REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 15 poz. 161

Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia

ZARZĄDZENIE Nr 51/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 września 2003 r.

w sprawie sposobu wykonywania przepisów ustawy Prawo atomowe w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 132 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przepisy ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145), zwanej dalej „ustawą", stosuje się w wojskowych jednostkach organizacyjnych, prowadzących działalność związaną z pokojowym wykorzystywaniem energii atomowej.

§ 2. Przepisy ustawy oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie dotyczące:

1) kierownika jednostki organizacyjnej - stosuje się odpowiednio do kierownika wojskowej jednostki organizacyjnej, którym jest dowódca (dyrektor, komendant) jednostki (instytucji) wojskowej;

2) pracownika - stosuje się odpowiednio do żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową oraz osoby zatrudnionej w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1;

3) dawek granicznych ustalonych dla:

a) osób zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące - stosuje się do żołnierzy pełniących służbę wojskową w takich warunkach w wojskowych jednostkach organizacyjnych,

b) ogółu ludności - stosuje się do żołnierzy pełniących służbę wojskową w wojskowych jednostkach organizacyjnych, niezatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

§ 3. Do występowania z wnioskiem o wydanie wojskowym jednostkom organizacyjnym zezwoleń na wykonywanie działalności określonej w art. 4 ust. 1 ustawy albo do zgłoszenia wykonywania tej działalności właściwy jest kierownik wojskowej jednostki organizacyjnej.

§ 4. Wojskowe jednostki organizacyjne, niezależnie od przestrzegania odpowiednich warunków, zasad i wymagań określonych na podstawie:

1) art. 40 ust. 1 ustawy - zapewniają ochronę fizyczną materiałów jądrowych podejmując przedsięwzięcia przewidziane w regulaminach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przepisach w sprawie organizacji i działania konwojów oraz w sprawie wart cywilnych;

2) art. 28, 40 ust. 1, 45 ust. 3 i 63 ust. 3 ustawy - zapewniają przestrzeganie wymogów ustalonych w odrębnych przepisach:

a) w zakresie ewidencji i kontroli materiałów jądrowych i źródeł promieniowania jonizującego oraz wojskowych pracowni rentgenowskich i aparatów rentgenowskich,

b) dla wojskowego sprzętu dozymetrycznego stosowanego w ochronie radiologicznej oraz dotyczących ewidencjonowania pomiarów dozymetrycznych.

§ 5. 1. W postępowaniu w stosunku do wojskowej jednostki organizacyjnej:

1) przed wystąpieniem z wnioskiem, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz z wnioskiem o wydanie nakazu i zgody, o których mowa w art. 39 ustawy - kierownik wojskowej jednostki organizacyjnej występuje o opinię do Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego;

2) zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, wydaje właściwy wojskowy inspektor sanitarny po zasięgnięciu opinii sporządzonej przez Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, prowadząc - stosownie do obszaru odpowiedzialności - rejestr, o którym mowa w art. 5 ust. 4 ustawy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy wykonywaniu w wojskowych jednostkach organizacyjnych zadań państwowego dozoru bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

§ 6. 1. Przepisy ustawy dotyczące kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz uprawnień do wykonywania pracy przy materiale jądrowym, źródle promieniowania jonizującego lub odpadach promieniotwórczych - stosuje się do żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową na takich stanowiskach lub wykonujących takie czynności w wojskowych jednostkach organizacyjnych.

2. Brak przeciwwskazań do pełnienia służby w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, w stosunku do żołnierzy, o których mowa w ust. 1, stwierdza właściwy zakład wojskowej służby zdrowia.

§ 7. Kierownicy wojskowych jednostek organizacyjnych przedstawiają, na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy, Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki do zatwierdzenia program szkolenia z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, odpowiednio do rodzaju prowadzonej działalności, za pośrednictwem Szefa Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia lub Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego, stosownie do ich kompetencji.

§ 8. 1. Dla realizacji w wojskowych jednostkach organizacyjnych przepisów, o których mowa w art. 7 ust. 2-4 i art. 12 ust. 1-2 ustawy, dotyczących żołnierzy zawodowych, pełniących służbę w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, a także odpowiedzialnych w wojskowych jednostkach organizacyjnych za stan ochrony przed promieniowaniem jonizującym w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie o energii do 300 KeV (kiloelektronowoltów), właściwi przełożeni wydają odpowiednie rozkazy i polecenia.

2. W pracach komisji egzaminacyjnych powołanych dla sprawdzenia wiedzy i umiejętności żołnierzy, o których mowa w ust. 1, biorą udział również przedstawiciele ustaleni przez Prezesa PAA w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Kandydaci na stanowiska, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, wyznaczani są - odpowiednio do zakresu działania - przez Szefa Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia lub Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego.

§ 9. Szkolenie osób odpowiedzialnych za stan ochrony radiologicznej w wojskowych jednostkach organizacyjnych w ramach posiadanych kompetencji organizuje:

1) Szef Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia lub

2) Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego.

§ 10. Za zbieranie i ocenę danych pomiarowych funkcjonującego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej systemu monitoringu skażeń promieniotwórczych powietrza odpowiada Szef Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń. Dane pomiarowe z tego systemu udostępniane są Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki.

§ 11. 1. W zakresie działalności kontrolnej, o której mowa w art. 63 ust. 2 ustawy, inspektorzy ochrony radiologicznej Szefostwa Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia oraz specjaliści ds. ochrony radiologicznej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego współdziałają z inspektorami dozoru jądrowego i właściwymi wojskowymi inspektorami sanitarnymi.

2. Specjaliści ds. ochrony radiologicznej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w trakcie wykonywania zadań statutowych lub zleconych przez Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego w zakresie wynikającym z przepisów ustawy, posługują się upoważnieniem do wykonywania czynności kontrolnych wydanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego.

§ 12. 1. Indywidualny nadzór radiologiczny nad pracownikami wojskowych jednostek organizacyjnych sprawuje Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego.

2. Wspólny rejestr dawek, o których mowa wart. 21 ust. 1 ustawy, prowadzi Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego - w stosunku do pracowników wojskowych jednostek organizacyjnych.

§ 13. Ustala się, że podmioty prowadzące w resorcie obrony narodowej działalność określoną w art. 21 ust. 2 i art. 27 ust. 2 ustawy, oprócz wymagań określonych w tych artykułach, wymagają notyfikacji przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-10-17
  • Data wejścia w życie: 2003-11-01
  • Data obowiązywania: 2003-11-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA