REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2001 nr 17 poz. 154

Dep. Społ. - Wychowawczy

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STOWARZYSZENIEM SAPERÓW POLSKICH A MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

zawarte w dniu 7 września 2001 r.

Tekst pierwotny

Niniejszym Porozumieniem Minister Obrony Narodowej i Stowarzyszenie Saperów Polskich, reprezentowane przez Prezesa Stowarzyszenia Saperów Polskich potwierdzają wolę współpracy w zakresie kultywowania bojowych i pokojowych tradycji polskich sape-rów,integrowania środowisk saperskich oraz wychowywania młodzieży w duchu oddania wierności Ojczyźnie.

W celu realizacji wspólnych zamierzeń Strony postanawiają:

§ 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne podporządkowane Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane zwane dalej resortem Obrony Narodowej i Stowarzyszenie Saperów Polskich zwane dalej: Stowarzyszeniem będą współpracowały w celu:

1) realizacji programu patriotyczno-obronnego wychowania młodego pokolenia Polaków;

2) kultywowania i upowszechniania tradycji i historii Wojska Polskiego, w tym szczególnie Wojsk Inżynieryjnych;

3) upamiętniania miejsc pamięci narodowej związanej z działalnością wojsk inżynieryjnych;

4) zapewnienia - w miarę możliwości - pomocy saperom i ich rodzinom.

§ 2. Stowarzyszenie zobowiązuje się do:

1) konsultowania z resortem Obrony Narodowej planów przedsięwzięć o charakterze patriotyczno-obronnym i wychowawczym, będących w kręgu zainteresowania Sił Zbrojnych RP;

2) nawiązywania i utrzymywania kontaktów ze szkołami, uczelniami wojskowymi i jednostkami wojsk inżynieryjnych;

3) reprezentowania interesów środowiska saperskiego wobec kierownictwa resortu Obrony Narodowej;

4) utrzymywania więzi ze środowiskiem saperów i ich rodzinami;

5) popularyzowania historii i tradycji oręża polskiego, a zwłaszcza wojsk inżynieryjnych;

6) wzbogacania zbiorów sal tradycji i muzeów wojsk inżynieryjnych;

7) udziału w uroczystościach patriotycznych i rocznicowych Wojska Polskiego i jednostek inżynieryjnych;

8) współpracy z innymi organizacjami, organami administracji państwowej i samorządowej, w tym z organizacjami zrzeszającymi byłych żołnierzy zawodowych.

§ 3. Resort Obrony Narodowej udzieli Stowarzyszeniu - w miarę możliwości - pomocy w realizacji zadań statutowych w zakresie:

1) obejmowania patronatów nad terenowymi jednostkami organizacyjnymi;

2) doraźne udostępnianie pomieszczeń, terenów, sprzętu i materiałów oraz łączy telefonicznych. Koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją użytkowanego mienia będzie ponosiło Stowarzyszenie;

3) udostępnione mienie może być wykorzystane tylko do celów statutowych Stowarzyszenia;

4) wszelkie szkody zaistniałe w udostępnionym mieniu z winy Stowarzyszenia, będą pokrywane z jego własnych środków.

§ 4. Resort Obrony Narodowej nie ponosi wobec Stowarzyszenia odpowiedzialności cywilnej, odszkodowawczej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszego Porozumienia.

§ 5. Stowarzyszenie i resort Obrony Narodowej będą uzgadniać plany wspólnych przedsięwzięć organizacyjno-programowych, zapewniając koordynację i nadzór nad realizacją wspólnych działań oraz dokonywać będą corocznie oceny efektów współdziałania.

§ 6. Żołnierze zawodowi mogą uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Porozumieniu mają zastosowanie przepisy decyzji Nr70/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu współpracy jednostek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej ze stowarzyszeniami prowadzącymi działalność bezpośrednio związaną z obronnością Państwa (Dz. Rozk. MON poz. 72); wytycznych Sekretarza Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 1995 r. w sprawie trybu realizacji przez jednostki organizacyjne resortu Obrony Narodowej porozumień (umów) o współpracy ze stowarzyszeniami, prowadzącymi działalność bezpośrednio związaną z obronnością Państwa (Dz. Rozk. MON poz. 50).§ 8. Porozumienie nie powoduje skutków finansowych dla resortu Obrony Narodowej.

§ 9. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze Stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia - w przypadku naruszenia przez Stowarzyszenie postanowień pkt 1 decyzji, o której mowa w § 7.

§ 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. Spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszego Porozumienia Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.

§ 12. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

Prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich: gen. bryg. R. ŻUCHOWSKI

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-10-22
  • Data wejścia w życie: 2001-11-06
  • Data obowiązywania: 2001-11-06
  • Z mocą od: 2001-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA