REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2001 nr 17 poz. 155

Dep. Społ. - Wychowawczy

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STOWARZYSZENIEM SPORTOWYM „KONTRA” BRACTWEM STRZELECKIM „SALWA” A MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

zawarte w dniu 10 września 2001 r.

Tekst pierwotny

Niniejszym Porozumieniem Minister Obrony Narodowej oraz Stowarzyszenie Sportowe „KONTRA, Bractwo Strzeleckie „SALWA, reprezentowane przez Prezesów Zarządów potwierdzają wolę współpracy na rzecz obronności Państwa, a zwłaszcza wychowywania młodzieży w duchu patriotyzmu i poznawania narodowych tradycji Oręża Polskiego, pracy dla Ojczyzny, propagowania sportów obronnych i strzeleckich, popularyzowania idei służby wojskowej.

§ 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne podporządkowane Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, zwane dalej resortem Obrony Narodowej oraz Stowarzyszenie Sportowe KONTRA, Bractwo Strzeleckie SALWA, zwane dalej Stowarzyszeniami będą współpracowały w celu:

1) patriotycznego i proobronnego wychowania młodzieży oraz wszechstronnego kształtowania jej rozwoju intelektualnego i fizycznego;

2) upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego;

3) przygotowania młodzieży do spełniania powinności obronnych;

4) popularyzacji sportów obronnych i strzelectwa wśród społeczeństwa;

5) podtrzymywania tradycji sportów obronnych i strzeleckich;

6) kształtowania i doskonalenia umiejętności społeczeństwa w sportach obronnych i strzelectwie.

§ 2. Stowarzyszenia zobowiązują się do:

1) tworzenia warunków do uprawniania sportów obronnych i strzelectwa;

2) organizowania zawodów sportowych i imprez strzeleckich;

3) przygotowania i realizacji imprez rekreacyjnych oraz innych form wypoczynku czynnego z elementami sportów obronnych i strzelectwa;

4) prowadzenia szkoleń i obozów w zakresie sportów obronnych i strzelectwa;

5) wydawania literatury i materiałów propagujących sporty obronne i strzelectwo;

6) kształcenia kadry instruktorskiej w zakresie szkolenia obronnego;

7) współdziałania z jednostkami organizacyjnymi resortu Obrony Narodowej odpowiedzialnymi za kulturę fizyczną w zakresie propagowania szkoleń specjalistycznych użytecznych w wojsku;

8) popularyzowania wśród młodzieży specyfiki służby wojskowej;

9) prezentowania form i metod kształtowania sprawności fizycznej i umiejętności strzeleckich;

10) konsultowania z resortem Obrony Narodowej planów i przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i szkoleniowym;

11) współpracy i współdziałania ze Stowarzyszeniami o podobnych lub zbliżonych celach działania w kraju i zagranicą w celu wymiany doświadczeń, organizowania oraz udziału we wspólnych imprezach.

§ 3. Resort Obrony Narodowej udzieli Stowarzyszeniom - w miarę możliwości - pomocy w działalności statutowej służącej obronności Państwa poprzez:

1) propagowanie wśród młodzieży oraz członków zrzeszonych w Stowarzyszeniach problematyki wychowania proobronnego i szkolenia strzeleckiego;

2) popularyzowanie idei szkolenia proobronnego młodzieży w wojskowych środkach masowego przekazu;

3) udostępnianie Stowarzyszeniom używanego sprzętu i ekwipunku wojskowego zgodnie z Porozumieniem z dnia 5 maja 2001 r. zawartym pomiędzy Agencją Mienia Wojskowego a Ministerstwem Obrony Narodowej na rzecz promocji postaw proobronnych młodzieży;

4) doraźne udostępnianie Stowarzyszeniom pomieszczeń, obiektów sportowych i strzelnic. Koszty związane z eksploatacją użytkowanych obiektów będą ponosiły Stowarzyszenia;

5) udostępnione mienie może być wykorzystane wyłącznie do celów statutowych Stowarzyszeń;

6) wszelkie szkody zaistniałe w użytkowanych obiektach z winy Stowarzyszeń będą pokrywane z ich własnych środków.

§ 4. Resort Obrony Narodowej nie ponosi wobec Stowarzyszeń odpowiedzialności cywilnej, odszkodowawczej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszego Porozumienia.

§ 5. Stowarzyszenia i resort Obrony Narodowej będą uzgadniać plany wspólnych przedsięwzięć organizacyjno-programowych zapewniając koordynację i nadzór nad realizacją wspólnych działań oraz dokonywać będą corocznie oceny efektów współdziałania.

§ 6. Żołnierze zawodowi mogą uczestniczyć w działalności Stowarzyszeń na zasadach określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu mają zastosowanie przepisy decyzji Nr 70/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu współpracy jednostek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej ze stowarzyszeniami prowadzącymi działalność bezpośrednio związaną z obronnością Państwa (Dz. Rozk. MON poz. 72); wytycznych Sekretarza Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 1995 r. w sprawie trybu realizacji przez jednostki organizacyjne resortu Obrony Narodowej porozumień (umów) o współpracy ze stowarzyszeniami, prowadzącymi działalność bezpośrednio związaną z obronnością Państwa (Dz. Rozk. MON poz. 50).

§ 8. Porozumienie nie powoduje skutków finansowych dla resortu Obrony Narodowej.

§ 9. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze Stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia - w przypadku naruszenia przez Stowarzyszenie postanowień pkt 1 decyzji, o której mowa w § 7.

10. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. Spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszego Porozumienia Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.

§ 12. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sportowego KONTRA: M.MURMYŁŁO

Prezes Zarządu Bractwa Strzeleckiego SALWA: J. BRZUSZCZYŃSKI

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-10-22
  • Data wejścia w życie: 2001-11-06
  • Data obowiązywania: 2001-11-06
  • Z mocą od: 2001-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA