REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 14 poz. 160

Generalny Zarząd Logistyki- P4

DECYZJA NR 255/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 września 2003 r.

w sprawie wdrażania i użytkowania Jednolitego Indeksu Materiałowego w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu przygotowania organizacyjnych i formalno-prawnych warunków wdrażania i użytkowania Jednolitego Indeksu Materiałowego, zwanego dalej JIM, w komórkach i jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej ustala się, co następuje:

1. Powołuje się Resortowy Zespół Wdrażający Jednolity Indeks Materiałowy, zwany dalej Zespołem Wdrażającym, w składzie:

1) przewodniczący - szef Zarządu Planowania Logistycznego Generalnego Zarządu Logistyki -P4;

2) z-ca przewodniczącego - szef Oddziału Zasobów Logistycznych Zarządu Planowania Logistycznego Generalnego Zarządu Logistyki -P4;

3) sekretarz - szef Wydziału Logistycznych Systemów Informatycznych Zarządu Planowania Logistycznego Generalnego Zarządu Logistyki - P4;

4) członkowie - przedstawiciele wyznaczeni przez dyrektorów, szefów komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódców jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, reprezentujący:

- Departament Budżetowy MON,

- Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji MON,

- Departament Wychowania i Promocji Obronności MON,

- Departament Infrastruktury MON,

- Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej,

- Inspektorat Wojskowych Służb Informacyjnych,

- Generalny Zarząd Zasobów Osobowych - P1,

- Generalny Zarząd Rozpoznania Wojskowego - P2,

- Generalny Zarząd Logistyki - P4,

- Generalny Zarząd Planowania Strategicznego - P5,

- Generalny Zarząd Dowodzenia i Łączności - P6,

- Generalny Zarząd Wsparcia - P7,

- Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia,

- Dowództwo Wojsk Lądowych,

- Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej,

- Dowództwo Marynarki Wojennej RP,

- Dowództwo Garnizonu Warszawa,

- Centrum Informatyki i Łączności ON,

- Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.

2. Imienne wykazy członków - przedstawicieli Zespołu Wdrażającego instytucje wymienione ppkt 4 przekażą przewodniczącemu w terminie 30 dni od dnia wejścia wżycie niniejszej decyzji.

3. Zespół Wdrażający jest organem opiniodawczym i doradczym w zakresie:

1) weryfikacji założeń analityczno-projektowych do modyfikacji systemu informatycznego Jednolitego Indeksu Materiałowego (SI JIM);

2) opracowania „Planu wdrażania SI JIM w komórkach i jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej" oraz w realizacji przedsięwzięć w nim ujętych;

3) opiniowania:

a) metodyki nadawania indeksu materiałowego,

b) procesu certyfikacji wykazów indeksu materiałowego,

c) wydawnictw JIM;

4) wytypowania jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na bazie których zostanie przeprowadzona eksploatacja próbna SI JIM;

5) nadzorowania eksploatacji próbnej SI JIM;

6) oceny wprowadzenia SI JIM do eksploatacji użytkowej po zakończeniu eksploatacji próbnej;

7) nadzorowania dalszych prac w zakresie eksploatacji użytkowej, modyfikacji oraz doskonalenia SI JIM;

8) merytorycznego nadzoru nad integracją SI JIM z logistycznymi systemami informatycznymi.

4. Przewodniczący zwoła pierwsze posiedzenie Zespołu Wdrażającego w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji.5. Przewodniczący rozwiąże Zespół Wdrażający po utworzeniu komórek etatowych właściwych do nadawania Jednolitego Indeksu Materiałowego.

6. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

1) określi zakres zadań dla komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej uczestniczących w procesie nadawania indeksów materiałowych pozycjom zaopatrzenia uzbrojenia i sprzętu wojskowego, środków bojowych i materiałowych (UiSW, śbim) w systemie JIM;

2) zapewni niezbędne przeszkolenie członków Zespołu Wdrażającego, o którym mowa w pkt 1;

3) zabezpieczy moce projektowo-wdrożeniowe na opracowanie systemu informatycznego Jednolitego Indeksu Materiałowego (SI JIM);

4) zapewni dystrybucję bazy indeksowej SI JIM do wszystkich jego użytkowników;

5) opracuje plan zabezpieczenia użytkowników SI JIM w sprzęt i oprogramowanie systemowe, niezbędne w efektywnej eksploatacji systemu oraz określi potrzeby środków finansowych na realizację tego przedsięwzięcia;

6) opracuje niezbędne dokumenty organizacyjno-etatowe, po przedstawieniu odpowiednich wniosków przez dyrektorów (szefów) komórek organizacyjnych MON, Szefa Wojskowych Służb Informacyjnych, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej oraz propozycji dowódców RSZ i Dowódcy Garnizonu Warszawa, dotyczących powołania etatowych komórek, zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu JIM w komórkach i jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej.

7. Dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, Szef Wojskowych Służb Informacyjnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej:

1) oddelegują przedstawicieli do Zespołu Wdrażającego;

2) przedstawią Szefowi Sztabu Generalnego WP wnioski w sprawie zmian organizacyjno-etatowych w podległych komórkach i jednostkach organizacyjnych w związku z powołaniem etatowych komórek właściwych do nadawania JIM (komórki organizacyjne MON - po uprzednim uzgodnieniu wniosków z Dyrektorem Generalnym MON);

3) realizują zadania, o których mowa w pkt 6 ppkt 1.

8. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódca Garnizonu Warszawa:

1) oddelegują przedstawicieli do Zespołu Wdrażającego;

2) przedstawią Szefowi Sztabu Generalnego WP propozycje zmian w dowództwach RSZ i dowództwie Garnizonu Warszawa w związku z powołaniem etatowych komórek właściwych do nadawania JIM;

3) realizują zadania, o których mowa w pkt 6 ppkt 1.

9. Dysponenci środków budżetowych, wymienieni w § 3 ust. 2 i 6 decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 13, Nr 21, poz. 183 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 2) zapewnią w kolejnych planach finansowych, stosownie do swoich kompetencji, środki finansowe niezbędne do opracowania, wdrożenia i eksploatacji SI JIM w podległych jednostkach, a w szczególności na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego, serwis sprzętu, a także na potrzeby zmian struktur organizacyjno-etatowych i szkolenie użytkowników.

10. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-09-24
  • Data wejścia w życie: 2003-10-09
  • Data obowiązywania: 2003-10-09
  • Dokument traci ważność: 2007-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA