REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 7 poz. 85

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 124/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie utworzenia Biura Konwentu Dziekanów oraz stanowisk dziekanów korpusu oficerów w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu koordynacji działań organów przedstawicielskich kadry zawodowej Wojska Polskiego ustalam, co następuje:

1.Tworzy się Biuro Konwentu Dziekanów, zwane dalej „Biurem”.

2. Stanowisko dyrektora Biura jest obsadzane przez Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Wojska Polskiego. W Biurze tworzy się również stanowisko obsadzane przez Dziekana Korpusu Oficerów Ministerstwa Obrony Narodowej.

3. Biuro, jako jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej, jest bezpośrednio podporządkowane Podsekretarzowi Stanu do spraw Społecznych.

4. Stanowiska 3 żołnierzy zawodowych przeznaczone na utworzenie Biura wydzielone zostaną z rezerwy Ministra Obrony Narodowej, określonej w przepisach w sprawie limitów stanowisk etatowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Dowódca Wojsk Lądowych:

1) utworzy w bezpośredniej podległości wojskowe stanowisko dziekana korpusu oficerów oraz stanowisko pracownika wojska;

2) przedstawi Szefowi Sztabu Generalnego WP, w terminie do dnia 15 maja 2003 r., wnioski organizacyjno-etatowe umożliwiające realizację ppkt 1 w ramach posiadanych limitów stanowisk etatowych.

6. Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Marynarki Wojennej:

1) utworzą w bezpośredniej podległości wojskowe stanowisko dziekana korpusu oficerów;

2) przedstawią Szefowi Sztabu Generalnego WP, w terminie do dnia 15 maja 2003 r., wnioski organizacyjno-etatowe umożliwiające realizację ppkt 1 w ramach posiadanych limitów stanowisk etatowych.

7. Podsekretarz Stanu do spraw Społecznych:

1) opracuje, w terminie do dnia 30 maja 2003 r. projekt zakresu działania Biura;

2) wydzieli, w porozumieniu z właściwym dysponentem, z podporządkowanych sobie jednostek organizacyjnych 3 etatowe stanowiska pracowników wojska na potrzeby tworzonego Biura;

3) wydzieli, w porozumieniu z właściwym dysponentem, w ramach budżetów podporządkowanych sobie jednostek organizacyjnych niezbędne środki finansowe na wydatki rzeczowe tworzonego Biura.

8. Szef Sztabu Generalnego WP:

1) przedstawi mi do zatwierdzenia, w terminie do dnia 30 maja 2003 r., projekty dokumentów organizacyjnych niezbędnych do funkcjonowania Biura opracowane na podstawie wniosku Podsekretarza Stanu do spraw Społecznych;

2) spowoduje wydanie dokumentów organizacyjno-etatowych opracowanych na podstawie wniosków przedstawionych przez osoby wymienione w pkt 5 i 6;

3) spowoduje uwzględnienie korekty limitów stanowisk etatowych, o której mowa w pkt 4, w przepisach w sprawie limitów stanowisk etatowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej opracuje, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej decyzji, projekty dokumentów zmieniających:

1) obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M. R Nr 12, poz. 217);

2) decyzję Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON Nr 11, poz. 112).

10. Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego, w porozumieniu z Podsekretarzem Stanu do spraw Społecznych, przygotuje decyzje personalne umożliwiające obsadę stanowisk wojskowych w Biurze.

11. Dowódca Garnizonu Warszawa przyjmie Biuro, z dniem 1 czerwca 2003 r., na zaopatrzenie logistyczne i finansowe.

12. Biuro rozpocznie funkcjonowanie z dniem 1 czerwca 2003 r.

13. W decyzji Nr 213/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 1999 r. w sprawie organów przedstawicielskich kadry zawodowej (Dz. Rozk. MON poz. 107) wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 25 dodaje się pkt 25a w brzmieniu:

„25a. Kadencję Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Wojska Polskiego, upływającą w 2003 roku, przedłuża się do dnia 31 grudnia 2004 r.”;

2) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27. Dziekani wchodzący w skład Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Wojska Polskiego, z wyjątkiem Przewodniczącego Konwentu oraz Dziekanów Korpusu Oficerów: Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojsk Lądowych, Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Marynarki Wojennej, pełnią swoje funkcje społecznie. Dowódcy (równorzędni) zapewniają odpowiednie warunki umożliwiające zarówno wykonywanie obowiązków służbowych, jak i społecznych.”.

14. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA