REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2002 nr 1 poz. 4

Dep. Infrastruktury

DECYZJA Nr 4/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 stycznia 2002 r.

w sprawie utworzenia zakładu budżetowego „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255 i z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623) oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustalam:

1. Z dniem 1 lutego 2002 r. tworzy się zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego” z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 218, zwany dalej „Zakładem”.

2. Zakład podlega bezpośrednio Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury, który sprawuje nadzór nad działalnością Zakładu.

3. Przedmiotem działalności Zakładu jest zarządzanie pakietami inwestycyjnymi realizowanymi w programie inwestycji, a w szczególności realizacja funkcji:

1) planistyczno-organizacyjnej;

2) wojskowo-specjalistycznej;

3) negocjacyjno-przetargowej;

4) nadzorczo-kontrolnej;

5) finansowo-księgowej;

6) sprawozdawczo-rozliczeniowej.

4. Zakład może świadczyć odpłatnie usługi w ramach posiadanych możliwości wykonawczych na rzecz zleceniodawców wojskowych i spoza wojska, za zgodą organu nadzorującego i bez uszczerbku dla podstawowej działalności.

5. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań Zakładu oraz zakres zadań dyrektora i osób funkcyjnych Zakładu określa regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji.

6. Przychodami Zakładu są:

1) 3% wartości zatwierdzonych projektów w ramach programu inwestycji jako Krajowe Wydatki Administracyjne (NAE);

2) wpływy z Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na realizację inwestycji, w tym kompensata składki do wspólnego budżetu inwestycyjnego;

3) dotacje budżetowe określone w odrębnych przepisach;

4) inne wpływy.

7. Wydatkami Zakładu są koszty związane z realizacją zadań będących przedmiotem działalności oraz koszty utrzymania Zakładu.

8. Zakład realizuje wydatki ze środków budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej, dotyczące:

1) udziału w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa w zakresie:

a) składki do wspólnego budżetu inwestycyjnego,

b) udziału strony polskiej w realizacji projektów zatwierdzonych pakietów inwestycyjnych;

2) utrzymania inwestycji zakończonych, które nie zostały przekazane do dowództw rodzajów sił zbrojnych - po ustanowieniu dyrektora Zakładu dysponentem środków budżetu państwa (według odrębnej decyzji MON).

9. Zakład zalicza do pierwszego wyposażenia:

1) składniki majątkowe, których wykaz stanowią załączniki Nr 2 i Nr 3 do decyzji;

2) środki pieniężne NAE zgromadzone na rachunku bankowym Departamentu Infrastruktury według stanu na dzień utworzenia Zakładu.

10. Szef Sztabu Generalnego WP wyda odpowiednie dokumenty organizacyjne niezbędne do realizacji niniejszej decyzji.

11. Dowódca Garnizonu Warszawa przekaże Zakładowi składniki majątkowe, o których mowa w pkt 9 ppkt 1, oraz wydzieli w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Infrastruktury odpowiednią ilość pomieszczeń do funkcjonowania Zakładu.

12. Dyrektor Departamentu Infrastruktury:

1) w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Budżetowego, przygotuje projekt decyzji Ministra Obrony Narodowej, wydawanej w porozumieniu z Ministrem Finansów, w sprawie ustanowienia dyrektora Zakładu dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia;

2) przygotuje projekt decyzji zmieniającej decyzję Nr 199/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 listopada 2000r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących koordynacji i zarządzania w resorcie Obrony Narodowej Programem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (Dz. Rozk. MON poz.121), uwzględniający postanowienia niniejszej decyzji oraz aktualny stan prawny i dotychczasowe doświadczenia z procesu wdrażania pakietów inwestycyjnych;

3) powoła grupę organizacyjną Zakładu w celu sprawnego przyjęcia zadań i umożliwienia funkcjonowania Zakładu w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji;

4) do czasu ustanowienia dyrektora Zakładu dysponentem środków budżetu Państwa trzeciego stopnia Dyrektor Departamentu Infrastruktury realizuje należności i zobowiązania wg dotychczas określonych zasad, a pozostałość środków budżetowych stanowiących, zgodnie z Decyzją Budżetową Ministra Obrony Narodowej na 2001 r. wkłady finansowe wniesione do Programu Inwestycyjnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa, przekaże do Zakładu do wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem.

13. W załączniku do decyzji Nr 183/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie bezpośredniej podległości jednostek organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej oraz przez niego nadzorowanych, a także przedsiębiorstw państwowych, dla których jest on organem założycielskim (Dz. Rozk. MON poz. 267, z 1997 r. poz. 19, z 1998 r. poz. 40, z 2000 r. poz. 45, 106 i 133 oraz Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 54), w części B „Jednostki organizacyjne nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej”:

1) po liczbie porządkowej 22 dodaje się liczbę porządkową 23 w brzmieniu:

23

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Dyrektor Departamentu Infrastruktury

 2) liczbom porządkowym 23-40 nadaje się oznaczenie liczb porządkowych 24-41.

14. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2002 r., z wyjątkiem:

1) pkt 12 ppkt 1, który wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia decyzji;

2) pkt 12 ppkt 2, który wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2002 r.;

3) pkt 12 ppkt 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J Szmajdziński

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA