REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 7 poz. 84

Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego

DECYZJA Nr 121/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 kwietnia 2003 r.

w sprawie nadania regulaminu Radzie Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2002 r. Nr74, poz. 676 i Nr 141, poz. 1184) ustala się, co następuje:

§1. Zakres oraz zasady i sposób działania Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki określa regulamin stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2.Traci moc zarządzenie Nr68/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 września 1997 r. w sprawie nadania regulaminu Radzie Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki (Dz. Rozk. MON poz. 141).

§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1. [REGULAMIN RADY WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO I NAUKI]

Załącznik do decyzji Nr 121/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 22 kwietnia 2003 r.(poz. 84)

REGULAMIN RADY WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO I NAUKI

Rozdział 1

Zakres i zasady działania Rady

§ 1. Rada Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki, zwana dalej „Radą”, jest kolegialnym organem doradczym i opiniodawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach:

1) funkcjonowania i rozwoju wyższego szkolnictwa wojskowego;

2) rozwoju nauki i badań naukowych w wojsku.

§ 2. Rada w zakresie funkcjonowania i rozwoju wyższego szkolnictwa wojskowego:

1) ocenia warunki tworzenia i prowadzenia poszczególnych kierunków studiów w wyższych szkołach wojskowych oraz proponuje dokonywanie ich zmian;

2) postuluje ustalenie określonego standardu nauczania dla poszczególnych kierunków studiów oraz ustalenie nazw tych kierunków, przy współdziałaniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej i dowództwami rodzajów sił zbrojnych;

3) opiniuje ramowe plany i programy studiów oraz programy praktyk;

4) opiniuje charakterystyki osobowo-zawodowe absolwentów wyższych szkół wojskowych;

5) opiniuje i ocenia planowanie oraz organizację procesu dydaktyczno-wychowawczego;

6) opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących wyższego szkolnictwa wojskowego, w tym statutów i regulaminów studiów, umów międzynarodowych określających porównywalność dyplomu i równoważność tytułów zawodowych oraz stopni naukowych i tytułu naukowego .

§ 3. Rada w dziedzinie rozwoju nauki i badań naukowych w wojsku:

1) inspiruje przyjęcie odpowiedniej strategii badań i postępu naukowego w wojsku;

2) uczestniczy w opiniowaniu wniosków o przyznanie środków finansowych przez Komitet Badań Naukowych;

3) ocenia rezultaty działalności naukowo-badawczej i studyjnej oraz stopień wdrożeń wyników badań naukowych w wojsku;

4) ocenia organizację upowszechniania wyników prac naukowo-badawczych i studyjnych w wojsku;

5) ocenia system kierowania i koordynowania działalnością badawczą, wdrażania jej wyników oraz działalność publicystyczną w wojsku;

6) ocenia stan i perspektywy rozwoju bazy naukowej w wojsku,

7) ocenia efekty współpracy międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej w zakresie prowadzenia badań naukowych w wojsku;

8) opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących działalności w zakresie rozwoju nauki i badań w resorcie obrony narodowej.

§ 4. Rada, na zlecenie Ministra Obrony Narodowej, opracowuje raporty o stanie i efektach oraz perspektywach funkcjonowania wyższego szkolnictwa wojskowego i działalności naukowej.

§ 5. Rada, w zakresie kształcenia i doskonalenia kadr oraz prowadzenia działalności naukowej, może za zgodą Ministra Obrony Narodowej wymieniać opinie i doświadczenia z:

1) Radą Główną Szkolnictwa Wyższego;

2) Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu;

3) Polską Akademią Nauk;

4) Ministerstwem Nauki i Informatyzacji;

5) Centralną Komisją do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych;

6) innymi organami państwowymi, placówkami i stowarzyszeniami naukowymi, krajowymi i zagranicznymi.

§ 6. Rada może za zgodą Ministra Obrony Narodowej zwracać się do właściwych organów państwowych, uczelni i instytucji naukowych oraz organizacji społecznych o udzielenie informacji i wyjaśnień dotyczących spraw wchodzących w zakres jej działania.

Rozdział 2

Organizacja wewnętrzna i tryb działania Rady

§ 7. Rada działa jako organ kolegialny i zajmuje stanowisko lub przedstawia swoją opinię w formie uchwały podjętej większością głosów.

§ 8. Skład Rady ustalają odrębne przepisy.

§ 9. W celu wykonania swych zadań merytorycznych Rada działa poprzez stałe komisje oraz doraźnie powoływane zespoły problemowe.

§ 10. Komisjami stałymi Rady są:

1) Komisja Szkolnictwa Wojskowego;

2) Komisja Nauki i Badań Naukowych;3) Komisja Dyscyplinarna dla Cywilnych Nauczycieli Akademickich.

§ 11. Przewodniczący Rady, zastępcy Przewodniczącego Rady, Sekretarz Rady oraz przewodniczący stałych komisji Rady stanowią Prezydium Rady.

§ 12. Prezydium Rady pełni funkcje koordynacyjno-koncepcyjne w zakresie przygotowania merytorycznego posiedzeń Rady oraz opracowania wniosków i zaleceń.

§ 13. Na pierwszym posiedzeniu Rady członkowie Rady zgłaszają swój udział do prac w stałych komisjach Rady i wybierają przewodniczących tych komisji.

§ 14. W celu rozpatrzenia problemów nienależących do zakresu działania stałych komisji Rady, Prezydium Rady może powoływać doraźne zespoły problemowe spośród członków Rady.

§ 15. Na posiedzenia Rady lub do prac w stałych komisjach Rady (zespołach problemowych) mogą być zapraszane przez Przewodniczącego Rady lub Prezydium Rady inne osoby, niebędące członkami Rady.

§ 16. Członkowie Rady mają prawo i obowiązek aktywnego udziału w pracach Rady, a w szczególności:

1) uczestniczenia w plenarnych posiedzeniach Rady;

2) udziału w pracach co najmniej jednej ze stałych komisji Rady;

3) udziału w pracach zespołów problemowych, do których zostali powołani.

§ 17. Członek Rady uczestniczy w jej pracach osobiście. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, Prezydium Rady albo stałej komisji Rady lub zespołu problemowego, winien usprawiedliwiać nieobecność przed Przewodniczącym Rady lub zawiadomić o powodach swojej nieobecności Sekretarza Rady.

§ 18. Członek Rady w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do Rady o czasowe zwolnienie go z obowiązków, jednak na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.

§ 19. Członkowie Rady informują o jej pracach reprezentowane przez siebie instytucje i środowiska naukowe oraz akademickie.

§ 20. Członkowie Rady przedstawiają swoje opinie i wnioski na posiedzeniach Rady, jej Prezydium albo stałej komisji Rady lub zespołu problemowego, a w trybie indywidualnym - bezpośrednio Prezydium Rady.

§ 21. Członkostwo w Radzie ustaje w szczególności w przypadku:

1) przeniesienia członka Rady do służby (pracy) poza wyższą szkołą wojskową lub jednostką badawczo-rozwojową, reprezentowaną w Radzie;

2) zwolnienia z zajmowanego stanowiska służbowego lub z zawodowej służby wojskowej, albo rozwiązania stosunku pracy;

3) pisemnego zrzeczenia się członkostwa, skierowanego do Rady;

4) odwołania ze składu Rady lub niepowołania do nowego składu Rady przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 22.1. Rada wykonuje zadania należące do zakresu jej działania na posiedzeniach plenarnych, przy pomocy Prezydium Rady oraz stałych komisji Rady lub zespołów problemowych.

2. Przewodniczący Rady:

1) kieruje pracami Rady i jej Prezydium;

2) reprezentuje Radę i jej Prezydium na zewnątrz;

3) zatwierdza plany pracy i protokoły posiedzeń plenarnych Rady i prezydium Rady;

4) zwołuje posiedzenia plenarne Rady i Prezydium Rady, ustala ich porządek oraz przewodniczy obradom.

3. Przewodniczącego Rady w razie jego nieobecności lub z jego upoważnienia zastępuje jeden z zastępców Przewodniczącego Rady.

4. Zastępca Przewodniczącego Rady wykonuje zadania określone przez Przewodniczącego Rady. Zastępca Przewodniczącego Rady może być wyznaczony do przewodniczenia obradom plenarnym Rady lub jej Prezydium.

5. Prezydium Rady w okresach pomiędzy posiedzeniami plenarnymi Rady:

1) czuwa nad tokiem prac stałych komisji Rady (zespołów problemowych);

2) powołuje, przekształca lub likwiduje zespoły problemowe Rady;

3) rozpatruje inną działalność pomocniczych organów Rady;

4) przedstawia na kolejnych posiedzeniach plenarnych Rady informacje o pracach i ustaleniach Przewodniczącego oraz Prezydium Rady;

5) podejmuje inne działania przewidziane w regulaminie.

6. Zakres działania poszczególnych członków Prezydium Rady określa Przewodniczący Rady.

§ 23. Do obowiązków Sekretarza Rady należy w szczególności:

1) bieżące kierowanie w zakresie:

a) koordynacyjno-koncepcyjnego przygotowywania materiałów na posiedzenia Rady i jej Prezydium,

b) organizacji posiedzeń plenarnych Rady i jej Prezydium,

c) obsługi administracyjnej stałych komisji Rady;

2) opracowywanie projektów planów pracy Rady, protokołów z posiedzenia oraz sprawozdań z działalności Rady i jej Prezydium;

3) przygotowywanie posiedzeń plenarnych Rady i posiedzeń jej Prezydium;

4) referowanie Ministrowi Obrony Narodowej spraw związanych z działalnością Rady;

5) uczestniczenie w posiedzeniach Rady, Prezydium Rady, stałych komisji Rady i zespołów problemowych;

6) dokonywanie analiz realizacji zaleceń Przewodniczącego Rady i przedstawienie stosownych sprawozdań i meldunków;

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącego Rady.

§ 24.1. Posiedzenia plenarne Rady zwołuje Przewodniczący Rady przynajmniej dwa razy w roku. Ponadto posiedzenie Rady zwołuje się na wniosek co najmniej dziesięciu członków Rady.

2. Posiedzenie Rady może się odbyć przy udziale co najmniej 50% członków Rady.

3. Na posiedzenia Rady Przewodniczący Rady może zapraszać osoby niebędące członkami Rady.

4.Tematyka posiedzeń plenarnych Rady jest ustalana przez Prezydium Rady przy współudziale Sekretarza Rady.

5. Na posiedzeniach plenarnych Rady przewodniczący stałych komisji Rady i zespołów problemowych oraz Sekretarz Rady informują Radę o wynikach swoich prac.

6. Prezydium Rady raz w roku przedstawia do zatwierdzenia Radzie projekt sprawozdania z działalności za rok ubiegły.

§ 25.1. Rada podejmuje uchwały, zajmuje stanowiska, wydaje opinie lub oświadczenia w głosowaniu jawnym.

2. Głosowanie w sprawach dotyczących członkostwa w Radzie jest tajne. Przewodniczący Rady na wniosek członka Rady, zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach.

3. Rada może wyrazić opinię na temat ustalenia Prezydium Rady, które zostało podjęte między posiedzeniami plenarnymi.

§ 26.1. Materiały na posiedzenia Rady przygotowują komórki lub jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, określone w planie pracy Rady, lub merytorycznie właściwa stała komisja Rady albo zespół problemowy.

2. Sekretarz Rady, nie później niż na dziesięć dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia, przesyła członkom Rady i osobom zaproszonym program posiedzenia i odpowiednie materiały.

3. Sekretarz Rady sporządza protokoły z plenarnych posiedzeń Rady oraz posiedzeń jej Prezydium.

§ 27.1. Prezydium Rady obraduje w miarę potrzeb, jednak przynajmniej raz na trzy miesiące.

2. Prezydium Rady dokonuje ustaleń, zajmuje stanowisko lub wydaje opinie w głosowaniu jawnym. Głosowania w sprawach dotyczących członków Rady są tajne.

3. Przewodniczący Rady może zwoływać posiedzenia Prezydium Rady rozszerzone o innych członków Rady, a także zapraszać osoby spoza Rady.

§ 28.1. Stałe komisje Rady oraz zespoły problemowe działają na podstawie planów pracy opracowanych przez ich przewodniczących zgodnie z wytycznymi Rady.

2. Szczegółowy tryb działania stałej komisji Rady lub zespołu problemowego określa Rada.

Rozdział 3

Postanowienia końcowe

§ 29.1. Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Za opinie, recenzje, ekspertyzy, opracowania i inne prace zlecone, wykonane na rzecz Rady przez rzeczoznawców, wypłaca się wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-05-23
  • Data wejścia w życie: 2003-04-22
  • Data obowiązywania: 2003-04-22
  • Dokument traci ważność: 2005-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA