Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 135/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 maja 2003 r.

w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie

Tekst pierwotny

Dla upamiętnienia daty zdobycia Monte Cassino przez żołnierzy II Korpusu Polskiego, w składzie którego walczyli przeciw lotniczy 8 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej Ciężkiej, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) ustala się, co następuje:

1. 8 Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy obchodzi doroczne Święto w dniu 18 maja.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-05-30
  • Data wejścia w życie: 2003-05-30
  • Data obowiązywania: 2003-05-30
  • Z mocą od: 2003-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe