REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2004 nr 14 poz. 151

Departament Kontroli

DECYZJA Nr 312/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 października 2004 r.

zmieniająca decyzję w sprawie oceny jednostki wojskowej w ramach kontroli gospodarczo-finansowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 13 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z § 5 ust. 1 decyzji Nr 191/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 1999 r. w sprawie działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Rozk. MON poz. 89), ustalam:

1. W „Programie oceny jednostki wojskowej w ramach kontroli gospodarczo-finansowej”, stanowiącym załącznik do decyzji Nr 56/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2000 r. w sprawie oceny jednostki wojskowej w ramach kontroli gospodarczo-finansowej (Dz. Rozk. MON poz. 36) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 4 skreśla się ppkt 3 i 8;

2) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Wprowadza się przedmioty priorytetowe:

1) w dziale A -Planowanie;

2) w dziale B - Działalność finansowa;

3) w dziale C - Stan zapasów;

4) w dziale D - Ukompletowanie;

5) w dziale E - Gospodarka sprzętem medycznym i lekami;

6) w dziale F - Gospodarka nieruchomościami.”;

3) skreśla się pkt 10 - 14;

4) w pkt 21 w dziale B - Finanse i rachunkowość:

a) w przedmiocie 1 - Działalność finansowa, zagadnienie „e” otrzymuje brzmienie:

„e. Przestrzeganie procedur zamówień publicznych”,

b) przedmiot 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Niedobory i straty:

a. Ujawnianie szkód i ich ewidencja.

b. Postępowanie w sprawach szkód.”;

5) w pkt 21 w dziale E - Służba zdrowia, przedmiot 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stan sanitarno-higieniczny, epidemiologiczny i medycyna pracy.”;

6) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22. Za kontrolowane zagadnienia wystawia się ocenę całkowitą:

1) bardzo dobrze (5,0) - jeżeli stan stwierdzony jest w pełni zgodny ze stanem wymaganym i nie ujawniono strat;

2) dobrze (4,0) - jeżeli stwierdzono nieznaczne nieprawidłowości nieoddziałujące istotnie na funkcjonowanie kontrolowanej jednostki, w tym straty nieprzekraczające dziesięciokrotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia1. Ukompletowanie w sprzęt i środki materiałowe wynosi co najmniej 95% wielkości nakazanych etatami, tabelami należności i normatywami;

3) dostatecznie (3,0) - jeżeli w nie więcej niż 30% sprawdzonego stanu stwierdzono nieprawidłowości, w tym straty nieprzekraczające dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ukompletowanie w sprzęt i środki materiałowe wynosi co najmniej 90% wielkości nakazanych etatami, tabelami należności i normatywami;

4) niedostatecznie (2,0) - jeżeli stwierdzony stan faktyczny nie daje podstaw do wystawienia wyższej oceny, w tym straty przekraczają dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, lub powstały z winy umyślnej.”;

7) w pkt 24 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się wyrazy „ - z zastrzeżeniem, że ocena za dział nie może być wyższa niż ocena z przedmiotu priorytetowego.”;

8) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25. W dziale (przedmiocie), w którym kontrolowano co najmniej trzy przedmioty (zagadnienia), przy jednej ocenie „niedostatecznie” - ocena ogólna danego działu (przedmiotu) nie może być wyższa niż „dostatecznie”, jeżeli pozostałe oceny są pozytywne. W przypadku dwóch ocen „niedostatecznie”, ocena jest „niedostatecznie”.”;

9) pkt 26 otrzymuje brzmienie:

„26. Ocena końcowa kontroli gospodarczo-finansowej stanowi średnią ocenę wszystkich działów z zastrzeżeniem, że:

1) w przypadku wystawienia jednej oceny „niedostatecznie” z działu, ocena końcowa nie może być wyższa niż „dostatecznie” (3,0);

2) w przypadku wystawienia dwóch i więcej ocen „niedostatecznie” z działów, ocena końcowa jest „niedostatecznie” (2,0).”;

10) skreśla się pkt 27;

11) pkt 29 otrzymuje brzmienie:

„29. W celu oceny działu A - Planowanie i przygotowanie przedsięwzięć gospodarczo-finansowych, sprawdza się następujące przedmioty:

1) Przedmiot 1 - Planowanie, sprawdzeniu i ocenie podlega:

a) prawidłowość opracowania planów występujących w kontrolowanej jednostce (wymienionych w strukturze zagadnieniowej działu A) za rok bieżący i poprzedni,

b) terminowość opracowania planów i ich aktualizacja,

c) zgodność kwot ujętych w planach rzeczowych z odpowiednimi pozycjami planu finansowego,

d) dokumentowanie realizacji poszczególnych planów;

2) Przedmiot 2 - Przygotowanie, sprawdzeniu i ocenie podlega:

a) znajomość zadań wynikających z zakresów obowiązków, przepisów normatywnych oraz zadań określonych do realizacji w poszczególnych planach,

b) prawidłowość opracowania dokumentów wewnętrznych regulujących zasady gospodarowania i finansów, uwzględniających specyfikę kontrolowanej jednostki,

c) prawidłowość opracowania zakresów obowiązków żołnierzy zawodowych i pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań gospodarczych,

d) planowanie i realizacja zadań z zakresu nadzoru wewnętrznego nad działalnością gospodarczą jednostki.”;

12) pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30. W celu oceny działu B - Finanse i rachunkowość, sprawdza się następujące przedmioty:

1) Przedmiot 1 - Działalność finansowa, sprawdzeniu i ocenie podlega:

a) 15% zrealizowanych wydatków rzeczowych za rok bieżący i po 10% wydatków za wszystkie poprzednie lata objęte kontrolą,

b) prawidłowość zaliczania przychodów na dochody budżetowe,

c) terminowość rozliczania deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych za rok bieżący i poprzedni,

d) realizacja planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków, w tym pod względem ich terminowości, legalności, celowości i zgodności z obowiązującymi normami budżetowymi,

e) funkcjonowanie gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych, w tym prawidłowość ich powołania, samofinansowanie działalności oraz realizacja planów finansowych,

f) przestrzeganie procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, a także ich dokumentowanie i archiwizowanie,

g) przestrzeganie zasad i procedur udzielania zamówień na uzbrojenie, a także objętych tajemnicą państwową albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa,

h) prawidłowość naliczania i terminowość rozliczania podatków i opłat,

i) wykonywanie przez głównego księgowego obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych, w tym w zakresie kontroli wstępnej zgodności operacji gospodarczych z planami finansowymi, kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

2) Przedmiot 2 - Rachunkowość, sprawdzeniu i ocenie podlega:

a) przestrzeganie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), aktów prawnych wydanych na jej podstawie oraz unormowań resortowych,

b) zgodność ewidencji syntetycznej i analitycznej w zakresie zobowiązań i należności,

c) poprawność przeprowadzenia inwentaryzacji i wyceny majątku oraz dokonanie korekt w ewidencji ilościowej i ilościowo--wartościowej,

d) zgodność syntetycznej ewidencji ilościowo-wartościowej z prowadzoną ewidencją analityczną,

e) zgodność sprawozdań z zapisami w ewidencji księgowej, terminowość ich sporządzania oraz prawidłowość wyceny aktywów i pasywów i ustalenia wyniku finansowego,

f) zgodność opracowanych i realizowanych zasad archiwizacji dokumentów księgowych z przepisami ustawy o rachunkowości i innych ustaw,

g) grupowanie i oznakowanie dokumentów księgowych i finansowych, ich przechowywanie i archiwizacja w ustalonych miejscach;

3) Przedmiot 3 - Środki pieniężne i gospodarka kasowa, sprawdzeniu i ocenie podlega:

a) stan środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach bankowych, w kasie i ich zgodność z zapisami w ewidencji księgowej,

b) udokumentowanie wpłat i wypłat gotówkowych oraz chronologia zapisów dokonywanych w raportach kasowych,

c) stan gotówki u inkasentów i zaliczkobiorców, druków ścisłego zarachowania oraz nagród rzeczowych u osób odpowiedzialnych za ich przechowywanie, prawidłowość zabezpieczenia w miejscach przechowywania i w czasie transportu,

d) celowość i terminowość dokonywania wypłat i rozliczania zaliczek oraz prawidłowość rozliczania inkasentów,

e) przestrzeganie ustalonej wielkości zapasu gotówki w kasie,

f) ewidencja wydawania i rozliczanie druków ścisłego zarachowania oraz znaków wartościowych,

g) zgodność sald rachunków bankowych i raportów kasowych z ewidencją księgową za wybrane miesiące, w tym kończące wszystkie półrocza za okres objęty kontrolą,

h) ciągłość sald w raportach kasowych za wybrane miesiące okresu objętego kontrolą,

i) prawidłowość sumowania w dowodach księgowych i ich zestawieniach, za wybrane miesiące okresu objętego kontrolą;

4) Przedmiot 4 - Zatrudnienie i płace, sprawdzeniu i ocenie podlega:

a) 10% wydatków osobowych za rok bieżący (poprzedni) i 100% wydatków za wybrany miesiąc. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, sprawdzeniu podlegają wyrywkowo wydatki grupy, w której stwierdzono rozbieżności, za cały kontrolowany okres,

b) prawidłowość prowadzenia akt personalnych żołnierzy i akt osobowych pracowników wojska, kart uposażeń i wynagrodzeń oraz zgodność wypłacanych uposażeń i wynagrodzeń z obowiązującymi etatami i planami zatrudnienia oraz tabelami i stawkami płacowymi,

c) wypłata pozostałych należności i świadczeń pieniężnych i ich dokumentowanie właściwymi decyzjami administracyjnymi, rozkazami oraz oświadczeniami,

d) terminowość i zgodność wykonywanych sprawozdań z zatrudnienia i płac z zapisami księgowymi,

e) terminowość odprowadzania podatków od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

f) prawidłowość naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz zgodność wydatków z regulaminem wewnętrznym;

5) Przedmiot 5 - Niedobory i straty w mieniu wojskowym, sprawdzeniu i ocenie podlega:

a) przestrzeganie terminów i procedur określonych w obowiązujących uregulowaniach prawnych,

b) egzekwowanie należności za wyrządzone szkody.”;

13) pkt 31 otrzymuje brzmienie:

„31. W celu oceny działu C - Gospodarka materiałowa, sprawdza się następujące przedmioty:

1) Przedmiot 1 - Stan zapasów, sprawdzeniu i ocenie podlega:

a) zgodność stanów faktycznych ze stanem ewidencji ilościowo-wartościowej,

b) poprawność ustalania zapasów materiałowych niezbędnych do wykonania zadań i ich zgodność z obowiązującymi normami i normatywami,

c) wielkość zapasów ponadnormatywnych, koszty ich utrzymania, obsługiwań, konserwacji, wzrostu ubytków naturalnych itp.,

d) stan posiadania nadmiernych ilości materiałów względnie niedoborów i przyczyny ich powstania,

e) rytmiczność dostaw środków materiałowych i wielkość utrzymywanych zapasów międzyokresowych;

2) Przedmiot 2 - Gospodarka zapasami, sprawdzeniu i ocenie podlega:

a) zgodność, ilość i jakość przyjmowanych i wydawanych z magazynu materiałów, w tym: poprawność sporządzanych dokumentów przychodowo-rozchodowych, terminowość odbioru i rozładunku otrzymywanej partii materiałów, składania reklamacji oraz gospodarka opakowaniami, zasadność pobierania materiałów dodatkowych względnie w ilościach przekraczających określone ilości w dowodach rozchodowych,

b) poprawność dokonywanych operacji z uwzględnieniem norm zużycia,

c) celowość zakupów w kontekście unikania nadmiernych zapasów,

d) stan obiektów magazynowych, ich zabezpieczenie przed zaborem mienia, zabezpieczenie w sprzęt ochrony przeciwpożarowej i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

e) stan wyposażenia magazynów w urządzenia pomocnicze do należytego i racjonalnego dokonywania obrotu materiałami,

f) trwałość przechowywanych partii materiałów i ich rotacja,

g) zgodność prowadzonej ewidencji i dokumentacji z obowiązującym systemem ewidencji ilościowo-wartościowej,

h) gospodarowanie powierzonymi przedmiotami nietrwałymi;

3) Przedmiot 3 - Stopień zabezpieczenia potrzeb, sprawdzeniu i ocenie podlega:

a) stan wyżywienia, w tym jakość wyżywienia żołnierzy służby zasadniczej i kadry zawodowej,

b) poprawność planowania żywienia, kalkulacji kosztów oraz przestrzeganie limitów spożycia oraz zasadność wypłaty równoważników pieniężnych za wybrany miesiąc kontrolowanego okresu czasu,

c) zgodność wydawania artykułów żywnościowych z obowiązującymi normami,

d) prawidłowość i efektywność działalności pomocniczej oraz funkcjonowanie punktu żywienia kadry,

e) gospodarka sprzętem gastronomicznym, chłodniczym, kuchennym i polowym,

f) utrzymanie urządzeń i pomieszczeń bloku żywnościowego,

g) stan zabezpieczenia jednostki (stanów osobowych i pododdziałów) w przedmioty zaopatrzenia mundurowego i sprzęt zgodnie z przysługującymi zestawami należności oraz terminowość ich realizacji,

h) prawidłowość naliczania równoważników pieniężnych wypłacanych żołnierzom i pracownikom wojska w zamian wydawanego umundurowania, odzieży i środków higieny w wybranym miesiącu za okres kontrolowany,

i) realizacja usług pralniczo-naprawczych oraz wymiany umundurowania i bielizny,

j) zabezpieczenie warunków do właściwego przechowywania i konserwacji przedmiotów mundurowych w czasie użytkowania (szatnie, magazyny pododdziałowe, izby gospodarcze itp.) i prawidłowość ich wykorzystania,

k) przestrzeganie przepisów ubiorczych oraz wygląd umundurowania,

l) prawidłowość okresowych i doraźnych analiz techniczno-ekonomicznych oraz rozliczeń materiałów pędnych i smarów, zużywanych na zamierzenia szkoleniowe i gospodarcze w wybranym miesiącu, za kontrolowany okres czasu,

m) stopień zabezpieczenia procesu szkolenia w środki bojowe i poprawność ich rozliczania,

n) stopień zabezpieczenia potrzeb w materiały szkoleniowe, kancelaryjne, biurowe i oświatowe oraz prawidłowość ich naliczania i rozliczania,

o) wyposażenie w sprzęt szkoleniowy i kultura l no-oświatowy i prawidłowość jego użytkowania,

p) zgodność z planem finansowym jednostki oraz celowość i racjonalność wykorzystania środków budżetowych w roku sprawozdawczym,

q) prawidłowość obiegu dokumentów materiałowych, zgodnie z zasadami określonymi w wojskowej jednostce budżetowej.”;

14) pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32. W celu oceny działu D - Uzbrojenie i sprzęt wojskowy, sprawdza się następujące przedmioty:

1) Przedmiot 1 - Ukompletowanie, sprawdzeniu i ocenie podlega:

a) stopień zabezpieczenia potrzeb etatowych i normatywnych w zasadnicze uzbrojenie i sprzęt wojskowy, pojazdy i broń strzelecką,

b) stopień zabezpieczenia i prawidłowość naliczeń potrzeb zestawów obsługowo--remontowych i części zamiennych luzem,

c) zgodność ukompletowania uzbrojenia i sprzętu wojskowego ze stanem wynikającym z dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej, oraz prowadzenie tej dokumentacji;

2) Przedmiot 2 - Działalność obsługowo-remontowa, sprawdzeniu i ocenie podlega:

a) stan techniczny uzbrojenia i sprzętu wojskowego,

b) wyposażenie, funkcjonalność i dostosowanie zaplecza obsługowo-remontowego i metrologicznego do potrzeb jednostki wojskowej, stan techniczny i utrzymanie pomieszczeń,

c) prawidłowość realizacji obsługiwań i remontów, prowadzenie dokumentacji remontowej oraz zasadność zużywania technicznych środków materiałowych,

d) jakość i terminowość oraz udokumentowanie obsługiwań uzbrojenia i sprzętu wojskowego, przeprowadzanych przez użytkowników,

e) stopień zabezpieczenia procesów obsługowo-remontowych w techniczne środki materiałowe przez organy zaopatrujące,

f) celowość i racjonalność wydatków rzeczowych na zakup drobnego sprzętu, usług i środków materiałowych oraz ich zgodność z planem finansowym wojskowej jednostki budżetowej;

3) Przedmiot 3 - Gospodarka uzbrojeniem i sprzętem wojskowym, sprawdzeniu i ocenie podlega:

a) zgodność stanów faktycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w magazynach i w pododdziałach ze stanem w ewidencji ilościowo-wartościowej,

b) stan techniczny magazynów i pomieszczeń magazynowych i ich przystosowanie do należytego przechowywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego, stan zabezpieczenia magazynów, zakresy odpowiedzialności osób za powierzone mienie,

c) wyposażenie magazynów w urządzenia pomocnicze i w sprzęt ochrony przeciwpożarowej oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) prawidłowość sporządzania i obiegu dokumentów materiałowych, zgodnie z zasadami określonymi w kontrolowanej jednostce,

e) prawidłowość podziału uzbrojenia i sprzętu wojskowego na grupy: eksploatacyjną i konserwacyjną oraz prawidłowość użytkowania sprzętu zaliczonego do grupy eksploatacyjnej,

f) poprawność realizacji zabiegów konserwacyjnych,

g) prawidłowość zagospodarowywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego wycofywanego z użytkowania w wojskowej jednostce budżetowej (rozkompletowanie, przekazanie poza wojsko, w tym do Agencji Mienia Wojskowego),

h) reklamacje oraz sposób ich rozpatrywania,

i) zgodność z planem finansowym jednostki zaplanowanych i przydzielonych w roku sprawozdawczym środków budżetowych. Celowość i racjonalność ich wykorzystania.”;

15) pkt 33 otrzymuje brzmienie:

„33. W celu oceny działu E - Służba zdrowia, sprawdza się następujące przedmioty:

1) Przedmiot 1 - Organizacja służby zdrowia, sprawdzeniu i ocenie podlega:

a) organizacja służby zdrowia, w tym zgodność funkcjonujących komórek wewnętrznych z dokumentami regulującymi ich strukturę (etat, statut itp.),

b) organizacja udzielania świadczeń medycznych. Zakres i dostępność usług medycznych, w tym dostosowanie godzin przyjęć do potrzeb pacjentów i ich zgodność z obowiązującymi przepisami, umowami i wewnętrznymi uregulowaniami,

c) urządzenie i wyposażenie pomieszczeń placówki służby zdrowia, w tym stan techniczny pomieszczeń i ich przystosowanie do potrzeb;

2) Przedmiot 2 - Stan sanitarno-higieniczny, epidemiologiczny i medycyna pracy, sprawdzeniu i ocenie podlega:

a) realizacja nadzoru stanu sanitarnego i higieny zakwaterowania w rejonach rozmieszczenia pododdziałów i komórek wewnętrznych, higiena osobista i umundurowania w nie mniej niż 50% pododdziałów i komórek wewnętrznych,

b) prowadzenie nadzoru sanitarnego nad higieną żywienia i żywności, stanem higienicznym bloku żywnościowego, magazynów żywnościowych, bufetów, środków transportu służących do przewozu żywności,

c) dokumentowanie przeglądów sanitarnych osób zatrudnionych w kuchniach, stołówkach, magazynach żywnościowych itp. Sprawdzenie obejmuje okres co najmniej pięciu miesięcy z ostatnich dwóch lat podlegających kontroli,

d) prowadzenie nadzoru nad jakością wody, stanem sanitarnym jej źródeł i odprowadzaniem ścieków. Sprawdzeniu podlegają co najmniej dwa wybrane miesiące każdego półrocza za okres ostatnich trzech lat,

e) planowanie i realizacja badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy, w tym udokumentowanie procedur zamówień publicznych na zakup usług i rozliczenia świadczeń medycznych 20% wydatków poniesionych na ten cel, w okresie podlegającym kontroli nie dłuższym niż za trzy ostatnie lata,

f) terminowość przeprowadzania i dokumentowanie badań profilaktycznych i szczepień żołnierzy służby zasadniczej. Sprawdzeniu podlega co najmniej jedno wcielenie w każdym z ostatnich dwóch lat,

g) nadzór nad higieną warunków pracy i służby. Sprawdzeniu podlega co najmniej jeden miesiąc każdego kwartału w okresie dwóch ostatnich lat,

h) dokumentowanie prowadzenia szkoleń sanitarnych za okres trzech ostatnich lat,

i) prawidłowość i terminowość sprawozdawczości służby zdrowia z zakresu sanitarno--higienicznego i profilaktyczno-leczniczego oraz służby medycyny pracy, za okres co najmniej trzech ostatnich lat,

j) dokumentowanie wniosków wynikających z nadzoru oraz ich realizacja;

3) Przedmiot 3 - Gospodarka sprzętem medycznym i lekami, sprawdzeniu i ocenie podlega:

a) plan rzeczowy przedsięwzięć gospodarczych służby zdrowia, jego zgodność z planem finansowym kontrolowanej jednostki budżetowej, za okres co najmniej trzech ostatnich lat,

b) udokumentowanie przeprowadzonych procedur zamówień publicznych na usługi medyczne, leki i materiały. Sprawdzeniu podlega co najmniej 20% wydatków określonych w planach rzeczowych w każdym z ostatnich trzech lat okresu podlegającego kontroli,

c) prowadzenie ewidencji pomocniczej,

d) dokumentowanie obrotu materiałowego, jego zgodność z ewidencją ilościowo-wartościową na koniec roku obrotowego, za okres co najmniej trzech ostatnich lat. Sprawdzeniu podlega 100% środkówtrwałych i nie mniej niż 20% pozostałych środków materiałowych,

e) stan faktyczny środków materiałowych w magazynach i pododdziałach nie mniej niż 25% pozycji asortymentowych, w tym 100% pozycji środków psychotropowych i odurzających,

f) stan faktyczny sprzętu i zestawów medycznych, ich ukompletowanie zgodnie z opisem dla co najmniej 30% pozycji asortymentowych,

g) rotacja środków materiałowych za okres co najmniej dwóch ostatnich lat,

h) wykonywanie i dokumentowanie obsługiwań i konserwacji sprzętu medycznego i pojazdów służby zdrowia za okres co najmniej dwóch ostatnich lat,

i) prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej sprzętu medycznego i pojazdów służby zdrowia.”;

16) pkt 34 otrzymuje brzmienie:

„34. W celu oceny działu F - Infrastruktura wojskowa, sprawdza się następujące przedmioty:

1) Przedmiot 1 - Gospodarka nieruchomościami, sprawdzeniu i ocenie podlega:

a) poprawność prowadzenia ewidencji nieruchomości będących w zarządzie oraz teczek podstaw prawnych,

b) poprawność założenia i prowadzenia operatów ewidencyjnych, posiadanie dokumentów formalno-prawnych oraz protokółów przyjęcia i przekazania kompleksów i nieruchomości użytkownikom,

c) dokumentacja inwentaryzacji schematycznej budynków, urządzeń podziemnych i naziemnych oraz tytuły posiadania nieruchomości,

d) wykorzystanie obiektów infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności wykorzystania z przeznaczeniem, przestrzegania norm powierzchni oraz wymaganych stref ochronnych,

e) poprawność sporządzenia deklaracji podatkowych, umów na korzystanie z terenów leśnych, opłat ponoszonych za zarząd;

2) Przedmiot 2 - Utrzymanie obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej, sprawdzeniu i ocenie podlega:

a) stan techniczny obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej,

b) kompletność dokumentacji eksploatacyjnej i ewidencyjnej,

c) sposób i zakres prowadzonych inwestycji i remontów oraz konserwacji, prawidłowość ich rozliczenia oraz zgodność z planem finansowym jednostki budżetowej i innymi planami,

d) zasadność zakupów materiałów na potrzeby prowadzonych prac konserwacyjno--remontowych,

e) wykorzystanie potencjału gospodarstwa pomocniczego;

3) Przedmiot 3 - Gospodarka komunalna, opałowa i energetyczna, sprawdzeniu i ocenie podlega:

a) aktualność umów na dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, i paliw płynnych,

b) poprawność naliczania należności paliw stałych oraz sposób i rzetelność ich rozliczenia,

c) zabezpieczenie potrzeb na media w planie finansowym jednostki budżetowej,

d) zabezpieczenie jednostki oraz plan działania na wypadek długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej i wody,

e) zachowanie warunków bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.);

4) Przedmiot 4 - Gospodarka sprzętem kwaterunkowym, sprawdzeniu i ocenie podlega:

a) realizacja planu zakupów sprzętu kwaterunkowego i materiałów naprawkowych oraz jego korelacja z planem finansowym jednostki,

b) zgodność stanów magazynowych z ewidencją główną i obrotu materiałowego z obowiązującą instrukcją obiegu dokumentów,

c) naliczanie sprzętu zgodnie z normatywem,

d) naprawy, konserwacja sprzętu oraz jego rozliczanie;

5) Przedmiot 5 - Ochrona środowiska, sprawdzeniu i ocenie podlega:

a) ważność pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, pozwoleń (decyzji) na wytwarzanie odpadów, wykonywanie okresowych badań wody oraz ewidencja i obrót odpadami a także terminowość i rzetelność wykonywanych sprawozdań w tym zakresie,

b) stan techniczny urządzeń służących ochronie środowiska,

c) realizacja umów dotyczących składowania i utylizacji odpadów niebezpiecznych,

d) gospodarka terenami zielonymi.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-11-05
  • Data wejścia w życie: 2005-01-01
  • Data obowiązywania: 2005-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA