REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 15 poz. 166

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA NR 257/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 września 2003 r.

w sprawie określenia zasad i trybu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi

Tekst pierwotny

Na podstawie §1 pkt 14 lit. c i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu określenia zasad i trybu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi ustalam:

1. Resort obrony narodowej może podejmować współpracę z organizacjami pozarządowymi wyłącznie w zakresie związanym z obronnością państwa.

2. Pod pojęciem „działalności związanej z obronnością państwa" rozumie się przede wszystkim całokształt działań organizacji pozarządowej służących: kształtowaniu proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowaniu młodzieży do służby wojskowej i służby w innych formacjach obronnych, ochotniczemu utrzymaniu sprawności rezerw osobowych, poprawie infrastruktury i wyposażenia Sił Zbrojnych RP, polepszeniu sytuacji socjalnej kadry i rodzin żołnierzy. Szczególną formą działalności związanej z obronnością państwa jest realizacja celów statutowych organizacji międzynarodowych afiliowanych przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i zrzeszających żołnierzy rezerwy.

3. Resort obrony narodowej, zwany dalej resortem, może podejmować współpracę wyłącznie z tymi organizacjami pozarządowymi, które są niezależne od partii politycznych lub od innych organizacji o charakterze politycznym.

4. Współpraca resortu z organizacjami pozarządowymi powinna uwzględniać przede wszystkim:

1) zadania i potrzeby resortu;

2) statutowe cele organizacji pozarządowych.

5. Podstawowym dokumentem normującym współpracę resortu z organizacjami pozarządowymi są porozumienia zawarte przez Ministra Obrony Narodowej, zwanego dalej Ministrem, z upoważnionymi przedstawicielami organizacji pozarządowych.

6. Wniosek organizacji pozarządowej zamierzającej zawrzeć porozumienie o współpracy z resortem kierowany jest wraz z uzasadnieniem oraz projektem porozumienia do Ministra.

7. Podsekretarz Stanu do spraw Społecznych sprawuje nadzór i koordynuje wykonanie w resorcie zadań określonych w decyzji i w porozumieniach o współpracy zawartych z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności określa:

1) aktualne i perspektywiczne potrzeby w zakresie kształtowania wśród członków organizacji pozarządowych postaw patriotycznych i proobronnych oraz w zakresie fakultatywnie prowadzonego przeszkolenia wojskowego i przysposobienia obronnego;

2) tryb realizacji przez resort porozumień o współpracy zawartych z organizacjami pozarządowymi;

3) zasady i warunki działalności organizacji pozarządowych na terenach i w obiektach znajdujących się w zarządzie lub użytkowanych przez resort.

8. Szef Sztabu Generalnego WP, dowódcy rodzajów sił zbrojnych, dowódcy korpusów i okręgów wojskowych:

1) wyznaczą swoich przedstawicieli do współpracy z organizacjami pozarządowymi;

2) polecą dowódcom podległych jednostek wojskowych wyznaczenie przedstawicieli do współpracy z organizacjami pozarządowymi;

3) ustalą, na podstawie zawartych porozumień o współpracy oraz propozycji właściwych władz organizacji pozarządowych, harmonogramy wspólnych przedsięwzięć.

9. Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności:

1) prowadzi z organizacjami pozarządowymi negocjacje zmierzające do zawarcia porozumień o współpracy - i w razie potrzeby uzgodnienia wewnątrzresortowe - oraz ustala ich ostateczną treść;

2) w treści porozumień określa w szczególności:

a) przedmiot, cel i zakres współpracy,

b) zakres zobowiązań organizacji pozarządowych na rzecz obronności państwa lub resortu,

c) zakres pomocy resortu udzielanej organizacjom pozarządowym,

d) wyłączenie odpowiedzialności cywilnej, odszkodowawczej i innej resortu za zdarzenia, które mogą wystąpić podczas lub w związku z wykonywaniem porozumienia;

3) dokonuje bieżącej oceny zgodności zawartych porozumień z obowiązującymi przepisami;

4) prowadzi ewidencję zawartych porozumień o współpracy z organizacjami pozarządowymi;

5) opracowuje, do 30 lipca każdego roku - na podstawie wniosków zgłoszonych przez organizacje pozarządowe - „Plan przedsięwzięć na rzecz obronności państwa podejmowanych przez organizacje pozarządowe we współpracy z resortem obrony narodowej" I przedstawia Ministrowi do zatwierdzenia.

10. Udostępnianie przez resort nieruchomości, pomieszczeń, sprzętu, środków łączności odbywa się, w miarę posiadanych możliwości, na podstawie umów cywilno-prawnych, zawartych zgodnie z następującymi zasadami:

1) bezpłatnie udostępnione mienie może być wykorzystane wyłącznie do realizacji celów statutowych organizacji pozarządowych oraz planu, o którym mowa w pkt 9 ppkt 5;

2) wydatki niezbędne do funkcjonowania udostępnionego mienia ponoszą organizacje pozarządowe z własnych środków albo refundują jednostce wojskowej poniesione z tego tytułu wydatki;

3) wszelkie zawinione straty zaistniałe w udostępnionym mieniu organizacje pozarządowe pokrywają z własnych środków.

11. Przedmiotem porozumień nie mogą być, regulowane odrębnymi przepisami, sprawy związane z przyznawaniem dotacji celowych oraz nieodpłatnym przekazywaniem mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu jednostek podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

12. Dowódcy jednostek wojskowych (od szczebla dowódcy brygady - równorzędnego) mogą zawierać porozumienia o współpracy z organizacjami pozarządowymi o zasięgu lokalnym na zasadach określonych w niniejszej decyzji.

13. Jednostki wojskowe mogą obejmować patronaty nad terenowymi jednostkami organizacyjnymi organizacji pozarządowych.

14. Żołnierze zawodowi mogą uczestniczyć w działalności organizacji pozarządowych oraz prowadzić zajęcia szkoleniowe i wychowawcze w organizacjach pozarządowych na zasadach określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

15. Żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową i nadterminową zasadniczą służbę wojskową mogą - za zezwoleniem przełożonego o uprawnieniach przynajmniej dowódcy samodzielnego batalionu - pełnić funkcję instruktorów w organizacjach pozarządowych.

16.Traci moc decyzja nr70/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu współpracy jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej ze stowarzyszeniami prowadzącymi działalność związaną bezpośrednio z obronnością państwa (Dz. Rozk. MON poz. 72).

17. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-10-17
  • Data wejścia w życie: 2003-11-01
  • Data obowiązywania: 2003-11-01
  • Dokument traci ważność: 2009-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA