Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 maja 2003 r.

zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2003 z dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1981), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na 2003 r. Nr 368/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr 25a, poz. 230, z 2003 r. Nr 2, poz. 9, Nr 4, poz. 41 oraz Nr 5, poz. 48), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 4:

a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2003 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2003 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

2) załącznik Nr 8 „Podział planowanych przychodów i wydatków środka specjalnego Ministra Obrony Narodowej na 2003 rok", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1. [ZMIANA W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 143/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 22 maja 2003 r.(poz. 103)

Załącznik Nr 1

ZMIANA W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

15 430 000,00

302

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń

5 100 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000 000,00

422

Zakup środków żywności

500 000,00

423

Zakup leków i materiałów medycznych

100 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

80 000,00

430

Zakup usług pozostałych

6 500 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

50 000,00

443

Różne opłaty i składki

100 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze

-5 948 360,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-4 036 360,00

427

Zakup usług remontowych

-9 481 640,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 912 000,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

0,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-5 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

300 000,00

430

Zakup usług pozostałych

300 000,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

0,00

430

Zakup usług pozostałych

-35 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

35 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-300 000,00

302

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń

-315 000,00

430

Zakup usług pozostałych

15 000,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

0,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

0,00

302

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń

11 104,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

59 486,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-59 486,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 900,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

104 862,00

426

Zakup energii

-33 016,00

427

Zakup usług remontowych

165 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-27 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-77 630,00

441

Podróże służbowe krajowe

-150 000,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

780,00

448

Podatek od nieruchomości

2 000,00

 

Załącznik 2. [ZMIANA W PODZIALE UKŁADUEWYKONAWCZEGO BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANA W PODZIALE UKŁADUEWYKONAWCZEGO BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-513 050,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-665 150,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

-680 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-680 000,00

ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze

-180 000,00

443

Różne opłaty i składki

-180 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

194 850,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

194 850,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

152 100,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

152 100,00

426

Zakup energii

36 500,00

430

Zakup usług pozostałych

115 600,00

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-1 476 100,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-1 476 100,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze

-1 482 600,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-11 000,00

427

Zakup usług remontowych

-871 600,00

430

Zakup usług pozostałych

-800 000,00

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

200 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

6 500,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

6 500,00

 

DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-116 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-116 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-116 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-116 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 483 650,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

2 403 650,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

600 000,00

430

Zakup usług pozostałych

600 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej

780 000,00

430

Zakup usług pozostałych

800 000,00

443

Różne opłaty i składki

180 000,00

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

-200 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

50 000,00

430

Zakup usług pozostałych

50 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-1 344 000,00

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

-1 344 000,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

5 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

170 000,00

430

Zakup usług pozostałych

300 000,00

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

-130 000,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-35 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-35 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

2 177 650,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

-201 350,00

430

Zakup usług pozostałych

789 000,00

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

1 590 000,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

30 000,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

30 000,00

430

Zakup usług pozostałych

30 000,00

 

DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

50 000,00

 

ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, kluby i kapele

50 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

50 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

95 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

95 000,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

35 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

35 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

60 000,00

430

Zakup usług pozostałych

60 000,00

 

DYSPONENT: WBE BIAŁYSTOK

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

66 206,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-3 794,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-3 794,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-1 456,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-2 338,00

430

Zakup usług pozostałych

-3 630,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 630,00

 

DZIAŁ 853 - Opieka społeczna

70 000,00

 

ROZDZIAŁ 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne

 

 

i wychowawcze

70 000,00

311

Świadczenia społeczne

70 000,00

 

DYSPONENT: WBE BYDGOSZCZ

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

 

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

83 148,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-21 852,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-12 819,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-9 033,00

 

DZIAŁ 853 - Opieka społeczna

105 000,00

 

ROZDZIAŁ 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

105 000,00

311

Świadczenia społeczne

105 000,00

 

DYSPONENT: WBE GDAŃSK

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 063,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

2 063,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

2 063,00

302

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń

4 001,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-9 350,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-3 450,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

36 862,00

427

Zakup usług remontowych

154 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-30 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-150 000,00

 

DYSPONENT: WBE KATOWICE

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

273 492,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

273 492,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

22 492,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 232,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-2 938,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

426

Zakup energii

9 993,00

427

Zakup usług remontowych

1 000,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-6 795,00

448

Podatek od nieruchomości

2 000,00

 

DZIAŁ 853 - Opieka społeczna

251 000,00

 

ROZDZIAŁ 85316 -Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

251 000,00

311

Świadczenia społeczne

251 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: WBE KIELCE

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-19 392,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-19 392,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-19 392,00

302

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń

1 700,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-1 250,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-1 944,00

430

Zakup usług pozostałych

-40 000,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

22 102,00

 

DYSPONENT: WBE KRAKÓW

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-5 990,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-5 990,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-5 990,00

302

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń

-997,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 657,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-4 171,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-12 479,00

 

DYSPONENT: WBE LUBLIN

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

1 585,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

1 585,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia

 

 

emerytalnego

1 585,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 465,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-1 880,00

 

DYSPONENT: WBEŁÓDŹ

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-2 410,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-2 410,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-2 410,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-2 410,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000,00

426

Zakup energii

12 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-20 000,00

 

DYSPONENT: WBE OLSZTYN

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

89 465,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

1 265,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

1 265,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-2 000,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-2 757,00

426

Zakup energii

-2 009,00

430

Zakup usług pozostałych

-12 000,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

20 031,00

 

DZIAŁ 853 - Opieka społeczna

88 200,00

 

ROZDZIAŁ 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

88 200,00

311

Świadczenia społeczne

88 200,00

 

DYSPONENT: WBE POZNAŃ

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

256 789,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-211,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-211,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 500,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-1 711,00

 

DZIAŁ 853 - Opieka społeczna

257 000,00

 

ROZDZIAŁ 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

257 000,00

311

Świadczenia społeczne

257 000,00

 

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: WBE RZESZÓW

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

35 524,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-4 476,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia

 

 

emerytalnego

-4 476,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-1 502,00

427

Zakup usług remontowych

2 000,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-4 974,00

448

Podatek od nieruchomości

 

DZIAŁ 853 - Opieka społeczna

40 000,00

 

ROZDZIAŁ 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

40 000,00

311

Świadczenia społeczne

40 000,00

 

DYSPONENT: WBE SIEDLCE

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-15 973,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-15 973,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-15 973,00

302

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń

2 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-2 624,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-1 249,00

426

Zakup energii

-14 500,00

428

Zakup usług zdrowotnych

3 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-2 600,00

 

DYSPONENT: WBE SZCZECIN

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-6 445,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-6 445,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-6 445,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-3 000,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-3 445,00

 

DYSPONENT: WBE WARSZAWA

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-6 000,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-6 000,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-6 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

37 530,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-13 530,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

50 000,00

426

Zakup energii

-50 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-30 000,00

 

DYSPONENT: WBE WROCŁAW

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-128 846,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-128 846,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-128 846,00

302

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń

4 400,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

19 089,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-4 887,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 900,00

426

Zakup energii

-25 000,00

427

Zakup usług remontowych

8 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-115 000,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-19 348,00

 

DYSPONENT: WBE ZIELONA GÓRA

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

106 884,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

106 884,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

5 884,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 512,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-2 241,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-1 387,00

 

DZIAŁ 853 - Opieka społeczna

101 000,00

 

ROZDZIAŁ 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

101 000,00

311

Świadczenia społeczne

101 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-5 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-5 000,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-5 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-5 000,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-1 198 600,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-366 400,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

15 510 000,00

302

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń

5 100 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000 000,00

422

Zakup środków żywności

500 000,00

423

Zakup leków i materiałów medycznych

100 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

80 000,00

430

Zakup usług pozostałych

6 580 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

50 000,00

443

Różne opłaty i składki

100 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej

-14 547 400,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-4 025 360,00

427

Zakup usług remontowych

-8 610 040,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 912 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

66 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

 

430

Zakup usług pozostałych

66 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

1 344 000,00

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

1 344 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

130 000,00

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

130 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-2 739 000,00

302

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń

-315 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-834 000,00

606

Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych

-1 590 000,00

 

DZIAŁ 853 - Opieka Społeczna

-912 200,00

 

ROZDZIAŁ 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-912 200,00

311

Świadczenia społeczne

-912 200,00

 

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-50 000,00

 

ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, kluby i kapele

-50 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-50 000,00

 

W ramach przydzielonych wydatków w paragrafie 405 dokonuje się zmian celowego funduszu nagród. Zwiększa się:

1) Dowódca Wojsk Lądowych:

rozdział 75211 405009 kwota

130 700,00 zł

rozdział 75211 405010 kwota

64 150,00 zł

 

2) Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej - rozdział 75211 405009, kwota 6.500,00 zł; Zmniejsza się:

3) Dowódca Garnizonu Warszawa:

rozdział 75211 405009 kwota

-137 200,00 zł

rozdział 75211 405010 kwota

-64 150,00 zł

 

Załącznik 3. [PODZIAŁ PLANOWANYCH PRZYCHODÓW i WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO MINISTRA OBRONY NARODOWEJ NA 2003 ROK ORAZ POZOSTAŁOŚCI WPŁYWÓW Z AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO UZYSKANYCH PRZED 2002 r.]

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 8 do decyzji budżetowej na 2003 r. Nr368/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr 25a, poz. 230 z p
óźn. zm.)

PODZIAŁ PLANOWANYCH PRZYCHODÓW i WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO MINISTRA OBRONY NARODOWEJ NA 2003 ROK ORAZ POZOSTAŁOŚCI WPŁYWÓW Z AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO UZYSKANYCH PRZED 2002 r.

 

w tys. zł

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

1

2

3

A. ŚRODEK SPECJALNY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

1.

Przychody środka specjalnego, w tym:

245 827,60

1.1

Stan środków obrotowych na początek roku

98 289,60

1.2

Planowane wpływy środka specjalnego za 2003 r. - art. 11 ust. 2 ustawy o przebudowie i modernizacji SZ RP w latach 2001 -2006 (w tym: 112.850,0 tys zł zgodnie z ustawą budżetową)

118 873,90

1.3

Odsetki bankowe

1 567,20

1.4

Środki z tytułu rozliczenia dochodu przez AMW za 2002 r.

27 096,90

B. POZOSTAŁOŚĆ WPŁYWÓW Z AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

2.

Stan środków, w tym:

35 385,50

2.1

Stan środków obrotowych na początek roku

35 179,50

2.2

Odsetki bankowe

206,00

C. OGÓŁEM ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA

281 213,10

D. KIERUNKI ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW

3.1

Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach modernizacji technicznej SZ RP

171 172,10

3.1.1

Dowództwo Wojsk Lądowych 1)

113 916,07

3.1.2

Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej2)

40 861,91

3.1.3

Marynarka Wojenna

8 637,88

3.1.4

Dowództwo Garnizonu Warszawa

478,84

3.1.5

Generalny Zarząd Dowodzenia i Łączności - P6

5 384,54

3.1.6

Żandarmeria Wojskowa

725,60

3.1.7

Departament Administracyjny 3)

1 017,26

3.1.8

Departament Budżetowy

150,00

3.2

Zadania realizowane w ramach inwestycji budowlanych

67 459,30

3.2.1

Dowództwo Wojsk Lądowych (Ordynariat Polowy WP) 4)

2 791,00

3.2.2

Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej

20 256,00

3.2.3

Marynarka Wojenna 5)

9 500,00

3.2.4

Jednostka Wojskowa 2305

1 974,00

3.2.5

Departament Budżetowy (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - inwestycje mieszkaniowe)

29 136,90

3.2.6

Departament Budżetowy (Departament Spraw Socjalnych i Reknowersji oraz Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia)

1 763,20

3.2.7

Departament Administracyjny

78,00

3.2.8

Dowództwo Garnizonu Warszawa (Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe, GZDIŁ - P6)

1 960,20

4.

Wpłata do budżetu 5 % planowanych przychodów środka specjalnego MON

5 642,00

5.

Kwota na zadania wskazane przez Ministra Obrony Narodowej8)

36 938,70

6.

Koszty bankowe

1,00

E. OGÓŁEM WYDATKI

281 213,10

 

Kwoty określone poniżej dotyczą środka specjalnego Ministra Obrony Narodowej, a ich wydatkowanie uzależnione jest od faktycznych przychodów bieżącego roku:

1) 63 266,00 tys. zł,

2) 9 500,00 tys. zł,

3) 950,00 tys. zł,

4) 1 700,00 tys. zł,

5) całość środków,

6) 20 000,00 tys. zł,

7) 292,00 tys. zł,

8) 29 000,00 tys. zł.

Dzienniki Urzędowe