| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Podsekretarz Stanu ds. Społecznych

DECYZJA Nr46/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 lutego 2003 r.

w sprawie zakupu, ewidencji i zabezpieczenia utworów plastycznych w resorcie obrony narodowej.

W celu zapewnienia właściwego prowadzenia gospodarki utworami plastycznymi w resorcie obrony narodowej ustalam:

1. Wprowadza się do użytku w resorcie obrony narodowej „Instrukcję w sprawie zakupu, ewidencji i zabezpieczenia utworów plastycznych", stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1. [INSTRUKCJA W SPRAWIE ZAKUPU, EWIDENCJI I ZABEZPIECZENIA UTWORÓW PLASTYCZNYCH]

Załącznik do decyzji Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 lutego 2003 r.(poz. 38)

INSTRUKCJA
W SPRAWIE ZAKUPU, EWIDENCJI I ZABEZPIECZENIA
UTWOR
ÓW PLASTYCZNYCH

Utwory plastyczne

1. Utworami plastycznymi są wytwory plastyczne o wysokich walorach artystycznych, których twórcami są profesjonaliści posiadający dyplom artysty plastyka lub amatorzy posiadający dokument wydany przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, uprawniający do używania tytułu plastyka.

2. Kopie oraz reprodukcje dzieł sztuki nie są utworami plastycznymi.

Zakup utworów plastycznych

3. Zakupu utworów plastycznych dokonuje się na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

4. W planach finansowych jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony narodowej można przewidzieć środki pieniężne na zakup utworów plastycznych, ich konserwację i wycenę.

5. Kupując utwory plastyczne, należy brać pod uwagę ich wartości artystyczne, walory estetyczne oraz przydatność w procesie wychowania, preferując utwory, których tematem są tradycje narodowe, w szczególności oręża polskiego, a także piękno ojczystej przyrody i architektury.

6. Utworem plastycznym dysponuje się na zasadach i w trybie określonym w przepisach o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. Zakupione utwory plastyczne przeznacza się do wystroju wnętrz i ekspozycji plenerowych w obiektach administrowanych przez resort obrony narodowej.

8. Utwory plastyczne przeznaczone do wystroju wnętrz i ekspozycji plenerowych przekazuje się dysponentowi na zasadzie depozytu bezterminowego.

Ewidencja utworów plastycznych

9. Ewidencję utworów plastycznych prowadzą - w zakresie swojej właściwości:

1) Biuro Technik Audiowizualnych, Poligrafii i Zaopatrzenia Departamentu Wychowania i Promocji Obronności;

2) wojskowe jednostki budżetowe, na zaopatrzeniu których pozostają komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, w stosunku do utworów plastycznych znajdujących się w posiadaniu tych komórek lub jednostek organizacyjnych;

3) oddziały społeczno-wychowawcze Dowództwa Marynarki Wojennej i Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz wydziały społeczno-wychowawcze dowództw okręgów wojskowych i Dowództwa Garnizonu Warszawa, w stosunku do utworów plastycznych znajdujących się w posiadaniu jednostek wojskowych podległych odpowiednio dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, dowódcy okręgu wojskowego lub Dowódcy Garnizonu Warszawa.

10. Ewidencję utworów plastycznych prowadzi się, z zastrzeżeniem pkt 11, na podstawie następujących dokumentów:

1) księgi ewidencyjnej utworów plastycznych (wzór MON/Wych - ze/1);

2) asygnaty przychodowo-rozchodowej utworu plastycznego (wzór MON/Wych - ze/2);

3) protokołu przyjęcia utworu plastycznego (wzór MON/Wych - ze/3);

4) karty ewidencyjnej utworu plastycznego (wzór MON/Wych - ze/12).

11. Komórki organizacyjne, o których mowa w pkt 9 ppkt 3, nie stosują karty ewidencji utworu plastycznego.

12. Wojskowe jednostki budżetowe, o których mowa w pkt 9 ppkt 2, przekazują do Biura Technik Audiowizualnych, Poligrafii i Zaopatrzenia Departamentu Wychowania i Promocji Obronności asygnatę przychodowo-rozchodową utworu plastycznego lub protokół przyjęcia utworu plastycznego wraz z jego kartą ewidencyjną. Dotyczy to utworów plastycznych przeznaczonych do wystroju wnętrz i ekspozycji plenerowych w obiektach administrowanych przez resort obrony narodowej, które zostały przekazane z innych wojskowych jednostek budżetowych, zakupione, przyjęte w formie darowizny lub po zakończeniu plenerów plastycznych.

13. Biuro Technik Audiowizualnych, Poligrafii i Zaopatrzenia Departamentu Wychowania i Promocji Obronności:

1) nadaje utworowi plastycznemu numer ewidencyjny;

2) w ramach gospodarki utworami plastycznymi prowadzi także system ewidencyjno-sprawozdawczy SI UTWÓR - PLAST.

14. W przypadku braku w ewidencji utworu plastycznego zapisu dotyczącego jego ceny zakupu bądź cena ta jest zdezaktualizowana, dowódca wojskowej jednostki budżetowej, o której mowa w pkt 9 ppkt 2, powołuje komisję w celu wyceny tego utworu. W skład komisji wchodzi twórca lub znawca, posiadający dokument uprawniający go do reprezentowania dziedziny sztuki, do której ten utwór plastyczny należy oraz dwie osoby wyznaczone przez tego dowódcę.

Zabezpieczenie utworów plastycznych

15. Za zabezpieczenie utworów plastycznych przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez dowódcę (dyrektora, szefa, komendanta) komórki lub jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej dysponującej tymi utworami. Osoby te dokonują okresowego (co najmniej raz w roku) sprawdzenia stanu ilościowego i jakościowego utworów plastycznych oraz w razie konieczności przekazują je do specjalistycznej pracowni konserwatorskiej.

16. W przypadku rozwiązania stosunku służbowego (pracy) z osobą, o której mowa w pkt 15, przekazuje ona utwory plastyczne, za które była odpowiedzialna, osobie wskazanej przez dowódcę (dyrektora, szefa, komendanta) komórki lub jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej dysponującej tymi utworami, co dokumentuje się w protokole zdawczo-odbiorczym.

17. Utwory plastyczne powinny być eksponowane w miejscach do tego przystosowanych, bez narażania ich na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych i biologicznych.

18. Utwory plastyczne o wartości historycznej, a treściach nieodpowiadających aktualnym potrzebom wychowawczym, przekazuje się wraz z ich kartami ewidencyjnymi:

1) z komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej do magazynu utworów plastycznych 9. Rejonowej Bazy Materiałowej;

2) z jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych do magazynów właściwych terytorialnie rejonowych baz materiałowych.

19. W przypadkach, o których mowa w pkt 18, o przekazaniu utworów plastycznych powiadamia się Biuro Technik Audiowizualnych, Poligrafii i Zaopatrzenia Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, przesyłając asygnaty przychodowo-rozchodowe.

20. Konserwację utworów plastycznych przechowywanych w:

1) 9 Rejonowej Bazie Materiałowej - prowadzą specjaliści z Muzeum Wojska Polskiego;

2) w pozostałych magazynach - wyspecjalizowane pracownie konserwatorskie, na koszt właściwej wojskowej jednostki budżetowej, o której mowa w pkt 9 ppkt 2.

21. W przypadku likwidacji komórki lub jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej utwory plastyczne wraz z ich dokumentacją przekazuje się właściwej wojskowej jednostce budżetowej, o której mowa w pkt 9 ppkt 2, bądź - za zgodą dowódcy tej jednostki - przekazuje się innej wojskowej jednostce budżetowej lub do właściwego terytorialnie magazynu rejonowej bazy materiałowej.

22. Utwory plastyczne nie podlegają wybrakowaniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »