Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji

ZARZĄDZENIE Nr 40/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 maja 2003 r.

w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 74 w Międzyrzeczu przy Jednostce Wojskowej Nr 5700 w Międzyrzeczu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320,z2001 r. Nr 111,poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr141,poz.1185iNr200,poz.1683orazz2003r.Nr6,poz.65) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2003 r. likwiduje się Przedszkole Nr74 w Międzyrzeczu, zwane dalej „przedszkolem", będące na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 5700 w Międzyrzeczu.

2. Czynności związane z likwidacją przedszkola wykona komisja powołana przez Dowódcę Jednostki Wojskowej Nr 5700.

§ 2.1. Mienie nieruchome przedszkola przekazuje się Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach.

2. Mienie ruchome przedszkola zagospodaruje Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 5700, przekazując składniki wyposażenia przede wszystkim do wojskowych przedszkoli i placówek wypoczynku dzieci. W przypadku braku możliwości zagospodarowania mienia przez placówki wojskowe, mienie to podlega przekazaniu Agencji Mienia Wojskowego na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach.

3. Dokumentację zlikwidowanego przedszkola, z zastrzeżeniem ust. 4, pozostawia się w Jednostce Wojskowej Nr 5700.

4. Dokumentację przebiegu nauczania dzieci przekazuje się do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 3. Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 5700 rozwiąże z pracownikami przedszkola stosunki pracy zgodnie z przepisami obowiązującymi przy likwidacji pracodawcy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-05-30
  • Data wejścia w życie: 2003-05-30
  • Data obowiązywania: 2003-05-30
  • Dokument traci ważność: 2017-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe