| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Wychowania i Promocji Obronności

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

między

i

Ministrem Obrony Narodowej Związkiem Polskich Spadochroniarzy

zawarte w Warszawie w dniu 11 października 2004 r.

Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa, zwłaszcza w zakresie przygotowania młodzieży do służby wojskowej i służby w innych formacjach obronnych, popularyzowania spadochroniarstwa i walorów służby w wojskach powietrznodesantowych, desantowo-szturmowych, kawalerii powietrznej i specjalnych, ochotniczego utrzymania sprawności rezerw osobowych oraz kultywowania tradycji polskich spadochroniarzy, Minister Obrony Narodowej oraz Związek Polskich Spadochroniarzy,

- wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000091847,

- reprezentowany przez Prezesa - gen bryg. w st. spocz. Januarego Komańskiego,

postanawiają:

§ 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, zwane dalej resortem obrony narodowej, oraz Związek Polskich Spadochroniarzy będą współpracować ze sobą w celu:

1) wychowania młodzieży w duchu wierności Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwijania jej sprawności fizycznej i predyspozycji psychicznych, niezbędnych do służby w jednostkach powietrznodesantowych, desantowo-szturmowych, kawalerii powietrznej i specjalnych;

2) kultywowania i upowszechniania tradycji i historii Wojska Polskiego, szczególnie jednostek wojskowych, w których wykonywane są skoki ze spadochronem;

3) realizowania przedsięwzięć podejmowanych w dziedzinie obronności wspólnie z organizacjami międzynarodowymi afiliowanymi przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i zrzeszającymi żołnierzy rezerwy;

4) organizowania przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i rocznicowym, w tym uroczystości związanych z Dniem Spadochroniarza, obchodzonym w dniu 23 września, w rocznicę powołania rozkazem Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych na Zachodzie - 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej.

§ 2. Związek Polskich Spadochroniarzy zobowiązuje się do:

1) wspierania i organizowania szkoleń młodzieży w dziedzinie obronności państwa, w tym szkoleń spadochronowych, rozwijających sprawność i wytrzymałość fizyczną, silną osobowość i patriotyzm, zwłaszcza wśród młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz zrzeszonej w związkach i stowarzyszeniach o charakterze paramilitarnym i sportowym;

2) współdziałania przy organizowaniu przez resort obrony narodowej regionalnych i ogólnokrajowych zawodów sportowych o charakterze paramilitarnym oraz uwzględniających konkurencje spadochronowe;

3) rozwijania w ramach Europejskiej Federacji Spadochroniarzy (UEP) współpracy ze środowiskami rezerwistów jednostek spadochronowych z armii państw członków NATO w celu wymiany doświadczeń w zakresie form i metod szkolenia, rozwiązań organizacyjnych, kierunków doskonalenia sprzętu spadochronowego oraz organizowania wspólnych przedsięwzięć promujących międzynarodową współpracę żołnierzy rezerwy i sportowców z państw europejskich;

4) kształtowania patriotycznych postaw i upowszechniania wiedzy o historii i tradycjach oręża polskiego, zwłaszcza w środowiskach młodzieży zrzeszonej w Związku Polskich Spadochroniarzy oraz żołnierzy rezerwy;

5) udziału w uroczystościach rocznicowych Wojska Polskiego i jednostek wojskowych, szczególnie powietrznodesantowych, desantowo-szturmowych, kawalerii powietrznej i specjalnych;

6) współpracy z organizacjami byłych żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego;

7) troski o miejsca pamięci narodowej związane z działalnością wojenną spadochroniarzy;

8) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej wszystkich uczestników przedsięwzięć organizowanych na terenach i w obiektach wojskowych oraz przedsięwzięć, w których wykorzystany jest sprzęt wojskowy.§ 3. Resort obrony narodowej udzieli Związkowi Polskich Spadochroniarzy pomocy w działalności statutowej służącej obronności państwa poprzez:

1) obejmowanie przez instytucje i jednostki wojskowe patronatu nad oddziałami Związku Polskich Spadochroniarzy;

2) udostępnianie - w miarę posiadanych możliwości - ośrodków szkolenia, pomieszczeń, sprzętu, w tym wojskowych samolotów, śmigłowców i spadochronów, oraz środków łączności na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych, zgodnie z następującymi zasadami:

a) bezpłatnie udostępnione mienie może być wykorzystane wyłącznie do celów statutowych Związku Polskich Spadochroniarzy oraz przedsięwzięć określonych w planie, o którym mowa w §4,

b) wydatki niezbędne do funkcjonowania udostępnionego mienia ponosi Związek Polskich Spadochroniarzy z własnych środków albo refunduje jednostce wojskowej poniesione z tego tytułu wydatki,

c) wszelkie zawinione straty zaistniałe w udostępnionym mieniu Związek Polskich Spadochroniarzy pokrywa z własnych środków;

3) umożliwienie organizowania przez Związek Polskich Spadochroniarzy zawodów sportowych oraz wspólnych szkoleń spadochronowych z członkami organizacji spadochroniarzy zrzeszających żołnierzy rezerwy z państw będących członkami NATO oraz zrzeszonych w UEP.

§ 4. Związek Polskich Spadochroniarzy i upoważniona komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej będą uzgadniać do dnia 30 czerwca każdego roku plan wspólnych przedsięwzięć na rzecz obronności na następny rok kalendarzowy oraz będą corocznie dokonywać oceny efektów współdziałania.

§ 5. Dowódcy jednostek wojskowych (od szczebla dowódcy brygady - równorzędnego) oraz władze statutowe Związku Polskich Spadochroniarzy na obszarze swego działania mogą zawierać porozumienia o współpracy, ustalając do 30 listopada każdego roku harmonogramy wspólnych przedsięwzięć na rok następny oraz wyznacząswoich przedstawicieli do koordynowania bieżącej współpracy.

§ 6. Strony porozumienia nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności cywilnej, odszkodowawczej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z wykonywaniem porozumienia, z zastrzeżeniem § 3 pkt 2 lit. c.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia decyzji Nr 257/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 września 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. MON Nr 15, poz. 166).

§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, lub w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia - w razie naruszenia przez Związek Polskich Spadochroniarzy postanowień porozumienia.

§ 9. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami porozumienia, w związku z jego realizacją, strony będą rozstrzygać w drodze negocjacji, dążąc do ich polubownego zakończenia.

§ 10. Traci moc porozumienie o współpracy Związku Polskich Spadochroniarzy z jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej zawarte w dniu 28 maja 1996 r. (Dz. Rozk. z 1996 r., poz. 180).

§ 11. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

W imieniu Związku Polskich Spadochroniarzy

z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej

Prezes: J. Komański

Podsekretarz Stanu
do spraw Spo
łecznych: M. Górski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »