REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2004 nr 7 poz. 77

Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji

DECYZJA Nr 153/MON/PSSS
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 czerwca 2004 r.

w sprawie działalności wypoczynkowej w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 12 lit.c i § 2 pkt 9 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 3 pkt 4 lit. i zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2) ustalam, co następuje:

Przepisy ogólne

1. Decyzja określa zasady organizacji i prowadzenia działalności wypoczynkowej w resorcie obrony narodowej.

2. Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) wczasy - formę wypoczynku o określonym zakresie usług i terminie ustalonym przez organizatora;

2) kolonie dla dzieci i obozy młodzieżowe (zimowiska) - zorganizowane formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży o zakresie usług i terminach ustalonych przez organizatora;

3) sezon - okres zwiększonego zainteresowania wypoczynkiem w danym ośrodku;

4) wojskowy zespół/dom wypoczynkowy - wojskowy ośrodek wypoczynkowy funkcjonujący w resorcie obrony narodowej, realizujący różne formy wypoczynku, świadczący usługi rekreacyjne, rozrywkowe i turystyczne, odnowy biologicznej, noclegowe i gastronomiczne.

3. Działalność, o której mowa w pkt 1, prowadzona jest w formie:

1) wczasów krajowych;

2) kolonii dla dzieci i obozów młodzieżowych (zimowisk) krajowych;

3) wczasów, kolonii dla dzieci i obozów młodzieżowych (zimowisk) zagranicznych.

4. Działalność wypoczynkowa w resorcie obrony narodowej prowadzona jest na rzecz:

1) żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych oraz osób uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłych żołnierzach zawodowych;

2) pracowników oraz emerytów i rencistów - byłych pracowników resortu obrony narodowej;

3) członków rodzin osób, wymienionych w ppkt 1 i 2 oraz dzieci przysposobionych, pasierbów i dzieci przyjętych na wychowanie (utrzymanie), w tym także w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie:

a) 16 roku życia albo,

b) nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 rok życia, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli kształcą się w szkole wyższej - w sytuacji, gdy ukończenie 25 roku życia przypada na ostatni rok nauki - do ukończenia tego roku nauki oraz nie pozostających w związku małżeńskim.

5. Z działalności wypoczynkowej mogą korzystać również żołnierze zawodowi i personel sił zbrojnych państw obcych wraz z rodzinami, których jednostki lub pododdziały stacjonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Z działalności wypoczynkowej realizowanej w formie, o której mowa w pkt 3 ppkt 1 i 2, mogą korzystać, w miarę wolnych miejsc, również osoby nie wymienione w pkt 4 i 5.

Wojskowe Domy Wypoczynkowe

7. Działalność wypoczynkową w resorcie obrony narodowej realizują wojskowe zespoły i domy wypoczynkowe, zwane dalej „WDW”, funkcjonujące w formie zakładów budżetowych lub gospodarstw pomocniczych.

8. Dyrektora WDW, działającego w formie zakładu budżetowego, zatrudnia Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji Ministerstwa Obrony Narodowej, zaś kierownika WDW działającego w formie gospodarstwa pomocniczego - dowódca wojskowej jednostki budżetowej, przy której działa to gospodarstwo.

9. Dyrektora (kierownika) WDW zatrudnia się spośród osób cywilnych, posiadających odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową.

10. Dyrektor (kierownik) WDW kieruje jednoosobowo jego działalnością i ponosi odpowiedzialność służbową za:

1) prawidłowe, zgodne z prawem funkcjonowanie ośrodka;2) wysoki poziom świadczonych usług;

3) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym pracowników;

4) bezpieczny i spokojny wypoczynek osób korzystających z wczasów;

5) efekty działalności finansowej kierowanego WDW.

11. Wartość normy dziennej żywnościowej, dla osób wypoczywających oraz dla dzieci i młodzieży przebywających na koloniach i obozach młodzieżowych, ustala się w wysokości nie niższej niż 90% stawki należności normy żołnierskiej wyżywienia - „010”, ustalanej na podstawie decyzji Nr 67/Log./P-4 Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 111 i Nr 16, poz. 136 oraz z 2002 r. Nr 6, poz. 63), która w wymiarze rzeczowym powinna zapewnić minimalne parametry jakościowe i ilościowe, gwarantujące zaspokojenie potrzeb żywieniowych.

12. Dyrektor (kierownik) WDW ustala:

1) szczegółowy regulamin funkcjonowania WDW;

2) ceny i zakres świadczonych usług, z określeniem odpowiedniego upustu dla osób, wymienionych w pkt 4 i 5;

3) terminy turnusów oraz zasady prowadzenia rezerwacji miejsc wczasowych;

4) stosownie do potrzeb, odpowiednie wzory druków skierowań zawierające niezbędne informacje, a w szczególności:

a) nazwisko i imię osoby wypoczywającej oraz adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego,

b) nazwę WDW, adres, numer telefonu, nazwę i numer rachunku bankowego, wysokość i termin wnoszenia przedpłaty,

c) podstawowe informacje o warunkach wypoczynku i możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu niewłaściwego wykonania usług.

13. Dyrektor WDW, działającego w formie zakładu budżetowego, opracowuje, w terminie do dnia 30 września każdego roku, ofertę wczasową na następny rok dla osób, wymienionych w pkt 4 i 5, po uprzednim zweryfikowaniu i akceptacji przez Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji MON. Oferta ta powinna zawierać: nazwę ośrodka i zakres świadczonych usług, terminy turnusów, ceny oraz sposób rezerwacji i zakupu miejsc.

14. Kierownik WDW, działającego w formie gospodarstwa pomocniczego, opracowuje ofertę, o której mowa w pkt 13, nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem sezonu.

15. Oferty, o których mowa w pkt 13 i 14, przedstawiane są za pośrednictwem właściwych dowódców rodzajów Sił Zbrojnych (Dowódcy Garnizonu Warszawa), podległym jednostkom wojskowym oraz jednostkom (komórkom) organizacyjnym resortu obrony narodowej.

16. Osoby zainteresowane wypoczynkiem, o których mowa w pkt 4 i 5, mają pierwszeństwo w przyjęciu do WDW, o ile zamiar skorzystania z wypoczynku zadeklarowały nie później niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem turnusu.

17. Zawarcie umowy z WDW na wypoczynek w formie wczasów następuje w momencie wniesienia ustalonej przedpłaty i otrzymania dodatkowo ewentualnego skierowania.

18. Przedpłata nie może przekroczyć 20% ceny skierowania, w odniesieniu do osób, o których mowa w pkt 4 i 5. W przypadku rezygnacji z wypoczynku z przyczyn służbowych lub losowych:

1) nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem turnusu w przypadku, gdy rezygnacja z wypoczynku spowodowana jest udokumentowanym wypadkiem, zachorowaniem, śmiercią lub przyczynami służbowymi - przedpłata podlega zwrotowi po potrąceniu 20% kosztów administracyjnych;

2) w terminie między 30 a 15 dniem przed rozpoczęciem turnusu - po potrąceniu 50% przedpłaty;

3) później niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu - przedpłata nie podlega zwrotowi.

19. Dyrektor (kierownik) WDW, w drodze umów, może ustalać wyższą wysokość wnoszonej przedpłaty dla osób, które wymieniono w pkt 6. Przepisy pkt 18 stosuje się odpowiednio.

20. W przypadku niezrealizowania wypoczynku, z przyczyn zależnych od WDW, osobom, które wniosły przedpłatę, zwraca się dwukrotną jej wartość.

21. WDW są obowiązane do wykonywania na rzecz resortu obrony narodowej, na zasadach odpłatności, zadań o charakterze mobilizacyjnym oraz udostępniania bazy na organizację konferencji, szkoleń i ćwiczeń. Wysokość odpłatności określa się w umowie.

22. W przypadku braku możliwości realizacji wyjazdowych szkoleń, odpraw służbowych, konferencji w wyspecjalizowanych wojskowych jednostkach organizacyjnych, działających w formie jednostek budżetowych, zobowiązuje się dowództwa rodzajów Sił Zbrojnych, instytucje i jednostki wojskowe do organizowania tych przedsięwzięć w pierwszej kolejności na bazie WDW.

Kolonie dla dzieci i obozy młodzieżowe

23. WDW mogą prowadzić kolonie dla dzieci i obozy młodzieżowe (zimowiska):

1) z własnej inicjatywy, uwzględniając je w ofercie, o której mowa w pkt 13 i 14;

2) na zapotrzebowanie zgłaszane przez jednostki wojskowe;

3) na zlecenie innych jednostek organizacyjnych, w miarę wolnych miejsc - w drodze zawieranych umów.

24. Warunki oraz zasady organizowania kolonii i obozów młodzieżowych (zimowisk) określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 i Nr 18, poz. 102).

25. Ceny za usługi kolonijne i obozy młodzieżowe (zimowiska) dla dzieci, wymienionych w pkt 4 ppkt 3, ustala organizator na podstawie przewidywanych wydatków, które obejmują w szczególności:

1) wynagrodzenie pracowników;

2) koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników;

3) koszty zużycia energii, wody i opłaty za usługi komunalne;

4) koszty utrzymania czystości;

5) realizację programu pobytu;

6) przejazdy grupowe oraz ubezpieczenie.

26. Dla dzieci, nie wymienionych w pkt 4 ppkt 3, korzystających z kolonii i obozów młodzieżowych (zimowisk), w ramach wolnych miejsc, mogą być stosowane odpowiednio wyższe ceny.

27. Opłaty wnosi się, w określonym terminie, na konto bankowe wskazane przez organizatora.

Wypoczynek zagraniczny

28. Na bazie WDW mogą być realizowane wczasy oraz kolonie dla dzieci i obozy młodzieżowe (zimowiska), według zasad i warunków ustalonych w umowach (porozumieniach) z zagranicznymi resortami obrony i innymi podmiotami, a także w ramach stałego członkostwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Koordynacyjnym Wojskowych Służb Socjalnych (CLIMS).

29. Ofertę w zakresie lokalizacji i liczby miejsc na wymianę zagraniczną dla osób, wskazanych w pkt 4, przedstawia Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji MON - w trybie określonym w pkt 15.

30. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji MON kwalifikuje, według zasad określanych corocznie w wytycznych, osoby wyjeżdżające na wypoczynek zagraniczny.

Przepisy przejściowe i końcowe

31. WDW działające w resorcie obrony narodowej w formie, o której mowa w pkt 7, nie wymagają ponownego powołania i funkcjonują nadal pod dotychczasową nazwą.

32. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej

Podsekretarz Stanu
do spraw Spo
łecznych: Maciej Górski

 

 

1 Niniejsza decyzja poprzedzona była zarządzeniem Nr 24/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie działalności wypoczynkowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Rozk. MON poz. 49 oraz z 1999 r. poz. 49).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-07-14
  • Data wejścia w życie: 2004-07-29
  • Data obowiązywania: 2004-07-29
  • Dokument traci ważność: 2022-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA