REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 7 poz. 86

Departament Polityki Obronnej

DECYZJA Nr 133/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 maja 2003 r.

w sprawie realizacji przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie militaryzacji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 1 i pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z § 22 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 78, poz. 707), w celu zapewnienia warunków organizacyjnych do uruchomienia procesu przygotowań do militaryzacji ustalam:

1. Do realizacji przedsięwzięć związanych z podjęciem przygotowań do militaryzacji tworzy się Oddział Militaryzacji w Departamencie Polityki Obronnej. Do zadań Oddziału Militaryzacji należy koordynowanie działalności organów administracji rządowej związanej z uruchomieniem procesu przygotowań do militaryzacji, a w szczególności:

1) przygotowywanie projektów opinii Ministra Obrony Narodowej w sprawie wniosków ministrów i wojewodów o objęcie przygotowaniami do militaryzacji jednostek organizacyjnych;

2) ustalanie, w uzgodnieniu z zainteresowanymi organami, terminów gotowości do działania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych;

3) koordynowanie działań organów, którym bezpośrednio podporządkowano jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, w zakresie przygotowania wniosków Ministra Obrony Narodowej o objęcie przygotowaniami do militaryzacji tych jednostek, a także - stosownie do potrzeb obronnych - wniosków o odstąpienie od realizacji takich przygotowań;

4) aktualizacja bazy danych o jednostkach organizacyjnych ustalonych przez Radę Ministrów w ujęciu kompleksowym oraz w układzie resortowym, branżowym i wojewódzkim oraz określanie warunków organizacyjno-eksploatacyjnych systemu identyfikacji jednostek przewidzianych do militaryzacji;

5) przedstawianie, w trybie odrębnych przepisów, propozycji dotyczących nadawania numerów identyfikacyjnych jednostkom przewidzianym do militaryzacji oraz nazw specjalnie tworzonym jednostkom zmilitaryzowanym;

6) określanie procedur dotyczących prowadzenia zestawień zadań w zakresie militaryzacji oraz opracowywanie szczegółowych zasad aktualizowania informacji i danych dotyczących gotowości do działania jednostek zmilitaryzowanych;

7) monitorowanie obiegu i wymiany informacji między organami cywilnymi i wojskowymi w zakresie uzupełniania potrzeb osobowych i sprzętowych jednostek przewidzianych do militaryzacji;

8) opracowywanie informacji, raportów i innych dokumentów dotyczących stanu przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją;9) projektowanie rozwiązań funkcjonalnych w dziedzinie militaryzacji, w tym zasad i trybu prowadzenia przygotowań organizacyjno-mobilizacyjnych w jednostkach organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji w resorcie obrony narodowej.

2. Szef Sztabu Generalnego WP:

1) przedstawi do zatwierdzenia - w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie decyzji - dokumenty organizacyjno-wykonawcze umożliwiające realizację zadań związanych z uruchomieniem procesu przygotowań do militaryzacji;

2) spowoduje wprowadzenie zmian w „Modelowym zakresie obowiązków osób funkcyjnych wojewódzkiego sztabu wojskowego”, uwzględniając zadania terenowych organów administracji wojskowej w procesie przygotowań do militaryzacji;

3) zapewni organizacyjno-techniczne warunki ochrony przepływu informacji i danych, stosownie do § 22 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa, zwanego dalej „rozporządzeniem”

3. Podsekretarz Stanu do spraw Polityki Obronnej:

1) na podstawie propozycji, o których mowa w pkt 5 i 6, przygotuje wniosek Ministra Obrony Narodowej do Rady Ministrów o objęcie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przygotowaniami do militaryzacji;

2) przedstawi do akceptacji - w terminie 15 dni od dnia wejścia w życie decyzji - uzgodnioną z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Obrony Narodowej, propozycję wniosku organizacyjno-etatowego uwzględniającego realizację zadań, o których mowa w pkt 1;

3) przygotuje i przedstawi Szefowi Sztabu Generalnego WP propozycje zmian, o których mowa w pkt 2 ppkt 2.

4. Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej przedstawi - w terminie 15 dni od dnia wejścia w życie decyzji - projekt zmian w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 5/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 20), zwanym dalej „regulaminem organizacyjnym”, uwzględniający ustalenia niniejszej decyzji, a także - po akceptacji wniosku, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2p - dokona zmian w szczegółowym zakresie działania Departamentu Polityki Obronnej.

5. Dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych, którym podlegają jednostki organizacyjne wykonujące zadania określone w § 3 rozporządzenia, przedstawią osobom zajmującym stanowiska określone w § 6 ust. 1 regulaminu organizacyjnego - w terminie 20 dni od dnia wejścia w życie decyzji - propozycje dotyczące objęcia tych jednostek przygotowaniami do militaryzacji w formie wniosku, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

6. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa i dowódcy okręgów wojskowych:

1) dokonają weryfikacji podległych jednostek przewidzianych do militaryzacji, uwzględniając w szczególności potrzeby wsparcia Sił Zbrojnych przez te jednostki, a także potrzeby związane z wykonywaniem zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza;

2) przedstawią Szefowi Sztabu Generalnego WP - w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie decyzji - zweryfikowany wykaz jednostek proponowanych do militaryzacji, w formie wniosku, o którym mowa w pkt 5.

7. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-05-23
  • Data wejścia w życie: 2003-06-07
  • Data obowiązywania: 2003-06-07
  • Dokument traci ważność: 2007-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA