REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 16 poz. 173

Generalny Zarząd Zasobów Osobowych - P1

DECYZJA Nr 273/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 października 2003 r.

w sprawie zorganizowania procesu sprawnego stawiania się do odbycia zasadniczej służby wojskowej osób do niej powołanych i zwalniania żołnierzy z tej służby

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu skoordynowania działań właściwych organów wojskowych, w procesie stawiania się do odbycia zasadniczej służby wojskowej osób do niej powołanych i zwalniania żołnierzy z tej służby, zgodnie z obowiązującymi zasadami przestrzegania porządku publicznego, ustalam:

1. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego spowoduje:

1) koordynowanie przedsięwzięć dotyczących organizacji i przebiegu procesu stawiania się poborowych w jednostkach wojskowych oraz zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej;

2) ujmowanie przez Dyżurną Służbę Operacyjną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w meldunkach operacyjnych danych o:

a) przebiegu procesu:

- stawiania się poborowych w jednostkach wojskowych w celu odbycia zasadniczej służby wojskowej,

- zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej,

b) przypadkach naruszenia porządku publicznego podczas stawiania się poborowych w jednostkach wojskowych i zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej oraz podjętych przez właściwe organy działaniach, mających na celu wyeliminowanie negatywnych skutków w tym zakresie.

2. Podsekretarz Stanu do spraw Społecznych spowoduje podjęcie działań mających na celu poinformowanie opinii publicznej przez środki masowego przekazu o realizowanych przez resort obrony narodowej przedsięwzięciach zapobiegających naruszeniom porządku publicznego przez poborowych stawiających się w jednostkach wojskowych oraz żołnierzy zwalnianych z zasadniczej służby wojskowej.

3. Dowódcy: Wojsk Lądowych, Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Marynarki Wojennej, Garnizonu Warszawa oraz Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej i Szef Wojskowych Służb Informacyjnych - każdy w swoim zakresie działania:

1) nadadzą właściwą rangę przedsięwzięciom związanym z przygotowaniem i realizacją procesu stawiania się poborowych w jednostkach wojskowych oraz zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej;

2) spowodują zintensyfikowanie prac profilaktyczno-wychowawczych z żołnierzami podlegającymi zwolnieniu z zasadniczej służby wojskowej w okresie poprzedzającym to zwolnienie, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku publicznego;

3) spowodują ustalanie szczegółowych terminów stawiania się poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz zwalniania z niej żołnierzy dla wszystkich podległych jednostek wojskowych - w ramach terminów określonych w przepisach o zwalnianiu żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływaniu do odbycia tej służby w danym roku kalendarzowym;

4) zapewnią, przy określaniu terminów stawiania się poborowych do jednostek wojskowych oraz zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej, zaplanowanie przedsięwzięć na wszystkie dni tego procesu, zgodnie z przepisami, o których mowa w ppkt. 3, z uwzględnieniem liczby oraz rodzaju jednostek wojskowych w poszczególnych garnizonach, jak też prognozowanego nasilenia przejazdu tych osób na trasach komunikacyjnych;

5) zapewnią ścisłe koordynowanie, przez podległych dowódców (komendantów) garnizonów wojskowych, przedsięwzięć organizacyjno-porządkowych podczas procesu stawiania się poborowych w jednostkach wojskowych oraz zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej;

6) spowodują realizację przez dowódców podległych jednostek wojskowych właściwych przedsięwzięć w procesie stawiania się poborowych w jednostkach wojskowych i zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej oraz przestrzeganie następujących zasad:

a) wyznaczanie wyłącznie doświadczonej kadry zawodowej do realizacji zadań związanych z zapewnieniem właściwego przebiegu procesu stawiania się poborowych w jednostkach wojskowych oraz zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej,

b) nieangażowanie do wykonywania innych zadań żołnierzy zawodowych biorących udział w zabezpieczeniu procesu stawiania się poborowych w jednostkach wojskowych oraz zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej - w okresie realizacji tych przedsięwzięć,

c) powiadamianie dowódców (komendantów) garnizonów i szefów wojewódzkich sztabów wojskowych o planowanych liczbach oraz terminach stawiania się poborowych w jednostkach wojskowych lub zwalniania żołnierzy z tych jednostek,

d) zatwierdzanie terminów zwalniania z zasadniczej służby wojskowej żołnierzy zakwalifikowanych przez komisję, powołaną rozkazem dowódcy jednostki wojskowej, do odbycia ustawowego czasu służby wojskowej,

e) wypłacanie odpraw finansowych żołnierzom zwalnianym z zasadniczej służby wojskowej na wskazany rachunek bankowy lub w formie przekazu pieniężnego na adres miejsca zamieszkania-za zgodą tych żołnierzy i na ich koszt,

f) zapewnianie grupowego kierowania poborowych z głównych stacji kolejowych (dworców autobusowych) do jednostek wojskowych przez organizowanie na stacjach (dworcach) punktów informacyjnych, a w razie odległości ponad 1 km od stacji kolejowej (dworca autobusowego) do miejsca postoju jednostki wojskowej lub w innych uzasadnionych przypadkach, zorganizowanie - po uprzednim dokonaniu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków - dowozu poborowych do jednostki;

7) spowodują realizację, przez podległych dowódców (komendantów) garnizonów, następujących przedsięwzięć w procesie stawiania się poborowych w jednostkach wojskowych i zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej:

a) organizowanie i przeprowadzanie, co najmniej raz na kwartał, gier decyzyjnych dotyczących planowanych terminów stawiania się poborowych w jednostkach wojskowych lub zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej, z udziałem dowódców jednostek wojskowych, przedstawicieli wojewódzkich sztabów wojskowych, Żandarmerii Wojskowej oraz zaproszonych przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei oraz prokuratury wojskowej,

b) powiadamianie właściwych terytorialnie komendantów Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej i Straży Ochrony Kolei o planowanych liczbach oraz terminach stawiania się poborowych w jednostkach wojskowych lub zwalniania żołnierzy z tych jednostek,

c) wystawianie, po uprzednim uzgodnieniu z organami Żandarmerii Wojskowej i Policji, patroli, szczególnie w rejonach o zwiększonym natężeniu ruchu oraz w obrębie węzłów komunikacyjnych,

d) monitorowanie liczby żołnierzy zwalnianych z jednostek wojskowych, stacjonujących na terenie poszczególnych garnizonów,

e) sprawowanie nadzoru nad procesem stawiania się poborowych w jednostkach wojskowych oraz zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej na terenie podległych garnizonów,

f) zapewnianie sprawnego obiegu informacji w sprawach dotyczących terminów stawiania się poborowych w jednostkach wojskowych i zwalniania z nich żołnierzy pomiędzy dowódcami jednostek wojskowych, organami porządkowymi oraz terenowymi organami administracji wojskowej,

g) nadzorowanie, w jednostkach wojskowych stacjonujących na terenie danego garnizonu, opracowywania planów zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej, zgodnie ze strefowym podziałem kraju, określonym w załączniku Nr 1 do decyzji, według następujących zasad:

- w pierwszym dniu zwolnienia - strefa I,

- w drugim dniu zwolnienia - strefa II,

- w trzecim dniu zwolnienia - strefa I i II,

h) spowodowanie realizacji zwolnienia w trzecim dniu, w przypadku gdyż różnych jednostek wojskowych na terenie garnizonu zwalnia się łącznie powyżej 300 żołnierzy,

i) dokonywanie równomiernego podziału liczby zwalnianych żołnierzy i zwalnianie w pierwszym dniu zwolnienia dla danej strefy w pierwszej kolejności żołnierzy pochodzących z miejscowości położonych najdalej od garnizonu.

4. Dowódca Wojsk Lądowych, niezależnie od postanowień określonych w pkt. 3, spowoduje:

1) włączenie szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komendantów uzupełnień do procesu realizacji zadań związanych ze stawianiem się poborowych w jednostkach wojskowych oraz zwalnianiem żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej;

2) informowanie poborowych przez wojskowych komendantów uzupełnień, podczas wręczania kart powołania, o konieczności przestrzegania porządku publicznego w drodze do jednostki wojskowej, jak również o prawnych konsekwencjach wynikających z nieprzestrzegania przepisów porządkowych.

5. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, niezależnie od postanowień określonych w pkt. 3, spowoduje:

1) uczestniczenie przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej, w porozumieniu z właściwymi wojskowymi komendantami uzupełnień, w spotkaniach z poborowymi w ustalonych dniach wydawania kart powołania - w celu przekazania poborowym informacji dotyczących przestrzegania porządku publicznego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym oraz skutków nadużywania alkoholu i środków odurzających;

2) uczestniczenie przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej w grach decyzyjnych dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas stawiania się poborowych w jednostkach wojskowych i zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej, organizowanych przez dowódców (komendantów) garnizonów wojskowych z udziałem przedstawicieli służb porządkowych;

3) prowadzenie systematycznego rozpoznawania miejsc zagrożonych naruszaniem porządku publicznego;

4) dokonywanie wymiany informacji z Policją, Strażą Ochrony Kolei oraz Strażą Miejską w zakresie występujących zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego;

5) przygotowanie planów użycia sił i środków Żandarmerii Wojskowej podczas wymiany stanów osobowych jednostek wojskowych w celu wsparcia działań innych służb odpowiedzialnych za ład i porządek publiczny;

6) wykonywanie działań profilaktycznych w jednostkach wojskowych w okresie poprzedzającym stawianie się poborowych w jednostkach wojskowych i zwalnianie żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej;

7) sporządzanie i przekazywanie Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego każdorazowo, w okresie do 14 dni po terminie stawienia się poborowych oraz zwolnienia żołnierzy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, informacji o przypadkach naruszenia porządku publicznego oraz o dokonanych przedsięwzięciach mających na celu zapobieganie przypadkom naruszenia porządku publicznego przez poborowych stawiających się w jednostkach wojskowych i żołnierzy zwalnianych z zasadniczej służby wojskowej;

8) dokonywanie corocznej zbiorczej analizy przypadków naruszenia porządku publicznego w dniach wymiany stanów osobowych w jednostkach wojskowych i przesyłanie zbiorczego opracowania, w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku, wraz ze stosownymi wnioskami do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

6. Terminy realizacji przez poszczególne osoby funkcyjne przedsięwzięć związanych ze zorganizowaniem procesu sprawnego stawiania się do odbycia zasadniczej służby wojskowej osób do niej powołanych i zwalniania żołnierzy z tej służby określa załącznik Nr 2 do decyzji.

7. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1. [STREFOWY PODZIAŁ KRAJU NA POTRZEBY ZWALNIANIA ŻOŁNIERZY PO ODBYCIU ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 273/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 13 października 2003 r. (poz. 173)

Załącznik Nr 1

STREFOWY PODZIAŁ KRAJU NA POTRZEBY
ZWALNIANIA ŻOŁNIERZY PO ODBYCIU
ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 2. [Terminarz realizacji przez poszczególne osoby funkcyjne przedsięwzięć związanych ze zorganizowaniem procesu sprawnego stawiania się do odbycia zasadniczej służby wojskowej osób do niej powołanych i zwalniania żołnierzy z tej służby.]

Załącznik Nr 2

TERMINARZ
realizacji przez poszczególne osoby funkcyjne przedsięwzięć związanych ze zorganizowaniem procesu sprawnego stawiania się do odbycia zasadniczej służby wojskowej osób do niej powołanych i zwalniania żołnierzy z tej służby.

Lp.

PRZEDSIĘWZIĘCIE (czynność, zagadnienie)

TERMIN REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY ZA ORGANIZACJĘ

1

2

3

4

1.

Gra decyzyjna dotycząca planowanych terminów stawienia się poborowych w jednostkach wojskowych lub zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej, z udziałem dowódców jednostek wojskowych, przedstawicieli wojewódzkich sztabów wojskowych, Żandarmerii Wojskowej oraz zaproszonych przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei oraz prokuratury wojskowej.

do 10 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał

Dowódca (komendant) garnizonu

2.

Odprawa na temat przygotowania i przeprowadzenia stawienia się poborowych w jednostce wojskowej oraz zwolnienia żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej.

do 12 dnia każdego miesiąca

Dowódca jednostki wojskowej

3.

Sporządzenie i ogłoszenie rozkazu organizacyjnego dowódcy jednostki w sprawie:

12 - 15 dni przed stawieniem się poborowych i zwolnieniem żołnierzy

Dowódca jednostki wojskowej

- stawienia się poborowych w jednostce wojskowej,

- zwolnienia żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej.

4.

Ogłoszenie rozkazu określającego terminy zwolnienia żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej, którzy stawili się do odbycia tej służby z opóźnieniem lub przebywali w jej trakcie na samowolnym oddaleniu i nie zostało im to zaliczone do czasu jej trwania.

10 dni przed zwolnieniem żołnierzy

Dowódca jednostki wojskowej

5.

Powiadomienie dowódców (komendantów) garnizonów i szefów wojewódzkich sztabów wojskowych właściwych terytorialnie dla danej jednostki wojskowej o planowanych liczbach i terminach stawiania się poborowych w jednostkach wojskowych oraz zwolnień żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej.

10 dni przed stawieniem się poborowych i zwolnieniem żołnierzy

Dowódca jednostki wojskowej

6.

Powiadamianie właściwych terytorialnie komendantów Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei o planowanych liczbach i terminach stawiania się poborowych w jednostkach wojskowych oraz zwolnień żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej.

7 dni przed stawieniem się poborowych i zwolnieniem żołnierzy

Dowódca (komendant) garnizonu

7.

Przeprowadzenie, przez przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej, Wojskowej Prokuratury Garnizonowej oraz Policji spotkań informacyjnych dla żołnierzy zwalnianych z zasadniczej służby wojskowej.

od 15 do 5 dni przed zwolnieniem żołnierzy

Dowódca jednostki wojskowej

8.

Przeprowadzenie, przez przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej, spotkań informacyjnych z poborowymi planowanymi do powołania do zasadniczej służby wojskowej.

w ustalonych dniach wydawania kart powołania

Wojskowy komendant uzupełnień

9.

Spotkanie się z żołnierzami nowo przybyłymi do jednostek wojskowych.

do 5 dni po stawieniu się poborowych

Dowódca jednostki wojskowej

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-11-05
  • Data wejścia w życie: 2003-11-20
  • Data obowiązywania: 2003-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA