REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 8 poz. 87

Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

ZARZĄDZENIE Nr 30/MON

z dnia 6 maja 2003 r.

w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
1. Sprawy dotychczas prowadzone przez likwidowane oddziały terenowe Wojskowej Agencji Mieszkaniowej przejmują oddziały terenowe Wojskowej Agencji Mieszkaniowej właściwe rzeczowo i terytorialnie, określone w załączniku do statutu.

2. Z dniem wejścia w życie zarządzenia, organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym w stosunku do decyzji wydanych przez dyrektorów likwidowanych oddziałów terenowych są dyrektorzy właściwych rzeczowo i terytorialnie oddziałów rejonowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

3. Do pracowników likwidowanych oddziałów terenowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej stosuje się przepisy art. 231 Kodeksu pracy.

§ 3.
Traci moc zarządzenie Nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz. Urz. MON Nr 10, poz. 97).
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1. [STATUT WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ]

Załącznik do zarządzenia Nr 30/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 6 maja 2003 r. (poz. 87)

STATUT WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, zwana dalej „Agencją", działa na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą", oraz niniejszego statutu.

§ 2.1. Agencja jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, wykonującą prawo własności i inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa w stosunku do gruntów, budynków i lokali mieszkalnych, określonych w art. 14 ust. 1 ustawy.

2. Siedzibą Agencji jest miasto Warszawa.

3. Nadzór nad działalnością Agencji sprawuje Minister Obrony Narodowej.

§ 3. Agencja realizuje zadania własne i zlecone określone w art. 16 ustawy, prowadząc samodzielną gospodarkę finansową w ramach przychodów, o których mowa wart. 19 ust. 2 ustawy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 2

Rada Nadzorcza

§ 4.1. Rada Nadzorcza Agencji, zwana dalej „Radą", jest organem Agencji sprawującym nadzór nad jej działalnością.

2. Rada, w ramach nadzoru, wykonuje w szczególności obowiązki określone w art. 11 ust. 3 ustawy.

3. Do zakresu działania Rady należy ponadto okresowa ocena wyników finansowych działalności spółek zależnych Agencji.

4. Skład Rady, tryb powoływania i odwoływania przewodniczącego oraz członków Rady, a także okres kadencji określa art. 11 ust. 1 i 2 ustawy.

5. Radą kieruje przewodniczący Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 5.1. Rada w ramach nadzoru może delegować członków do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

2. Podstawą do podjęcia czynności kontrolnych przez członków Rady jest imienne upoważnienie udzielone na piśmie przez przewodniczącego Rady na podstawie uchwały Rady.

§ 6.1. Mandaty członków Rady wygasają:

1) po upływie kadencji;

2) w razie śmierci.

2. Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji może nastąpić w trybie określonym wart. 11 ust. 2 ustawy.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w razie zrzeczenia się mandatu przez członka Rady.

§ 7.1. Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, zwołuje posiedzenia Rady co najmniej raz na kwartał.

2. W posiedzeniach Rady, oprócz jej członków, mogą uczestniczyć Prezes Agencji oraz upoważnione przez niego osoby oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.

3. Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 8.1. Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia Biuro Prezesa Agencji.

2. Agencja ponosi koszty powstałe w związku z wynagrodzeniem członków Rady, określonym na podstawie przepisu art. 20 ust. 2 ustawy, a ponadto koszty podróży, zakwaterowania i diet zamiejscowych członków Rady, na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Rozdział 3

Prezes Agencji

§ 9.1. Prezes Agencji jest organem Agencji, powoływanym i odwoływanym w trybie określonym w art.12 ustawy, kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność za realizację zadań Agencji.

2. Prezes Agencji działa przy pomocy zastępców Prezesa, Głównego Księgowego, Biura Prezesa Agencji oraz dyrektorów oddziałów rejonowych i terenowych Agencji.

3. W razie nieobecności Prezesa Agencji lub czasowej niemożności wykonywania przez niego czynności służbowych działalnością Agencji kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Zastępca Prezesa, który ponosi odpowiedzialność w zakresie powierzonych mu kompetencji.

§ 10.1. Zastępcy Prezesa Agencji oraz Główny Księgowy są powoływani i odwoływani przez Ministra Obrony Narodowej na wniosek Prezesa Agencji.

2. Zakresy obowiązków i kompetencji zastępców Prezesa oraz Głównego Księgowego określa Prezes Agencji w regulaminie organizacyjnym Agencji.

3. Na stanowiska służbowe w Agencji mogą być wyznaczani żołnierze zawodowi pełniący czynną służbę wojskową.

§ 11.1. Prezes Agencji może powoływać stałe i doraźne komisje problemowe, składające się z pracowników Agencji, jak również zatrudniać inne osoby w charakterze doradców i ekspertów.

2. Prezes Agencji:

1) powołuje i odwołuje dyrektorów oddziałów rejonowych i terenowych Agencji, na zasadach określonych w art. 13 ust. 1 ustawy, z tym że powołania i odwołania dyrektorów oddziałów terenowych dokonuje na wniosek właściwego dyrektora oddziału rejonowego;

2) zatrudnia i zwalnia pracowników Biura Prezesa Agencji oraz wykonuje wobec tych pracowników inne czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;

3) koordynuje działalność dyrektorów oddziałów rejonowych Agencji oraz kontroluje i nadzoruje pracę oddziałów rejonowych i terenowych Agencji;

4) wydaje, jako organ drugiej instancji, decyzje w sprawach odwołań od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez dyrektora oddziału rejonowego Agencji;

5) nadaje regulamin organizacyjny Agencji;

6) wydaje decyzje i wytyczne regulujące tryb działania Agencji, oraz ustalające sposób naliczania opłat za używanie kwater i stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobie WAM;

7) zatwierdza plany finansowe oddziałów rejonowych.

3. Prezes Agencji może ponadto:

1) zezwalać, po zasięgnięciu opinii Rady, na bezprzetargowe wynajmowanie lokali użytkowych i wydzierżawianie gruntów przedsiębiorcom i innym jednostkom organizacyjnym realizującym zadania na rzecz obronności Państwa, jeżeli takie zadania będą wykonywane w tych lokalach lub na tych gruntach; stawki czynszu za najem i dzierżawę powinny odpowiadać średnim rynkowym stawkom dla danego typu działalności gospodarczej w garnizonie (miejscowości, dzielnicy);

2) zezwalać na sprzedaż zbędnych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 453, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz.1800,z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682 i z 2003 r. Nr 1, poz. 15);

3) tworzyć jednostki organizacyjne, wyodrębnione jednostki gospodarcze prowadzące samodzielną działalność;

4) powoływać spółki lub wnosić majątek do spółek na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach, a także nabywać i obejmować udziały w spółkach na podstawie udzielonych pełnomocnictw ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;

5) tworzyć towarzystwa budownictwa społecznego, wnosić mienie do tych towarzystw, nabywać oraz obejmować udziały i akcje w towarzystwach budownictwa społecznego, wykonywać prawa z tych akcji i udziałów.

4. Podmioty gospodarcze, o których mowa w ust.3 pkt 3, z wyłączeniem spółek prawa handlowego, podlegają Prezesowi Agencji albo właściwemu dyrektorowi oddziału rejonowego lub dyrektorowi oddziału terenowego.

Rozdział 4

Biuro Prezesa Agencji

§ 12.1. Aparatem wykonawczym Prezesa Agencji jest Biuro Prezesa Agencji, zwane dalej „Biurem".

2. Zadaniem Biura jest w szczególności:

1) koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych Agencji;

2) opracowywanie materiałów planistycznych, analitycznych i sprawozdawczych, dotyczących realizacji zadań Agencji;

3) opracowywanie projektów aktów normatywnych, w tym o charakterze wewnętrznym, dotyczących działalności Agencji;

4) prowadzenie kontroli wewnętrznej;

5) prowadzenie audytu wewnętrznego;

6) prowadzenie spraw organizacyjnych, personalnych oraz kształcenia zawodowego;

7) realizowanie zadań związanych ze współdziałaniem Agencji z instytucjami, urzędami, osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie zadań statutowych;

8) obsługa techniczno-biurowa Rady.

3. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres zadań komórek organizacyjnych Biura ustala Prezes Agencji w regulaminie organizacyjnym Agencji.

Rozdział 5

Oddziały rejonowe i terenowe Agencji oraz ich właściwość rzeczowa i terytorialna

§ 13.1. Siedzibami oddziałów rejonowych Agencji są miasta: Bydgoszcz, Gdynia, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław i Zielona Góra.

2. Na obszarze terytorialnego działania oddziałów rejonowych, o których mowa w ust. 1, tworzy się oddziały terenowe Agencji. Szczegółowy wykaz oddziałów rejonowych i terenowych Agencji oraz ich właściwość terytorialną określa załącznik do statutu.

§ 14. Organizację wewnętrzną oddziałów rejonowych i terenowych Agencji, z uwzględnieniem komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy i wyodrębnionych jednostek gospodarczych prowadzących samodzielną działalność określają regulaminy organizacyjne, ustalane przez dyrektorów tych oddziałów i zatwierdzane - odpowiednio - przez Prezesa Agencji albo właściwych dyrektorów oddziałów rejonowych Agencji.

§ 15.1. Pracami oddziałów rejonowych Agencji kierują dyrektorzy tych oddziałów, którzy ponoszą odpowiedzialność, za całość spraw objętych ich zakresem działania, przed Prezesem Agencji.

2. Pracami oddziałów terenowych Agencji kierują dyrektorzy, którzy ponoszą odpowiedzialność, za całość spraw objętych ich zakresem działania, przed dyrektorami oddziałów rejonowych Agencji.

3. W granicach określonych przez ustawę lub statut dyrektorzy oddziałów rejonowych i terenowych Agencji wydają decyzje administracyjne i reprezentują Agencję na zewnątrz.

§ 16.1. Dyrektor oddziału rejonowego Agencji:

1) występuje z wnioskami do Prezesa Agencji o powołanie lub odwołanie dyrektorów oddziałów terenowych Agencji;

2) zatrudnia i zwalnia pracowników oddziału rejonowego oraz wykonuje wobec tych pracowników inne czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;

3) powołuje i odwołuje dyrektorów podległych wyodrębnionych jednostek gospodarczych prowadzących samodzielną działalność;

4) wydaje, jako organ pierwszej instancji, decyzje w sprawach administracyjnych;

5) wykonuje funkcje organu wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, w stosunku do dyrektorów oddziałów terenowych Agencji, w tym wydaje, jako organ drugiej instancji, decyzje w sprawach odwołań od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez dyrektora oddziału terenowego Agencji;

6) zatwierdza plany finansowe i plany remontów opracowywane przez oddziały terenowe i podległe bezpośrednio wyodrębnione jednostki gospodarcze prowadzące samodzielną działalność.

2. Do zadań oddziałów rejonowych Agencji należą zadania wynikające z ustawy, a w szczególności:

1) dokonywanie obrotu nieruchomościami, w tym:

a) zawieranie umów sprzedaży osobnych kwater stałych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych, a także budynków, gruntów wraz z infrastrukturą techniczną i społeczną związaną z zasobem mieszkaniowym,

b) wyrażanie zgody na zawarcie przez dyrektora oddziału terenowego Agencji umów najmu, dzierżawy lub użyczenia budynków i gruntów czasowo niewykorzystywanych,

c) zawieranie na potrzeby Agencji umów kupna gruntów, budynków i lokali mieszkalnych, oraz wyrażanie zgody na zawarcie, na te potrzeby, przez dyrektora oddziału terenowego Agencji umów najmu lub dzierżaw nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną i społeczną związaną z odpowiednim zasobem mieszkaniowym,

d) dokonywanie innych czynności cywilnoprawnych, dotyczących nieruchomości określonych w art. 14 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem czynności, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 6;

2) przekazywanie gruntów i budynków właściwym jednostkom lub osobom prawnym w wypadkach określonych w ustawie, po uzyskaniu zgody Prezesa Agencji;

3) zawieranie umów i wypłacanie ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery;

4) opracowywanie planu inwestycji i modernizacji;

5) realizowanie budownictwa mieszkaniowego i zadań modernizacyjnych jako inwestor bezpośredni;

6) nadzorowanie podległych oddziałów terenowych oraz wyodrębnionych jednostek gospodarczych prowadzących samodzielną działalność;

7) prowadzenie innej działalności gospodarczej.

§ 17.1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji:

1) zatrudnia i zwalnia pracowników oddziału terenowego oraz wykonuje wobec tych pracowników inne czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;

2) powołuje i odwołuje dyrektorów podległych wyodrębnionych jednostek gospodarczych prowadzących samodzielną działalność;

3) wydaje, jako organ pierwszej instancji, decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 2;

4) zatwierdza plany finansowe i plany remontów opracowywane przez podległe bezpośrednio wyodrębnione jednostki gospodarcze prowadzące samodzielną działalność;

5) tworzy, w miarę potrzeb, zespoły administratorów nieruchomości.

2. Do zadań oddziałów terenowych Agencji należą zadania wynikające z ustawy, a w szczególności:

1) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przydziału osobnych kwater stałych;

2) zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych, wydawanie decyzji i wypłacanie świadczeń wynikających z prawa do osobnej kwatery stałej, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 pkt 3;

3) przekwaterowywanie osób zajmujących osobne kwatery stałe;

4) organizowanie tymczasowego zakwaterowania przez utrzymywanie i tworzenie bazy internatowej i wydzielanie kwater na to zakwaterowanie, a także współdziałanie z przedsiębiorcami zajmującymi się pośrednictwem wynajmowania i zamiany mieszkań;

5) tymczasowe zakwaterowanie żołnierzy zawodowych oraz zamiejscowych pracowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej i przez niego nadzorowanych, w internatach i kwaterach;

6) prowadzenie gospodarki budynkami, lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i gruntami czasowo niewykorzystywanymi, w tym:

a) zawieranie umów najmu, dzierżawy i użyczenia tych budynków, lokali i gruntów, z tym że umów dotyczących budynków i gruntów, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 pkt 1 lit. b,

b) zawieranie na potrzeby Agencji umów najmu albo dzierżawy budynków i gruntów, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 pkt 1 lit. c;

7) opracowywanie planów oraz realizacja remontów i bieżącej konserwacji budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej i społecznej;

8) administrowanie zasobem nieruchomości Agencji;

9) realizowanie zadań wynikających z art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Rozdział6

Udzielanie pełnomocnictw

§ 18.1. Prezes Agencji może udzielić zastępcom Prezesa, Głównemu Księgowemu oraz dyrektorom oddziałów rejonowych i terenowych, a także innym pracownikom Agencji pełnomocnictw i upoważnień do dokonywania określonych czynności prawnych w jego imieniu.

2. Szczególne pełnomocnictwo jest wymagane do następujących czynności prawnych:

1) zbycia oraz przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 000 EURO, z wyjątkiem sprzedaży osobnych kwater stałych i lokali mieszkalnych, w trybie art. 58 lub 59 ustawy, osobom posiadającym do nich tytuł prawny;

2) nieodpłatnego przekazania mienia o wartości przekraczającej równowartość 10 000 EURO;

3) zaciągania kredytów i pożyczek.

Rozdział 7

System kontroli wewnętrznej

§ 19.1. Za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, a także za należyte wykorzystanie wyników kontroli jest odpowiedzialny Prezes Agencji.

2. Regulamin działania kontroli wewnętrznej zatwierdza Prezes Agencji.

§ 20.1. Czynności kontrolne w zakresie swojego działania, z zastrzeżeniem § 4, wykonują:

1) z urzędu - Prezes Agencji, zastępcy Prezesa, Główny Księgowy oraz dyrektorzy oddziałów rejonowych i terenowych Agencji;

2) kierownicy komórek organizacyjnych Biura, a także inni pracownicy Agencji, w razie posiadania upoważnień, o których mowa, w § 22 ust. 1.

2. W zależności od potrzeb Prezes Agencji oraz dyrektorzy oddziałów rejonowych i terenowych Agencji mogą powoływać zespoły kontrolne spośród pracowników odpowiednio Biura lub oddziału.

§ 21.1. Kontrola wewnętrzna ma na celu:

1) dokonanie oceny stanu faktycznego i dokonanie oceny w zakresie przedmiotu kontroli w jednostce kontrolowanej pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i efektywności;

2) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób za nie odpowiedzialnych;

3) wskazanie sposobów umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

2. Kontroli wewnętrznej podlegają komórki organizacyjne Biura, oddziały rejonowe i terenowe Agencji oraz wyodrębnione jednostki gospodarcze prowadzące samodzielną działalność.

§ 22.1. Podstawą do podjęcia czynności kontrolnych przez pracowników Agencji jest imienne upoważnienie, udzielone na piśmie przez Prezesa Agencji albo dyrektora oddziału rejonowego lub terenowego Agencji.

2. Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, jeżeli wyniki kontroli mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków jego małżonka, krewnych i powinowatych bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, a także jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do bezstronności kontrolującego. Czynności kontrolne nie mogą być podjęte przed rozstrzygnięciem przez Prezesa Agencji albo dyrektora oddziału rejonowego lub terenowego Agencji sprawy wyłączenia tych osób od udziału w kontroli.

3. Pracownicy Agencji są obowiązani do udzielania kontrolującemu niezbędnych wyjaśnień i pomocy oraz udostępniania dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli.

§ 23.Wyniki kontroli stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Agencji oraz dyrektorów oddziałów rejonowych i terenowych Agencji czynności zmierzających do zapobieżenia powstawaniu nieprawidłowości oraz usunięcia uchybień stwierdzonych w toku kontroli.

§ 24.1. W razie ujawnienia w toku kontroli czynu mającego znamiona przestępstwa lub naruszenia dyscypliny finansów publicznych, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym odpowiednio Prezesa Agencji albo dyrektora oddziału rejonowego lub terenowego Agencji, jak również zabezpiecza dokumenty i przedmioty dotyczące sprawy.

2. Prezes Agencji oraz dyrektorzy oddziałów rejonowych i terenowych Agencji, w razie ujawnienia w toku kontroli czynów, o których mowa w ust. 1, są obowiązani niezwłocznie zawiadomić właściwe organy oraz przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki, wynikające z przepisów Kodeksu postępowania karnego i ustawy o finansach publicznych.

Załącznik do statutu
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

WYKAZ
ODDZIA
ŁÓW REJONOWYCH I TERENOWYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
ORAZ ICH W
ŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

Lp.

Nazwa Oddziału Rejonowego

Właściwość terytorialna Oddziału Rejonowego

Nazwa Oddziału Terenowego wchodzącego w skład Oddziału Rejonowego

Właściwość terytorialna Oddziału Terenowego

Nazwa województwa

Nazwa miasta, powiatu i gminy

Nazwa województwa

Nazwa miasta, powiatu i gminy

1

Oddział Rejonowy BYDGOSZCZ

kujawsko-pomorskie

wszystkie miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa

Oddział Terenowy BYDGOSZCZ

kujawsko-pomorskie

wszystkie miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa

łódzkie

miasto Łódź

 

 

 

powiaty: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, pabianicki, poddębicki, zduńskowolski, zgierski

pomorskie

gmina Debrzno

 

z powiatu człuchowskiego

 

mazowieckie

miasto Płock

powiat płocki

mazowieckie

miasto Płock

 

 

 

powiaty: gostyniński, płocki

wielkopolskie

powiaty: chodzieski, pilski, złotowski z wyłączeniem gmin Jastrowie i Okonek

 

pomorskie

gmina Debrzno z powiatu

 

człuchowskiego

 

 

Oddział Terenowy ŁÓDŹ

łódzkie

miasto Łódź

wielkopolskie

powiaty: chodzieski, pilski, złotowski z wyłączeniem gmin Jastrowie i Okonek

powiaty: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, pabianicki, poddębicki, zduńskowolski, zgierski

mazowieckie

powiat gostyniński

 

2

Oddział Rejonowy GDYNIA

pomorskie

miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa z wyłączeniem gminy Debrzno z powiatu człuchowskiego

Oddział Terenowy GDYNIA

pomorskie

miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa z wyłączeniem gminy Debrzno z powiatu człuchowskiego

 

zachodnio-pomorskie

powiat sławieński

zachodnio-pomorskie

powiat sławieński

 

3

Oddział Rejonowy KRAKÓW

łódzkie

miasto Piotrków Trybunalski

Oddział Terenowy CZĘSTOCHOWA

małopolskie

powiaty:

chrzanowski, oświęcimski

powiaty: bełchatowski, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski, wieluński, wieruszowski

 

 

 

łódzkie

miasto Piotrków Trybunalski

powiaty: bełchatowski, pajęczański, piotrkowski, radomszczański, wieluński, wieruszowski

małopolskie

wszystkie miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa

 

 

podkarpackie

wszystkie miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa

śląskie

wszystkie miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa

śląskie

wszystkie miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa

Oddział Terenowy KRAKÓW

łódzkie

powiaty: opoczyński, tomaszowski

świętokrzyskie

wszystkie miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa

małopolskie

miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa, z wyłączeniem powiatów: chrzanowskiego i oświęcimskiego

podkarpackie

wszystkie miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa

świętokrzyskie

wszystkie miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa

4

Oddział Rejonowy LUBLIN

lubelskie

wszystkie miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa

Oddział Terenowy LUBLIN

lubelskie

wszystkie miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa

mazowieckie

miasto: Radom powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński gmina Trojanów z powiatu garwolińskiego

mazowieckie

miasto Radom powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński gmina Trojanów z powiatu garwolińskiego

 

5

Oddział Rejonowy OLSZTYN

warmińsko-mazurskie

wszystkie miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa

Oddział Terenowy OLSZTYN

warmińsko-mazurskie

wszystkie miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa

6

Oddział Rejonowy POZNAŃ

łódzkie

powiat sieradzki

Oddział Terenowy POZNAŃ

łódzkie

powiat sieradzki

 

 

 

wielkopolskie

miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa z wyłączeniem powiatów: chodzieskiego, pilskiego i złotowskiego

wielkopolskie

miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa z wyłączeniem powiatów: chodzieskiego, pilskiego i złotowskiego

7

Oddział Rejonowy SZCZECIN

wielkopolskie

gminy Jastrowie i Okonek z powiatu złotowskiego

Oddział Terenowy KOSZALIN

zachodnio-pomorskie

miasto Koszalin

powiaty: białogardzki, gryficki, kołobrzeski, koszaliński,

 

zachodnio-pomorskie

miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa z wyłączeniem powiatów: myśliborskiego i sławieńskiego

świdwiński

gminy: Radowo Małe

i Resko z powiatu

łobeskiego

 

 

 

Oddział Terenowy SZCZECIN

wielkopolskie

gminy Jastrowie i Okonek z powiatu złotowskiego

zachodnio-pomorskie

miasta: Szczecin, Świnoujście

 

powiaty: choszczeński, drawski, goleniowski, gryfiński kamieński, łobeski z wyłączeniem gmin Radowo Małe i Resko, policki, pyrzycki, stargardzki, szczecinecki, wałecki

8

Oddział Rejonowy WARSZAWA

łódzkie

miasto Skierniewice

Oddział Terenowy Nr1

mazowieckie

m.st. Warszawa z wyłączeniem dzielnicy Wesoła

powiaty: łowicki, rawski, skierniewicki

mazowieckie

miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa z wyłączeniem miasta Radom, powiatów: białobrzeskiego, gostynińskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, płockiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego oraz gminy Trojanów z powiatu garwolińskiego

Oddział Terenowy LEGIONOWO

mazowieckie

miasto Siedlce

powiaty: garwoliński z wyłączeniem gminy Trojanów, łosicki, legionowski, makowski, miński, otwocki, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wołomiński, wyszkowski

dzielnica Wesoła

z m.st. Warszawa

podlaskie

 

podlaskie

wszystkie miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa

 

wszystkie miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa

 

 

 

 

 

Oddział Terenowy NOWY DWÓR MAZOWIECKI

łódzkie

miasto Skierniewice

powiaty: łowicki, rawski, skierniewicki

mazowieckie

powiaty: ciechanowski, grodziski, mławski, nowodworski, piaseczyński, płoński, pruszkowski, sierpecki, sochaczewski, warszawski zachodni, żuromiński, żyrardowski

9

Oddział Rejonowy WROCŁAW

dolnośląskie

miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa z wyłączeniem powiatu głogowskiego oraz gminy Osiecznica z powiatu bolesławieckiego

Oddział Terenowy WROCŁAW

dolnośląskie

miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa z wyłączeniem powiatu głogowskiego oraz gminy Osiecznica z powiatu bolesławieckiego

 

 

 

opolskie

wszystkie miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa

opolskie

wszystkie miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa

10

Oddział Rejonowy ZIELONA GÓRA

dolnośląskie

powiat głogowski

gmina Osiecznica z powiatu bolesławieckiego wszystkie miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa powiat myśliborski

Oddział Terenowy ZIELONA GÓRA

dolnośląskie

powiat głogowski gmina Osiecznica z powiatu bolesławieckiego

lubuskie

lubuskie

wszystkie miasta, powiaty i gminy wchodzące w skład województwa

zachodnio-pomorskie

 

 

zachodnio-pomorskie

powiat myśliborski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-05-30
  • Data wejścia w życie: 2003-07-01
  • Data obowiązywania: 2004-01-01
  • Dokument traci ważność: 2004-07-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA