Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Generalny Zarząd Dowodzenia i Łączności P-6

DECYZJA Nr 144/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 maja 2003 r.

w sprawie utworzenia Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu usprawnienia procesu realizacji prac wydawniczych i poligraficznych w resorcie Obrony Narodowej oraz w związku z koniecznością zmiany dyslokacji Drukarni Sztabu Generalnego WP ustalam:

1. Z dniem 1 października 2003 r. tworzy się Drukarnię Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, zwaną dalej również „Drukarnią", na bazie Drukarni Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a także obiektów i części poligraficznego parku maszynowego użytkowanego przez Biuro Technik Audiowizualnych, Poligrafii i Zaopatrzenia, z zadaniem realizacji produkcji w zakresie:

1) wydawnictw związanych z obronnością państwa, w tym stanowiących tajemnicę państwową;

2) wojskowych wydawnictw specjalistycznych i wewnętrznych, wojskowych czasopism fachowych oraz innych materiałów szkoleniowych dla potrzeb resortu obrony narodowej;

3) resortowych druków i formularzy powszechnego użytku;

4) Dziennika Urzędowego Ministra Obrony Narodowej;

5) innych materiałów poligraficznych, introligatorskich i grawerskich dla potrzeb Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - do dnia 31 sierpnia 2003 r. - wyda odpowiednie dokumenty organizacyjno-etatowe, umożliwiające realizację zadania, o którym mowa w pkt 1.

3. Podsekretarz Stanu do spraw Społecznych - do dnia 31 sierpnia 2003 r. - przekaże, na potrzeby tworzonej Drukarni obiekty i część sprzętu poligraficznego użytkowanego przez Biuro Technik Audiowizualnych, Poligrafii i Zaopatrzenia wraz z zobowiązaniami tego Biura w zakresie realizacji produkcji resortowych druków i formularzy powszechnego użytku na rok 2003.

4. Dyrektor Departamentu Budżetowego i Dyrektor Departamentu Infrastruktury określą, w porozumieniu z Prezesem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, tryb sfinansowania utworzenia Drukarni, w szczególności w zakresie wykonania prac adaptacyjno-modernizacyjnych. Koszty utworzenia Drukarni w nowej lokalizacji ponosi przyszły nabywca nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 93/97.

5. Dowódca Garnizonu Warszawa do dnia 30 września 2003 r.:

1) przekaże poprzez podległe jednostki budżetowe, na potrzeby tworzonej Drukarni, obiekty i mienie ruchome użytkowane przez Biuro Technik Audiowizualnych, Poligrafii i Zaopatrzenia;

2) wyznaczy wojskową jednostkę budżetową, która przejmie na zaopatrzenie logistyczne i infrastruktury tworzoną Drukarnię Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP, z wyłączeniem gospodarki poligrafii wojskowej.

6. Dyrektor Drukarni Sztabu Generalnego WP:

1) opracuje, w porozumieniu z Szefem Stołecznego Zarządu Infrastruktury i Dowódcą Garnizonu Warszawa, „Program organizacyjno-użytkowy" dla Drukarni i przedstawi do zatwierdzenia według kompetencji;

2) uwzględni, w porozumieniu z Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, w „Programie organizacyjno-użytkowym", wymogi w zakresie ochrony informacji niejawnych.

7. Drukarnię Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP:

1) rozmieszcza się w Warszawie przy Al. Żwirki i Wigury 9/13 w kompleksie Nr 44 w budynku Nr 111 - po zakończeniu jego adaptacji - jako siedzibę docelową;

2) podporządkowuje się bezpośrednio szefowi Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności - P 6.

8. Decyzja wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Dzienniki Urzędowe