Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 maja 2003 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 178 oraz z 1998 r. poz. 64) oraz w związku z pkt 2 rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej - ustalam, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką" i oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką", Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik nr 1 do decyzji;*

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik nr 2 do decyzji;*

3) wzór oznaki, stanowiący załącznik nr 4 do decyzji.*

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik nr 3 do decyzji.*

4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

 

* Załączniki do decyzji zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-05-30
  • Data wejścia w życie: 2003-05-30
  • Data obowiązywania: 2003-05-30
  • Z mocą od: 2003-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe