzy ekologicznej na łamach wydawnictw resortu Obrony Narodowej.

§ 4. Realizacja Porozumienia nie powoduje skutków finansowych w postaci bezpośrednich świadczeń resortu Obrony Narodowej na rzecz Związku.

§ 5. Resort Obrony Narodowej nie ponosi wobec Związku odpowiedzialności cywilnej, odszkodowawczej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z wykonaniem Porozumienia.

§ 6. Żołnierze zawodowi mogą uczestniczyć w działalności Związku na zasadach określonych w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 7. W sprawach nie uregulowanych w Porozumieniu stosuje się odpowiednio przepisy decyzji Nr70/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu współpracy jednostek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej ze stowarzyszeniami prowadzącymi działalność związaną bezpośrednio z obronnością Państwa (Dz. Rozk. MON poz. 72); wytycznych Sekretarza Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 1995 r. w sprawie trybu realizacji przez jednostki organizacyjne resortu Obrony Narodowej porozumień (umów) o współpracy ze stowarzyszeniami, prowadzącymi działalność bezpośrednio związaną z obronnością Państwa (Dz. Rozk. MON poz. 50).

§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze Stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia - w przypadku naruszenia przez Związek pkt 1 decyzji, o której mowa w § 7.

§ 9. 1. Wszelkie spory mogące wynikać pomiędzy Stronami w związku z realizacją Porozumienia Strony będą rozstrzygać polubownie.

2. Jeżeli polubowne załatwienie sporu nie będzie możliwe, właściwym do jego rozstrzygnięcia jest sąd powszechny.

§ 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego: E. GRABOWSKI

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-10-22
  • Data wejścia w życie: 2001-11-06
  • Data obowiązywania: 2001-11-06
  • Z mocą od: 2001-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA