REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2004 nr 14 poz. 146

Departament Administracyjny

DECYZJA Nr 303/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 października 2004 r.

w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 3 pkt 1 i ust 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 115, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) oraz § 1 pkt 14 lit. d i § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), stalam:

1. Z dniem 1 stycznia 2005 r. przy Ministerstwie Obrony Narodowej, zwanym dalej „Ministerstwem” tworzy się gospodarstwo pomocnicze pod nazwą Zakład Obsługi Ministerstwa Obrony Narodowej, zwany dalej „Zakładem Obsługi”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 4/6 w kompleksie wojskowym nr 8577.

2. Zakład Obsługi podporządkowany jest Dyrektorowi Departamentu Administracyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 29, wykonującego na podstawie odrębnych przepisów funkcję dysponenta głównego, jako dysponenta budżetu trzeciego stopnia.

3. Nadzór nad działalnością Zakładu Obsługi sprawuje Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, zwany dalej „Dyrektorem Generalnym”.

4. Przedmiotem działalności Zakładu Obsługi jest:

1) gospodarowanie i administrowanie składnikami majątkowymi Ministerstwa przekazanymi do użytkowania jako wyposażenie początkowe oraz nabytymi w drodze zakupów i inwestycji w okresie jego funkcjonowania;

2) gospodarowanie, administrowanie, zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego i właściwego utrzymania administrowanych obiektów wraz z zainstalowanymi urządzeniami technicznymi, wchodzącymi w skład infrastruktury nieruchomości, nad którymi funkcję trwałego zarządu wykonuje Dyrektor Departamentu Administracyjnego, w zakresie przekazanych uprawnień;

3) wykonywanie remontów oraz konserwacji środków trwałych, wyposażenia, drobnego sprzętu;

4) ustalanie i weryfikacja potrzeb materiałowo-finansowych komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie remontów, zakupu wyposażenia, drobnego sprzętu i materiałów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normatywami;

5) udzielanie pomocy technicznej i współudział w przygotowaniu dokumentacji związanej z zakupami środków trwałych i realizacją inwestycji na rzecz komórek organizacyjnych Ministerstwa:

6) prowadzenie gospodarki magazynowej, świadczenie usług transportowych, dystrybucja zakupionych środków trwałych, wyposażenia, drobnego sprzętu i materiałów;

7) świadczenie usług informatycznych, w tym w szczególności wsparcia technicznego dla komórek organizacyjnych Ministerstwa rozlokowanych w kompleksach wojskowych przy ul. Klonowej i ul Al. Niepodległości w Warszawie oraz realizacja remontów i modernizacji sprzętu komputerowego, jak również zaopatrywanie w informatyczne materiały eksploatacyjne;

8) realizowanie zakupów związanych z podejmowanymi działaniami gospodarczymi, z uwzględnieniem procedur wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie zamówień publicznych;

9) realizowanie przedsięwzięć sanitarnohigienicznych i przeciwepidemicznych oraz zadań w zakresie medycyny pracy w komórkach organizacyjnych Ministerstwa;

10) wykonywanie prac inwentaryzacyjnych w zakresie majątku użytkowanego przez komórki organizacyjne Ministerstwa;

11) obsługa narad, konferencji i szkoleń organizowanych przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska i dyrektorów (szefów) komórek organizacyjnych Ministerstwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

12) świadczenie odpłatne usług gastronomicznych;

13) prowadzenie ewidencji pomocniczej środków trwałych, wyposażenia i drobnego sprzętu oraz materiałów użytkowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa.

5. Zakład Obsługi:

1) posiada odrębny rachunek bankowy i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1333);

2) realizuje na rzecz Ministerstwa, odpłatnie po kosztach własnych:

a) w pierwszej kolejności - zadania na podstawie planów: rzeczowo finansowego i finansowego, zatwierdzonych przez Dyrektora Generalnego,

b) dodatkowe zadania - na podstawie zleceń;

3) może świadczyć odpłatnie i osiągać zysk z usług świadczonych na rzecz innych podmiotów.

6. Składniki majątkowe przydzielone nieodpłatnie Zakładowi Obsługi przez Ministerstwo na prowadzenie działalności, o której mowa w pkt 4, stanowią składniki przekazane na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego według stanów ewidencyjnych na dzień 31 grudnia 2004 r. pomiędzy Oddziałem Zabezpieczenia Ministerstwa Obrony Narodowej a Zakładem Obsługi.

7. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu Obsługi jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, wydatki stanowiące koszty działalności, rachunek wyników, stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

8. Roczny plan finansowy i sprawozdanie z jego wykonania zatwierdza Dyrektor Generalny po zaopiniowaniu przez Dyrektora Departamentu Administracyjnego.

9. Szczegółowy zakres działania oraz strukturę organizacyjną Zakładu Obsługi określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Generalnego.

10. Zakładem Obsługi kieruje Dyrektor, wyznaczany na stanowisko i zwalniany przez Ministra Obrony Narodowej na wniosek Dyrektora Generalnego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

11. Zastępcę Dyrektora wyznacza na stanowisko i zwalnia Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego na wniosek Dyrektora Zakładu Obsługi, po uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym.

12. Dyrektor Zakładu Obsługi jest pracodawcą pracowników zatrudnionych w Zakładzie Obsługi oraz przełożonym żołnierzy pełniących w nim zawodową służbę wojskową.

13. Do pracowników Zakładu Obsługi mają zastosowanie przepisy Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej, zawartego w dniu 8 czerwca 1998 r.

14. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, oraz dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa - stosownie do kompetencji - udzielą pomocy w realizacji zadań określonych w niniejszej decyzji.

15. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-11-05
  • Data wejścia w życie: 2004-11-05
  • Data obowiązywania: 2008-07-24
  • Z mocą od: 2004-10-07
  • Dokument traci ważność: 2010-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA